späť na  hlavnú stránku VŠBM v Košiciach
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach patrí medzi zakladajúcich členov Koordinačnej rady výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Základné dokumenty :
- štatút ,
- katalóg .


Koordinačná rada výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (KRVBOZP) pôsobí ako výkonný orgán koordinácie výskumných a vývojových aktivít pôsobiacich v oblasti bezpečnostných a zdravotných aspektov ovplyvňujúcich kvalitu postavenia človeka v pracovnom procese.

KRVBOZP vypracovala podkladový materiál, ktorý bol dňa 9.7.2012 schválený ako dokument Hlavné priority Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  v oblasti výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a spôsob ich financovania na roky 2012 až 2015link
KOORDINAČNÁ RADA VÝSKUMU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
Kontakt v rámci VŠBM v Košiciach :

prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc.
Tel. /fax : 055 / 720 56 15
e-mail : ludovit.nad@vsbm.sk

Adresa :
Ústav ekonomickej a dopravnej
bezpečnosti Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košťova 1
040 01 Košice