vsbmprojekty.sk
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Rozvrhy - portál MAIS
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
Vaše podnety adresujte na:  podnety@vsbm.sk
Vážení uchádzači o štúdium na VŠBM v KE
Často kladená otázka: Aký je rozdiel medzi našou súkromnou vysokou školou a inou verejnoprávnou vysokou školou?
 
1. Naša škola má perspektívne študijné programy, ktoré nie sú na verejnoprávnych školách (súčasná bezpečnostná situácia vo svete).
2. Absolútna starostlivosť o študenta počas štúdia.
3. Okrem školného nie sú žiadne dodatočné poplatky, pritom školné na našej škole je najnižšie na Slovensku.
4. Študijná literatúra zadarmo, nič sa nekupuje - pozrite sa na verejnoprávnych školách.
5. V AR 2019/2020 externá forma stále v pôvodnej dĺžke, tzn. Bc. - 3 roky a Ing. - 2 roky.
6. Možnosť individuálnej formy, ktorá je personálne a organizačne zabezpečená pre všetky stupne štúdia.
7. Študijná literatúra je na našej škole 80% zabezpečená z vlastných zdrojov (publikujeme už 17 rokov). Je v dostatočnom počte pre každého študenta.
8. Individuálny prístup k pracujúcim študentom a študentom pôsobiacich v zahraničí podľa individuálnych plánov. Každému je pridelený odborný asistent, docent alebo profesor.
9. Zabezpečené duálne štúdium.
10. Našim cieľom je naučiť a nie skúšať (Učiace sa Slovensko).

Vysoká škola bezpečnostného manžérstva v Košiciach  si zaklada na zakladných principoch uvedených na obrazkoch.
na VŠBM
projekty EÚ
 
VŠBM v Košiciach ponúka
úplné vysokoškolské vzdelanie
Bc.  Ing.  PhD.Bc.  Ing.  PhD.
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 2019
Dňa 30.04.2019 sa konal už 12. ročník súťaže ŠVOČ - Študentská vedecká a odborná činnosť. Celoškolského kola ŠVOČ 2019 sa zúčastnilo 8 študentov Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach.  Práce študentov boli zaradené do spoločnej sekcie s názvom „Riadenie bezpečnostných systémov“. Študenti si v súťaživej atmosfére preverili svoje teoretické i praktické vedomosti a prezentačné schopnosti pred odbornou komisiou. Tá s prihliadnutím na rôzne faktory zhodnotila ich snaženie, pričom príjemným faktom je rastúci záujem a úspešnosť v súťaži aj študentov nižších ročnikov. Viac informácií o výsledkoch nájdete na podstránke ŠVOČ.
VŠBM ZÍSKALA OCENENIE V OBLASTI KVALITY
Naša inštitúcia už dlhoročne implementuje do svojich procesov fungovania princípy "Total Quality Management" na základe čoho sme už od roku 2012 certifikovaný v oblasti kvality štandardom ISO 9001. VŠBM za uplynulé roky prešla mnohými dohľadovými a certifikačnými auditmi v spolupráci so spoločnosťou Quality Austria, ktorá aj v tomto roku po úspešnom audite udelila našej škole certifikát ISO 9001:2015 a IWA 2/2007. Druha spomínaná, na pôde VŠBM certifikovaná smernica IWA 2/2007 je orientovaná na implementáciu princípov ISO 9001 do vzdelávania. Takéto dlhoročne normalizované riadenie kvality orientované na vzdelávanie a jej monitoring certifikačnou autoritou Quality Austria, sa podpísalo pod ocenenie kvality, ktoré od asociácie "OthersWays" VŠBM získala, vo voľnom preklade "Platinové ocenenie v oblasti technológie za kvalitu a najlepšie obchodné meno"  (The Platinum Technology Award for Quality & Best Trade Name). Toto ocenenie sa udeľuje francúzskou spoločnosťou raz za 3 roky a súčasťou ocenenia je aj certifikát o implementácii TQM v rámci našej spoločnosti. VŠBM ho získala 28. apríla 2018 v Berlíne.
Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com
NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA NA SLOVENSKU
Dňa 16.10.2018 sme mali tú česť na pôde VŠBM v KE privítať jeho excelenciu veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku Henka Cor van der Kwasta, v doprovode svojej manželky Eline a ďalších členov diplomatického zboru. Po úvodnom rokovaní s vedením VŠBM a odovzdaní pamätnej medaile z rúk Prezidenta VŠBM prof. Mariána Mesároša, sa celá delegácia presunula do Auly Milana Čiča, kde nasledovala odborná prednáška nášho cteného hosťa pred auditóriom študentov denného štúdia. Jeho excelencia prezentovala činnosť svojej diplomacie, pričom sa venovala aj aktuálnym témam bezpečnosti v medzinárodnom kontexte. Vystúpenie bolo doplnené následnou rozpravou so študentami na aktuálne otázky.
PROGRAM ERASMUS+ A JEHO ĎALŠÍ ROZVOJ NA VŠBM
Zástupcovia VŠBM privítali dňa 15.11.2018 na našej pôde delegáciu Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu - SAAIC, ktorá zastrešuje program Erasmus+ pre Slovenskú republiku. Predmetom stretnutia, ktoré sa s pravidelnosťou realizuje na jednotlivých školach zapojených do projektu, bolo bližšie špecifikovať aktuálny priebeh realizácie programu Erasmus+ u nás, ozrejmiť si klady, zápory a potreby, s ktorými sa stretávame, a oboznámiť sa ďalšími možnosťami spolupráce, napr. zastrešovanie podobných študijných pobytov a pracovných stáží s inštitúciami z tretích krajín cez ďalšie projekty realozvané touto agentúrou.  Toto osobné stretnutie prinieslo mnoho pozitívnych podnetov pre ďalší rozvoj našej školy v tejto oblasti.
NÁVŠTEVA Z POLICAJNEJ AKADÉMIE V ČIERNEJ HORE
Dňa 15.11.2018 sa na pôde VŠBM v Košiciach uskutočnilo stretnutie riaditeľa Policajnej akadémie v Danilovgrade (Čierna Hora), Bobana Šaranovića so zástupcami našej inštitúcie pod vedením prof. Mariana Mesároša. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia našej partnerskej Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov  UMB v Banskej Bystrici v osobe je dekana  doc. PhDr. Branislava Kováčika, PhD., MBA a vedúceho Katedry bezpečnostných štúdií  doc. PhDr. Rastislava Kazanského, PhD., MBA. Predmetom stretnutia bolo sa vzájomne oboznámiť s činnosťou Policajnej akadémie a VŠBM,  a hľadanie možných foriem spolupráce. Vzácna návšteva si okrem rokovania prezrela priestory našej školy a bola oboznámená s našimi aktivitami v oblasti bezpečnosti.
Uchádzači o externé štúdium pozor !!

Na základe úspešnej akreditácie, ktorá bola ukončená 17.9.2018 máte možnosť poslednýkrát študovať v nepredĺženej
dĺžke štúdia aj v akad. roku 2019/2020
a to v trvaní :
Výcvikové centrum prežitia v sťažených podmienkach VŠBM v obci Kysak privítalo dňa 12.4.2019 partnerské organizácie na súčinnostnom cvičení Integrovaného bezpečnostného systému s témou udalosti s hromadným postihnutím (UHPO) vo forme hromadnej dopravnej nehody. Spestrením už v poradí druhého ročníka takéhoto podujatia bolo zakomponovanie rizika infekčnej nákazy do scenára udalosti. Toto spestrenie si vyžiadalo výrazne odlišné postupy a zaťaženie zasahujúcich, ako aj nasadenie špeciálnej techniky a manažérskych postupov záchrany. 
Podujatie malo za cieľ preveriť pripravenosť budúcich záchranárov z našej partnerskej inštitúcie Katedry urgentnej medicíny, Fakulty zdravotníckych odborov, Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá organizačne podujatie zastrešovala. Na podujatí participovali zložky IZS a to Hasičský a záchranný zbor, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, spoločnosti Košická záchranka a Falck Záchranná a.s.
