PROJEKTY EURÓPSKEJ ÚNIE
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
- Zmluva o poskytovaní služieb - Eurodotácie  (formát pdf)

- Zmluva o poskytovaní služieb -  EIP-services  (formát pdf)

- Zmluva na zabezpečenie dodávok tovarov a služieb (formát pdf)

- Zmluva na nákup spotrebného materiálu (formát pdf)

- Kúpna zmluva pre IKT (formát pdf)
Skvalitnenie a inovácia obsahu a foriem vzdelávania v študijnom programe
Riadenie bezpečnostných systémov

Na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach sa začal realizovať projekt s názvom Skvalitnenie a inovácia obsahu a foriem vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov. Projekt je podporený nenávratným finančným príspevkom z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riešením tohto projektu a implementáciou jeho výstupov do vzdelávacieho procesu chce inovovať súčasné progresívne e-learningové formy vzdelávania a prispôsobiť ich potrebám vedomostnej spoločnosti. V rámci projektu sa na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach bude zavádzať novodobé elektronické a kombinované vzdelávanie, ktoré prispeje k ďalšiemu skvalitneniu poskytovaných vzdelávacích služieb školy.


Základné údaje o projekte

Názov projektu: 
Skvalitnenie a inovácia obsahu a foriem vzdelávania v študijnom programe   
                            Riadenie bezpečnostných systémov

ITMS projektu:  26110230053

Operačný program:  Vzdelávanie

Prioritná os:  1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
VŠBM  v Košiciach - Projekt skvalitnenia a inovácia obsahu a foriem vzdelávania
v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE