Vedecká rada
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Na návrh vedeckej rady VŠBM v Košiciach bol doposiaľ udelený titul Doctor honoris causa :
prof. Ing. Mariánovi Mesárošovi, DrSc.
prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc., Dr.h.c. akademikovi SAV
Dr.h.c. prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc.
prof. JUDr. Jozefovi Madliakovi, DSc.
doc. Ing. Imrichovi Dufincovi, CSc., mim. prof.
prof. Ing. Vladimírovi Klimovi, CSc.
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
Interní členovia VR (20 členov):

1. Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc.  - prezident,  predseda Správnej rady VŠBM, 
2. prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. -predseda VR, rektor,
3. Dr.h.c. doc. Ing. Imrich Dufinec, PhD., mim.prof. - prorektor pre vzdelávanie,
4. prof. Ing. Josef Blažek, CSc., prorektor pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy,
5. Ing. Peter Lošonczi,PhD. - prorektor pre informatiku a rozvoj,                      
6. prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD. - Ústav občianskej bezpečnosti,
7. Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc.  - riaditeľ Ústavu humanitných a technologických vied,
8. prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc. - riaditeľ Ústavu ekonomickej a technickej bezpečnosti,
9. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., mim. prof.  -  riaditeľ Ústavu občianskej bezpečnosti,
    práva a prevencie kriminality,
10. Ing. Peter Havaj, PhD. - riaditeľ Ústavu celoživotného vzdelávania,,
11. prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc. - Ústav ekonomickej a technickej bezpečnosti,
12. doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD., mim.prof. - Ústav ekonomickej a technickej bezpečnosti,    
13. prof.Ing. Dušan Repčík,CSc. - Ústav ekonomickej a technickej bezpečnosti,
14. Ing. Lucia Kováčová, PhD. - Ústav humanitných a technologických vied,
15. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. - Ústav občianskej bezpečnosti, práva a prevencie kriminality,
16. Ing. Monika Blišťanová, PhD. -vedúca OddV, Splnomocnenec pre akreditácie, ÚETB
17.Ing. Michal Leško - predseda Akademického senátu,
18. doc. RNDr. Milan  Hamala, CSc. - Ústav humanitných a technologických vied,
19. Ing. Monika Daňová, PhD. - Ústav ekonomickej a technickej bezpečnosti,
20. Ing. Martina Vacková, PhD. - Ústav humanitných a technologických vied,Externí členovia VR (10 členov):
    
21. Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. - Vysoká škola Karlové Vary, ČR,
22. prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. - Paneurópska vysoká škola, Bratislava, SR,
23. prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. - Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši, SR,
24. Prof. Nataliia G. Kalashnyk, Fakulta práva Univerzity TarasaŠevčenka v Kyjeve, UA,
25. prof. Ing. Vladimír Čop, DrSc. - Spinea, Ltd., SR,
26. Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice, SR,
27. prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. - Paneurópska vysoká škola, Bratislava, prodekan, SR,
28. plk. v z., doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. - prorektor Akadémie PZ v Bratislave, SR,
29. prof. Ing. Pavel Poledňák, CSc. - Vysoká škola báňská - TU Ostrava, dekan FBI, ČR,
30. pplk. Ing. Štefan Galla, PhD. - riaditeľ Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR.
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE