Vedecká rada
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Na návrh vedeckej rady VŠBM v Košiciach bol doposiaľ udelený titul Doctor honoris causa :
prof. Ing. Mariánovi Mesárošovi, DrSc.
prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc., Dr.h.c. akademikovi SAV
Dr.h.c. prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc.
prof. JUDr. Jozefovi Madliakovi, DSc.
doc. Ing. Imrichovi Dufincovi, CSc., mim. prof.
prof. Ing. Vladimírovi Klimovi, CSc.
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
              Interní členovia:
prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., MBA, Predseda VR, rektor,
Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., MBA, Prezident,  Predseda Správnej rady VŠBM,
doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., mim. prof., riaditeľ Ústavu občianskej bezpečnosti,
prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy,
Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, prorektor pre informatiku a rozvoj,
prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc., riaditeľ Ústavu humanitných a technologických vied,
prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc., riaditeľ Ústavu ekonomickej a technickej bezpečnosti,
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD., vedúci Katedry bezpečnostného manažérstva, ÚOB,
prof. Ing. Josef Blažek, CSc., Katedra bezpečnostného manažérstva, ÚOB,
prof. Ing. Dušan Repčík, CSc., Ústav ekonomickej a technickej bezpečnosti,
doc. Ing. Slavomír Caban, CSc., mim. prof., vedúci Katedry humanitných vied, ÚHTV,
doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD., mim. prof., vedúci Katedry ekonomickej bezpečnosti, ÚETB,    
Ing. Monika Blišťanová, PhD., vedúca Oddelenia vedy, zmocnenec pre akreditácie, ÚETB,
Ing. Lucia Kováčová, PhD., zástupkyňa riaditeľa Ústavu humanitných a technologických vied,
Ing. Martina Vacková, PhD., Katedra humanitných vied, ÚHTV,
Ing. Peter Havaj, PhD. vedúci Katedry bezpečnosti v doprave, ÚETB,
Ing. Peter Palko, vedúci Katedry požiarnej ochrany a súdnoznalectva, ÚOB,
JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, vedúci Katedry práva a prevencie kriminality, ÚOB,
RNDr. Mária Kancírová - Ústav humanitných a technologických vied,
JUDr. Štefan Jakabovič, Katedra práva a prevencie kriminality, ÚOB,

Externí členovia VR:
Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, SR,
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, SR,
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, SR,
prof. Nataliia G. Kalashnyk, DrSc., Fakulta práva Univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve, UA,
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, SR,
prof. Ing. Vladimír Čop, DrSc., Spinea, Ltd., SR,
prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice,  SR,
prof. Ing. Pavel Poledňák, CSc., Vysoká škola báňská - TU Ostrava, dekan Fakulty bezpečnostního
inženýrství, ČR,
prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., dr. h. c., brig. gen. v zál., Univerzita obrany Brno, ČR
doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., mim. prof., České vysoké učení technické Praha, ČR
pplk. Ing. Štefan Galla, PhD., riaditeľ Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR.

Tajomníčka VR :  Ing. Jozefína Drotárová
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE