VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Ústav humanitných a technologických vied - ÚHTV
Katedra telesnej výchovy a športu - KTVS
Charakteristika katedry

Katedra telesnej výchovy a športu  je súčasťou Ústavu humanitných a technologických vied a zabezpečuje výučbu základnej a špeciálnej telesnej výchovy.

V rámci základnej telesnej výchovy má v ponuke aktivity v:
atletike, plávaní, športových hrách, aerobiku, kondičného posilňovania, základov horolezectva a sebaobrany.
 
Ďalšími aktivitami sú:
výcvik praktickej streľby, organizovanie vodáckych a lyžiarskych kurzov.
 
V rámci špeciálnej telesnej výchovy, ktorá je nadstavbou základnej telesnej výchovy organizuje:
kurzy prežitia v sťažených podmienkach, ktorých obsahom je  cvičenie na získavanie odolnosti voči telesnému a psychickému zaťaženiu pri sťažených podmienkach jednotlivých činností (chlad, teplo, znížená viditeľnosť, únava, monotónna činnosť, nedostatok spánku, strach z výšok a pod.)

Zabezpečuje reprezentáciu školy na vysokoškolských športových súťažiach.
 
Má za úlohu budovanie a materiálno-technické zabezpečenie Výcvikového centra pre prežitie v sťažených podmienkach v Kysaku

Katedra úzko spolupracuje s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a Policajným zborom SR.
Zamestnanci : 
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
[ katedra humanitných a technologických vied - KHTV ][ katedra telesnej výchovy a športu - KTVS ]
Externí členovia:

Jozef Dolyak

Norbert Harvánek

Ing. Fridrich Lörinc 
Správca výcvikového centra Kysak

Imrich Varga