Súčinnostné taktické cvičenie zložiek IZS vo Výcvikovom centre prežitia v sťažených podmienkach - VŠBM, Kysak

Okrem primárnej úlohy preveriť znalosti a schopnosti budúcich bakalárov záchranárov, malo toto podujatie za cieľ poukázať na potrebu budovania efektívnej súčinnosti všetkých zúčastnených zložiek, čo je často krát v praxi problematické. V tomto duchu sa ako hostia podujatia zúčastnili mnohí zástupcovia krízových, policajných, zdravotníckych a hasičských zložiek a civilnej ochrany, z ktorých možeme menovať napr. Krajského riaditeľa PZ SR v Košiciach plk. JUDr. Radoslava Fedora, zástupcu KR PZ plk. Mgr. Štefana Mulika, vedúceho oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania OÚ Košice Ing. Jána Plačka a mnohých ďalších vážených hostí. Komplexnosť odbornej komunity dopĺňali zamestnanci Technickej univerzity vo Zvolene a VŠBM v Košiciach, ktorí toto cvičenie využili pre zber údajov pre ďalší výskum a riešenie problematiky BOZP. Rozhodcovské výsledky cvičenia dvoch odlišných simulovaných udalosti, boli prezentované aktérom cvičenia a poukázali na výbornú odbornú pripravenosť študentov, avšak problematické boli oblasti správneho manažmentu činnosti a neformálnej spolupráce. V tomto smere sa javí úloha VŠBM ako kľúčová pri doplňovaním manažérskeho vzdelania, čoho dôkazom sú aj fakty, že medzi zasahujúcimi profesionálmi HZaZ a ZZS je mnoho našich absolventov, ako aj záujem absolventov študijného odboru Záchranné služby pokračovať v príbuznom inžinierskom štúdiu na VŠBM. Priebeh podujatia, postoj organizátorov, aktérov a v neposlednom rade aj hosti z odbornej komunity poukazujú na vysoký záujem problémy pomenovať, a naliehavosť ich riešiť. Ideálnym spojivom sa v tomto trende javí akademická komunita bezpečnostných odborov.
Bc. - len 3 roky
Viac informácií na tel. číslach :
055/727 4320, 055/727 4322, 0911635162
.
KURZ PREŽITIA V SŤAŽENÝCH PODMIENKACH NA VŠBM
Študenti VŠBM majú možnosť sa v rámci predmetu Telesná výchova zúčastniť týždňového kurzu prežitia v sťažených podmienkach, vo výcvikovom centre VŠBM v obci Kysak. Úspešnosť kurzu preukazuje už jeho 42. kolo, ktoré prebehlo v predošlých dňoch. Obsahom kurzu sú okrem inštruktáže sebaobrany, zľavovania, a prvej pomoci aj techniky prežitia v prírode, ktoré zahŕňajú okrem iného aj prípravu stravy v prírodných podmienkach alebo stavbu prístreškov.  Kurzy sú vhodným doplnkom teoretickej bezpečnostnej výuky, čo oceňujú aj zahraniční študenti, ktorí absolvujú semester štúdia na našej škole v rámci programu Erasmus+.
SÉRIA POZVANÝCH PREDNÁŠOK POKRAČUJE
Dňa 16.04.2019 pokračovala naša séria pozvaných prednášok návštevou významného odborníka z oblasti manažmentu rizík doc. Ing. Karela Kubečku, Ph.D., Ing.Paed.-IGIP z Katerdy bezpečnosti a práva, Vysokej školy regionálního rozvoje a Bankovného institútu - AMBIS, a.s., Praha. Prednášajúci sa vo svojom vystúpení koncetroval na prezentovanie vhodnosti metód hodnotenia rizík v oblasti bezpečnosti a forenzných vedách. Prednáška bola súčasťou predmetu Manažérstvo rizík 2. ročníka Bc. štúdia, avšak zúčastniť sa mohli aj iné ročniky. 
VŠBM v Košiciach je v hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl na popredných miestach
V rámci odbornej rozpravy medzi Rektorskou konferenciou a vysokými školami k téme zákonnej úpravy kritérií pre tzv. „výskumné univerzity“, bol zverejnený zoznam slovenských vysokých škôl s „výsledným profilom“ hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy v rámci poslednej komplexnej akreditácie. VŠBM v Košiciach sa v tomto hodnotení nachádza na popredných miestach, či už medzi súkromnými školami alebo v rámci všetkých vysokých škôl na Slovensku. Viac k téme nájdete v rozhovore redakcie časopisu ZÓNA 10 s rektorom VŠBM v Košiciach  prof. Mariánom Mesárošom TU
ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2019
V týždni od 20. do 24. mája sa na pôde VŠBM v Košiciach konali štátne záverečné skúšky bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Tradičným úvodom bolo spoločné zahájenie, ktoré sa konalo v aule akademika M. Čiča, kde prezident školy a jej poverený rektor prof. Marián Mesároš privítal študentov ašpirujúcich na akademický titul Bc. a Ing., ako aj členov jednotlivých komisií. V tomto akademickom roku bol príjemným zistením štátnicových komisií fakt, že pokračuje trend absolventských prác, ktorých obsahom je riešenie naozaj aktuálných a praktických problémov bezpečnosti a nie nekonečné kopírovanie teórie. Čerstvým absolventom gratulujeme a tým menej úspešným prajeme viac síl, vedomostí a manažérskych zručností presadiť sa v opravných štátnych skúškach.
Prihlášky môžete podávať
do 30.8.2019
NOVÉ KONZULTAČNÉ PRACOVISKO NA SLOVENSKU
Vzhľadom na skutočnosť, že VŠBM ako jediná vysoká škola na Slovensku ponúka možnosť študovať externé Bc. 3 roky a Ing. 2 roky už len v akademickom roku 2019/2020 (v študijnom programe „Riadenie bezpečnostných systémov“), a s tým súvisiaci vysoký záujem externých študentov z viacerých regiónov Slovenska, vysoká škola plánuje otvoriť konzultačné pracovisko v Bratislave.  Viac informácií o možnosti štúdia Vám poskytneme na tel. číslach : 055 / 727 43 20,  055 / 727 43 22 a 0911 635 162.
Research and Innovations
Rokovanie o spolupráci s bezpečnostnou spoločnosťou z Taiwanu 
Dňa 10.6.2019 našu inštitúciu navštívila zástupkyňa spoločnosti JUN GROUP, Taiwan Olivia Lan v doprovode zástupcu Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí SR, Patrika Kraveca za účelom nadviazania spolupráce vo oblasti transferu moderných bezpečnostných technológií do prostredia strednej Európy. Počas rokovania sa zúčastnené strany vzájomne oboznámili s portfóliom svojej činnosti a načrtli možné oblasti spolupráce, ktoré bude možné vecne rozpracovať pri ďalších rokovaniach.
Nadviazanie spolupráce s Radom Academy of Economics
Ďalším krokom rozvoja medzinárodnej spolupráce bola návšteva našej školy dekanom Fakulty stratégií a technických štúdií plk. dr inż. Adamom Ziółkowskím a vedúcim Oddelenia medzinárodnej politiky a bezpečnosti štátu prof. nadzw. dr hab. inż. Januszom Ziółkowskím z Vysokej školy ekonomickej v Radome, Poľsko. Predmetom rokovania s vedením VŠBM bola možnosť spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu s koncentráciou na bezpečnosť osôb v rôznych oblastiach života. V rámci ďalšieho plánovaného stretnutia bude podpísaná zmluva o spolupráci medzi rektormi  a konkretizované kroky spolupráce.
