VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
 
 
projekty EÚ
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
admin
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
Rozvrhy - portál MAIS
Promócie absolventov a odovzdanie ocenení
V Štátnom divadle v Košiciach sa v dňoch 22. až 24.6.2016 uskutočnil promočný akt absolventov vysokoškolského štúdia za akademický rok 2015/2016. Okrem absolventov Bc. a Ing. štúdia si diplom prevzalo aj 72 absolventov  podiplomového štúdia MBA.
V duchu slávnostnej atmosféry boli počas promócií absolventov odovzdane ocenenia VŠBM za prínos pri rozvoji školy. Striebornou hviezdou so šerpou bol ocenený člen správnej rady VŠBM Ing. Farntišek Kolibár, MBA ; tajomník Ústavu ekonomickej a logistickej bezpečnosti Ing. Michal Mašľan a v neposlednom rade viceprezident PZ SR gen. JUDr. Ľubomír Ábel za podporu bezpečnostného vzdelávania na Slovensku. Novinkou bolo ocenenie dvoch študentov ocenením "Najlepší študent", o ktorých pojednáva príspevok uvenený nižšie.
Počas slávnostného aktu bol odovzdaný aj čestný tytul Doctor honoris causa a to doc. Ing. Imrichovi Kissovi, CSc.  a doc. JUDr. Stanislavovi Krížovskému, PhD. MBA LL.M. mim. prof. ako najvyššie ocenenie ich celoživotného prínosu pre akademickú obec a to nielen v oblasti bezpečnosti.
Vaše podnety adresujte na:  podnety(zavinac)vsbm.sk
Uchádzači o štúdium pozor !!
Len u nás máte možnosť EXTERNÉ štúdium začať a doštudovať počas celej doby v nezmenenej dĺžke štúdia a to Bc. štúdium - 3 roky a Ing. štúdium - 2 roky štúdia.
Viac informácií o možnostiach štúdia nájdete TU
Ponuku štúdia na pracovisku Bratislava nájdete TU 
Pre trvajúci záujem je podávanie prihlášok predĺžené do septembra 2016 (aj pre pracovisko Bratislava - Incheba). Prihlášky pre externé štúdium na pracovisku Bratislava - Incheba zasielajte na korešpondečnú adresu VŠBM v Košiciach
9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE
V dňoch 12.-13. novembra 2015 sa uskutočnil už v poradí deviaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Bezpečné Slovensko v euroatlatickom priestore.  Konferencia bola spolufinacovaná sekciou verejne diplomacie NATO. Prvý deň bol venovaný plenárnemu rokovaniu a oceneniu čestných hostí, medzi ktorými bol aj vyceprezident Policajného zboru SR  gen. JUDr. Ľubomír ÁBEL.
Hlavným zámerom tohto podujatia bolo vytvoriť priestor  pre diskusiu o bezpečnostných výzvach, ktoré je možné riešiť iba v rámci stabilného a jednotného euroatlantického bezpečnostného prostredia zloženého z rovnocenných národných partnerov, pripravených vzájomne si pomáhať v rámci nástrojov medzinárodnej bezpečnostnej spolupráce. Diskusia bola vedená o rozličných prístupoch k bezpečnostným hrozbám, o ich vnímaní a spôsoboch riešenia v kontexte širšieho euroatlantického regiónu vrátane Východnej Európy.

Druhý deň konferencie pokračoval odbornými rokovania v nasledovných sekciách :
Sekcia č.1 - Riadenie bezpečnostných systémov a zaistenie chránených záujmov a informácií
Sekcia č.2 - Z národnej do euroatlantickej agendy a moderné chápanie globálnej bezpečnosti
foto galéria
Vznik pracoviska - Bratislava
Začiatkom roku 2016 požiadalo VŠBM v Košiciach o akreditáciu pracoviska Bratislava - Incheba.  Zámerom pracoviska je realizovať konzultačnú činnkosť k vysokoškolskému vzdelávaniu v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov  a to v externej forme, v trvaní Bc. 3 roky a Ing. 2 roky štúdia. viac
Vážený uchádzač o štúdium na našej vysokej škole, dovoľujeme si Vás upozorniť na narastajúci význam vzdelania, ktoré poskytujeme na našej vysokej škole a to bezpečnostný manažment, Riadenie bezpečnostných systémov, ktoré zabezpečujú krízové riadenie vo všetkých druhoch prác na Slovensku, ako aj pri riadení štátnych a súkromných podnikov. Ako dôkaz uvádzame, že nastupujúca vláda v Slovenskej republike vybrala na krízové miesta ministrov a vedúcich pracovníkov krízových manažérov, ktorí jediní dokážu riešiť zložité bezpečnostné systémy, ako aj odvetvia kde zlyhali ostatní vedúci pracovníci. Uvádzame post ministra zdravotníctva - nominovaný krízový manažér, ako aj návrh na obsadenie postu riaditeľa Zdravotnej poisťovne - krízový manažér. Ak sa uchádzate o štúdium na našej vysokej škole - ZVOLILI STE POVOLANIE BUDÚCNOSTI.
Vedenie VŠBM
Oznam pre uchádzačov o štúdium v AR 2016/2017.

Výška poplatkov za štúdium, ktorá býva často skrytá v celkových nákladoch, však predstavuje dosť vysokú čiastku. Verejné vysoké školy, ktoré sú štedro dotované zo štátnej pokladne (niektoré fakulty iných verejných vysokých škôl dokonca ponúkajú 1000€, ak sa prihlásite na štúdium), vyberajú dodatočne poplatky v plnej miere, ako len zákon o vysokých školách povoliť môže. Vážení uchádzači, porovnajte si tieto poplatky na našej vysokej škole a na verejných vysokých školách. Kliknite
TU.
Odborná prednáška viceprezidenta PZ SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela na tému :
"Ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti"
Dňa 22.4.2016 sa v priestoroch auly akademika M. Čiča uskutočnila prednáška viceprezidenta Policajného zboru SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela na tému „Ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti“. Prednáška vychádzala z planú štúdia LL.M., avšak vzhľadom na aktuálnosť témy boli rady poslucháčov rozšírené aj o študentov MBA, Bc. A Ing. štúdia ako aj o zamestnancov VŠBM. Prednáška mala praktický a interaktívny charakter, pričom veľká časť stretnutia bola venovaná otázkam poslucháčov. Teoretický základ prezentácie bol dopĺňaný mnohými praktickými skúsenosťami prednášajúceho s vizuálnou podporou zaujímavých videoukážok. Prednáška poukázala na veľké množstvo otvorených bezpečnostných otázok, čoho výsledkom bol prisľúb pána viceprezidenta Ábela, že sa čoskoro stretneme pri ďalšej zaujímavej téme na pôde VŠBM.
Udelenie ocenení pri príležitosti 10. výročia existencie VŠBM v Košiciach
Pri príležitosti 10. výročia existencie VŠBM v Košiciach sa dňa 19.5.2016 sa v priestoroch auly akademika M. Čiča uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenenia Doctor honoris causa prezidentovi Vysokej školy manažmentu vo Varšave, Prof. dr hab. Stanisławovi Dawidziukovi, Dr.h.c. za jeho prínos pri rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti podiplomového štúdia na VŠBM.  Zároveň na základe rozhodnutia senátu Vysokej školy manažmentu vo Varšave bolo z rúk polskej delegácie odovzdané ocenenie Profesor honoris causa prezidentovi VŠBM v Košiciach,  Dr.h.c. prof. Ing. Mariánovi Mesárošovi, DrSc. MBA LL.M.
Pri príležitosti tejto udalosti si oficiálne prevzal diplom Doktora vied aj rektor VŠBM v Košiciach, Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc. MBA LL.M., a to na základe úspešnej obhajoby doktorskej dizertačnej práce s názvom "Vybrané problémy ochrany osôb, majetku a ďalších chránených záujmov v sektoroch bezpečnosti" v decembri 2015.
