Vedecká rada
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Na návrh vedeckej rady VŠBM v Košiciach bol doposiaľ udelený titul Doctor honoris causa :
prof. Ing. Mariánovi Mesárošovi, DrSc.
prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc., Dr.h.c. , akademikovi SAV
Dr.h.c. prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc.
prof. JUDr. Jozefovi Madliakovi, DSc.
doc. Ing. Imrichovi Dufincovi, CSc., mim. prof.
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
Interní členovia VR (20 členov):

1. Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc.  - predseda, rektor,   
2. prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. - prorektor pre vedu, výskum a zahraničné  vzťahy,
3. Dr.h.c. doc. Ing. Imrich Dufinec, PhD., mim.prof. - prorektor pre pedagogiku,
4. Ing. Peter Lošonczi,PhD. - prorektor pre informatiku a rozvoj,                      
5 prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD. - Ústav občianskej bezpečnosti,
6. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc.  - riaditeľ Ústavu humanitných a technologických vied,
7. prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc. - riaditeľ Ústavu ekonomickej a technickej bezpečnosti,
8. Doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD.  -  riaditeľ Ústavu občianskej bezpečnosti,
9. Ing. Peter Havaj, PhD. - riaditeľ Ústavu práva a prevencie kriminality,
10. prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc. - Ústav ekonomickej a technickej bezpečnosti,
11. doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD., mim.prof. - Ústav ekonomickej a technickej bezpečnosti,    
12. prof.Ing. Dušan Repčík,CSc. - Ústav ekonomickej a technickej bezpečnosti,
13. Ing. Lucia Kováčová, PhD. - Ústav humanitných a technologických vied,
14. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. - Ústav občianskej bezpečnosti,
15. Ing. Monika Blišťanová, PhD. - Splnomocnenec pre akreditácie, Ústav ekonomickej a technickej
                                                              bezpečnosti,
16.Doc. PaedDr.Jozef Vook, CSc. - Ústav občianskej bezpečnosti,
17. Ing. Michal Leško - predseda Akademického senátu,
18. Doc. RNDr. Milan  Hamala, CSc. - Ústav humanitných a technologických vied,
19. Ing. Monika Daňová, PhD. - Ústav ekonomickej a technickej bezpečnosti,
20. Ing. Jana Fabianová, PhD. - Ústav ekonomickej a technickej bezpečnosti,Externí členovia VR (10 členov):
    
21. Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. - Vysoká škola Karlové Vary, ČR,
22. prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. - Paneurópska vysoká škola, Bratislava, SR,
23. prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. - Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši, SR,
24. Genpor. Ing. Marián Áč, PhD. - náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR,
25. prof. Ing. Vladimír Čop, DrSc. - Spinea, Ltd., SR
26. doc. Ing. Július Tóth, CSc.
27. prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. - Paneurópska vysoká škola, Bratislava, prodekan, SR,
28. plk. v z., doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. - poverený rektor Akadémie PZ v Bratislave, SR,
29. prof. Ing. Pavel Poledňák, CSc. - Vysoká škola báňská - TU Ostrava, FBI, ČR,
30. mjr. Ing. Štefan Galla, PhD. - riaditeľ Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR.
cena EBA, Londýn, 2012
flags
cena EBA, Oxford, 2012