flags
5. medzinárodná vedecká konferencia

BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA

10. – 11. november 2011, KOŠICE, Slovenská republika
V dňoch 10. - 11. novembra 2011  sa v priestoroch VŠBM Košťova 1 uskutočnil piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom "Bezpečné Slovensko a EÚ", ktorá nadväzuje na tradíciu konferencií konaných pod názvom "Ochrana osôb a majetku" od roku 2001.

Cieľom konferencie bolo zvýrazniť bezpečnostnú problematiku občanov a spoločnosti, s dôrazom na prevenciu kriminality v Slovenskej republike v kontexte vysokoškolského vzdelávania v bezpečnostných študijných programoch pri prelínaní sa do podmienok zjednotenej Európy a zabezpečenia Schengenského priestoru. Ochrana osôb a majetku sa stáva prioritnou záležitosťou za podmienok voľného pohybu osôb ako členov Európskej únie a migračnej vlny ostatných krajín do jej štruktúr.

Sprievodným podujatím konferencie bolo slávnostné zasadnutie vedeckej rady VŠBM v Košiciach pri príležitosti 5. výročia vzniku VŠBM a zároveň 10. výročie bezpečnostného vzdelávania v Košiciach.


Prvý deň konferencie bol venovaný plenárnemu zasadnutiu, kde si účastníci konferencie mali možnosť vypočuť množstvo zaujímavých a aktuálnych príspevkov, pričom prevyšovali príspevky zo zahraničia. Keďže sa príspevky plenárneho rokovania  opätovné, ako to býva zvykom každý rok, stretli s veľkým ohlasom, čo malo za následok mierny časový sklz v harmonograme, dodatočné diskusie k nastoleným témam sa preniesli do večerného spoločenského posedenia.

Druhý deň konferencie pokračoval rokovaním v troch samostatných, tématicky oddelených sekciách a to:
Sekcia č. 1 - Riadenie bezpečnostných systémov,
Sekcia č. 2 - Bezpečnosť a ochrana ekonomických záujmov a informácií,
Sekcia č. 3 - Bezpečnosť v doprave a logistike a environmentálna bezpečnosť.
Rokovania v sekciách sa okrem registrovaných účastníkov konferencie mali možnosť zúčastniť ako pedagógovia, tak aj študenti VŠBM.
 
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach