Vedenie katedry:
Ing. Peter Havaj, PhD.
vedúci katerdy

Koštova 1, 040 01 Košice
Tel./fax:  055 / 720 56 17
e-mail: peter.havaj(zavinac)vsbm.sk
Charakteristika katedry
Zamestnanci : 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti - ÚEDB
Katedra bezpečnosti v doprave
Ing. Peter Havaj, PhD.
(profil pedagóga)
Tel.: 055 / 720 56 17
Konzultačné hodiny (č.d. 106) :
Streda:   13.30 - 15:00 hod.
e-mail: peter.havaj(zavinac)vsbm.sk
[ katedra bezpečnosti v doprave - KBD ][ katedra ekonomickej bezpečnosti - KEB ]
Externí lektori:

Ing. Ján Mandelík, PhD.
Konzultačné hodiny :
Streda:  12.00 - 13:00 hod.
e-mail: jan.mandelik(zavinac)vsbm.sk

plk. JUDr. Rudolf Pilarčík
Ing.  Bohumil Šejnoha MSc.
(profil pedagóga)
Konzultačné hodiny (č.d. 111) :
Streda:  13.30 - 15:00 hod.
e-mail:bohumil.sejnoha(zavinac)vsbm.sk
Ing.  Gabriel Hrubý DBA
(profil pedagóga)
Konzultačné hodiny (č.d.007) :
Streda:  13.30 - 15:00 hod.
e-mail: gabriel.hruby(zavinac)vsbm.sk
Katedra bezpečnosti v doprave vystupuje v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti Ústavu ekonomickej a dopravnej bezpečnosti z pohľadu zabezpečenia celospoločenských úloh v oblasti vzdelávania a výskumu, ako aj vytváraním podmienok na osvojenie si základov z oblasti dopravy, bezpečnosti v doprave a dopravnej infraštruktúry. Jednou z hlavných úloh katedry je  využiť vedecký potenciál  zamestnancov, ktorých má k dispozícii, za účelom vedeckého napredovania a výskumu v problematike dopravy, dopravnej infraštruktúry a bezpečnosti.
Katedra bezpečnosti v doprave prierezovo pôsobí počas celého štúdia. Poskytuje študentom odborné informácie, teoretické a praktické vedomosti o doprave, dopravnej infraštruktúre, dopravnej bezpečnosti ako aj o prvkoch tvoriacich tento zložitý systém, v koordinácii s teoretickými vedomosťami jeho riadenia.  Keďže vychovávame absolventov  pre podniky súkromného charakteru, ako aj štátnu a verejnú správu,  katedra im poskytuje základné vedomosti z oblasti jednotlivých odborných dopravných a úzko spätých disciplín. Ťažiskovou oblasťou katedry je predovšetkým vzdelávanie v oblasti dopravnej bezpečnosti a preto sa katedra  vo svojej pedagogickej a odbornej  činnosti zameriava na výchovu budúcich odborníkov v oblasti dopravnej bezpečnosti so zameraním ich využitia pre potreby nielen súkromných spoločností, poisťovní, ale aj pre prospech celospoločenskej činnosti. Ústav sa vo svojej činnosti  snaží prepojiť teóriu s praxou.

Pracovníci katedry  sa zúčastňujú na pravidelných konferenciách, ktoré usporadúva VŠBM v Košiciach, ako aj na iných konferenciách  v Slovenskej republike a  v zahraničí. Pracovníci katedry sa zapájajú aj do riešenia projektov, ktoré sú orientované  na  zásadné problémy a odvetvia dopravnej bezpečnosti a jej infraštruktúry.