Za svoje snaženie pri rozvoji VŠBM v Košiciach ako aj vzájomnej spolupráce oboch vysokých škôl boli prezidentom VŠBM ocenení najvyšším vyznamenaním VŠBM - striebornou hviezdou STAR, magnificencie rektori prof. Dr.h.c. prof. Pawel Czarnecki, PhD., MBA (VŠM vo Varšave) a Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc. MBA LL.M.
z médií: KTORÉ VYSOKÉ ŠKOLY SÚ PODĽA ĽUDÍ LEPŠIE - SÚKROMNÉ ALEBO VEREJNÉ?
Vážení uchádzači a študenti, dávame do pozornosti prieskum venovaný porovnaniu súkromných a verejných vysokých škol. Nosnou témou príieskumu je porovnanie kvality štúdia a poskytovania starostlivosti o študenta. Viac informácií a štatistické výsledky prieskumu, ktorý bol realizovaný zahraničnou agentúrou medzi slovenskou verejnosťou, ako aj odvisielaný televízny príspevok nájdete TU
Ďalšie športové úspechy našich študentov
Dňa 21.5.2016 o 21:00 hod. sa v Košiciach konal cross beh s názvom O2 Moon Run 2016. Pod hlavičkou našej školy sa ho úspešne zúčastnil študent 1. ročníka Bc. štúdia Matej Lukáč. Vybojoval pre nás 2. miesto na 5km s krásnym časom 00:24:40 so stratou na prvého pretekára necelé tri minúty. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Ďalšie tentokrát svetovo významné úspechy zaznamenal študent Richard Tury v skateboardingu, kde nedávno získal 1. miesto na svetovej súťaži Amsterdamn Open v Amsterdame a 4. miesto na svetovej súťaži Fise World 2016 v Montpellier vo Francúzku. Rišo sa pravidelne zúčastňuje a umiestňuje na popredných miestach vo svetových pretekoch, preto sa už tešíme na jeho ďalšie úspešné pôsobenie a rovnako gratulujeme.
Prvé udelenie ocenenia „najlepší študent“ na VŠBM v Košiciach
Vedenie VŠBM v Košiciach sa rozhodlo od akademického roku 2015/2016 začať udeľovať ocenenia „najlepší študent“ vo forme pamätnej medaily školy.
V tomto roku bude toto ocenenie udelené, ako prvým našim čerstvým absolventkám, Ing. Petre Fendekovej a Ing. Gabriele Orinčákovej.
Podmienky udelenia nie sú presne špecifikované, avšak hlavným cieľom je prospechové a morálne ohodnotenie študenta za jeho snaženie a pomoc pri rozvoji školy. Tohtoročné adeptky na ocenenie z radov študentov dennej formy sa počas celého svojho akademického života na VŠBM venovali rôznym aktivitám, ako napr. brigádnická činnosť, verejnoprospešné aktivity, ale aj profesnému rastu ako členky dobrovoľných hasičských zborov.
Popri týchto aktivitách boli zastúpené aj v rôznych združeniach, ako je napr. Akademický senát VŠBM vďaka ktorým mali možnosť reprezentovať našu školu na celoslovenských zasadnutiach a stretnutiach, čo rozšírilo ich obzor a prispelo k zviditeľneniu školy. V neposlednom rade ich výrazná a nezištná pomoc tkvela v reprezentácii VŠBM na celkovo štyroch výstavách vysokých škôl v tomto akad. roku a na vybraných stredných školách. Pri týchto aktivitách  a osobnom živote bolo príjemným prekvapením ich úspešné ukončenie inžinierskeho štúdia s váženým priemerom známok 1.0.
Cieľom školy je oceniť ich snaženie ako celok a poukázať na fakt, že len osobné nasadenie jednotlivca a využitie všetkých možností a výhod, ktoré sú mu ponúkané je nástrojom na úspech v živote. Nie je ničím nečakaným, že po pár dňoch po zložení štátnej skúšky tieto naše absolventky nastupovali do trvalého pracovného pomeru v manažérskych pozíciách.  VŠBM v Košiciach chce teda touto cestou popriať veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote všetkým snaživým absolventom, ktorí sa v príklade týchto dvoch našich absolventiek našli, no a tým ostatným ešte nerozhodnutým, popriať veľa síl a odhodlania takéto príklady nasledovať.