Charakteristika ústavu

Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti - ÚEDB
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Vedenie ústavu :
Ing. RNDr. Lenka Šonková
Tel./fax: 055 / 720 56 13 (č.d. 108)
e-mail: uedb(zavinac)vsbm.sk
Ústav vznikol zlúčením dvoch predchádzajúcich samostatných pracovísk, Ústavu ekonomickej a logistickej bezpečnosti a Ústavu technickej a technologickej bezpečnosti. Novovzniknutý ústav implicitne zahrnul všetky profesijné oblasti oboch predchádzajúcich. Vo svojich vzdelávacích aktivitách sa teda sústreďuje na také dôležité aspekty bezpečnostného inžinierstva ako sú „ekonomická bezpečnosť“, „informačná bezpečnosť“, „požiarna bezpečnosť“ a v neposlednom rade „bezpečnosť v doprave“. V širokej škále vyučovaných predmetov ústav poskytuje v prvom rade všeobecné informácie všetkým študentom Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach na prvom aj druhom stupni štúdia. Takto získané znalosti vo sfére ekonómie, informatiky, elektrotechniky, stavebnej infraštruktúry, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, logistiky, ochrany životného prostredia, dopravy a dopravnej infraštruktúry, ale aj riadenia, majú absolventov vybaviť nevyhnutnými nástrojmi, potrebnými pre každodennú rozhodovaciu prax, ako aj rozhodovanie bezpečnostného manažéra v krízových situáciách.

V druhom rade ústav garantuje a poskytuje relevantné vzdelávanie pre špecializované moduly štúdia profilujúce absolventov prvého  - bakalárskeho stupňa štúdia a to v module „bezpečnosť v doprave“ a „ekonomická bezpečnosť“.

Vedecko-výskumné aktivity ústavu sú taktiež zamerané na vyššie uvedené oblasti a to na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ide často o spoluprácu s profesijnými a výskumnými inštitúciami, národnými agentúrami formou aplikovaného a zmluvného výskumu.

Mimoriadne významná je účasť VŠBM v európskom grantovom projekte CARONTE (“Creating an Agenda for Research ON Transportation sEcurity”).

ÚETB za VŠBM garantuje a v spolupráci s odborníkmi z ďalších pracovísk VŠBM sa podieľa na riešení tohto projektu, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie prioritných výskumných tém v oblasti bezpečnosti pozemnej dopravy - pre budúce programovacie obdobie v  EU. Projekt bude trvať do marca 2016; jeho výskumné konzorcium pozostáva z 11 členov z 8 krajín EU a má k dispozícii rozpočet vo výške 1.25 milióna Eur.

Kontakt na pracovníkov ÚHTV nájdete podľa odbornej príslušnosti na jednotlivých podstránkach katedier.
[ katedra bezpečnosti v doprave - KBD ] [ katedra ekonomickej bezpečnosti - KEB ]
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Sekretariát ústavu :
Ing. Peter Havaj, PhD. 
poverený riaditeľ ústavu

Koštova 1, 040 01 Košice
Tel./fax:  055 / 720 56 17
e-mail: peter.havaj(zavinac)vsbm.sk