V dňoch 13. a 14. júna 2019 sa v aule akademika Milana Čiča uskutočnili promócie absolventov bakalárskeho, inžinierskeho a podiplomového štúdia. V rámci promočného aktu boli v tomto roku odovzdané absolventom aj certifikáty o absolvovaní medzinárodného vzdelávacieho programu zahraničnej spoločnosti CIS, Praha „Manažér informačnej bezpečnosti“, ktorý dopĺňa vzdelanie našich študentov a absolventov v oblasti informačnej bezpečnosti. Medzi čestnými hosťami promočného kolégia sme v tomto roku privítali aj dekana fakulty medzinárodných štúdií IPE Management School, Paris, prof. Dr. Michaela Wooia, ktorý si ako ocenenie našej
PROMÓCIE ABSOLVENTOV VŠBM 2019
dlhodobej spolupráce v oblasti podiplomových štúdií prevzal z rúk rektora prof. Mariana Mesároša najvyššie ocenenie VŠBM a to striebornú hviezdu - STAR so šerpou vo farbách VŠBM v Košiciach.
Promočný akt bol aj vhodnou príležitosťou pre odovzdanie ocenenia honorárny profesor Akademickej únie, Oxford nášmu prezidentovi školy a rektorovi Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Mariánovi Mesárošovi, DrSc., DBA, MSc. MBA, LL.M. Titul čestného profesora akademickej únie sa udeľuje ľuďom, ktorí preukázali prínos pred Akademickou úniou a Klubom rektorov Európy v rôznorodých oblastiach ľudskej činnosti. Prioritné smery zahŕňajú vedu, vzdelávanie, medicínu, manažment, inžinierstvo a kultúru. Titul je udeľovaný vynikajúcim vedcom, významným učiteľom, úspešným lídrom inštitúcií a podnikov, známym verejným a politickým osobnostiam, kultúrnym pracovníkom a diplomatom. Na základe nominácie predsedníctva Akademickej únie, Oxford a Akademickej rady Klubu rektorov Európy bolo dňa 22. mája 2019 na zasadnutí Akademickej únie Oxford schválené udelenie titulu honorárny profesor akademickej únie Oxford pánovi akademikovi Mariánovi Mesárošovi. Ocenenie odzrkadľuje jeho tvorivú činnosť v akademickej oblasti počas jeho pôsobenia na všetkých typoch škôl, za posledných 40 rokov.  Odovzdanie tohto ocenenia sa malo pôvodne uskutočniť 2. júla 2019 na výročnej konferencii akademickej únie v Miláne, ale vzhľadom na pracovné povinnosti laureáta bolo toto ocenenie odovzdané počas promočného aktu VŠBM.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva od svojho vzniku mala možnosť spolupracovať s radou významných osobností, ktorí jej napomáhali v rozvoji v rôznych formách a oblastiach. Dňa 27.6.2019 bol za takúto pomoc prezidentom školy prof. Mariánom Mesárošom ocenený aj starosta obce Kechnec Dr.h.c. JUDr. Ing. Jozef Konkoly, a to striebornou hviezdou Star a šerpou vo farbách vysokej školy. Doktor Konkoly je známy svojou húževnatosťou, úspešnosťou a aktívnosťou v oblasti mnohých rozvojových, investičných a iných projektoch, ktoré výrazne pozdvihli úroveň a charakter celého regiónu,
Podpora a rozvoj spolupráce v regióne
v rámci ktorých kladie dôraz na význam a podporu súkromného sektora, a to aj v oblasti školstva, s čím máme dlhoročnú vzájomnú skúsenosť. Po udelení ocenenia nasledovala diskusia o ďalšej budúcej spolupráci v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a bezpečnostných projektoch prospešných pre región a jeho obyvateľov.
Noví PhD. absolventi v radoch zamestnancov VŠBM v Košiciach
Dňa 12.7.2019 si na pôde Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, po úspešnom absolvovaní tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD. - Philosophiae Doctor), prevzali diplom naši kolegovia Ing. Peter Palko, MBA  a Ing. Martin Mašľan, MSc., ktorých školiteľom bol prof. Marián Mesároš. Oboom k tomuto úspechu blahoželáme. Naša vďaka patrí aj partnerskej organizácii Akadémii ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika za ich dlhoročnú pomoc pri rozvoji VŠBM a bezpečnostného vzdelávania na Slovensku.
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Master of Laws
Ponuka podiplomových
štúdií realizovaných
v spolupráci s
záhraničným partnerom :
a
Ing. - len 2 roky
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE