Foto
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
... zo života školy ...
VŠBM v Košiciach spolupracuje na základe dohôd o spolupráci s viacerými zahraničnými vysokými školami a inštitúciami : 
Akademia Bezpečnosti a Základov zdravia
Kyjev, Ukrajina
Nadácia pre aplikovaný výskum Bay Zoltána, Ústav logistiky a výrobnej techniky,
Miškolc , Maďarsko
Vysoká škola bezpečnosti a ochrany
Varšava, Poľsko
Vysoká škola európskych a regionálnych štúdií, o. p . s.
České Budějovice, ČR
Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši
Univerzita obrany
Brno, ČR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Štátna univerzita štátu New York, Technologický inštitúť - SUNY IT (USA)
Vysoká škola Karlovy Vary,
ČR
Univerzita
Miškolc,
Maďarsko
VŠB-Technická univerzity Ostrava, ČR
Univerzita
v Záhrebe
Chorvatsko
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Európska obchodná spoločnosť
(EBA) Oxford
  1.11.2017 : Úspech v súťaži diplomových prác
 
V každoročnej súťaži Slovenskej Komory Súkromnej Bezpečnosti o najlepšiu záverečnú prácu v oblasti súkromnej bezpečnosti, sa za absolventov VŠBM akademického roku 2016/2017 umiestnil Ing. Tomáš Stanislavský s diplomovou prácou "Snímanie a analýza zvuku ako možnosť rozšírenia zabezpečovacích systémov" na skvelom 2. mieste. Za reprezentáciu školy kvalitnou tvorivou prácou ďakujeme a k umiestneniu blahoželáme.
   
  25.10.2017 : Návšteva maďarskej policajnej delegácie
 
Dňa 25.10.2017 navštívila VŠBM v Košiciach delegácia policajných dôstojníkov Maďarskej republiky pod vedením plk. doc. Dr. Christiána Lászla, vedúceho Katedry verejnej bezpečnosti Akadémie verejnej služby v Budapešti. Delegáciu sprevádzal náš dlhoročný spolupracovník, bývalý krajský riaditeľ PZ SR v Košiciach a aktuálny policajný pridelenec SR v Maďarsku gen. Juraj Bukuš. Cieľom tejto návštevy bolo získanie nových  poznatkov a skúsenosti o realizácii študijného programu v odbore Ochrana osôb a majetku s cieľom  zvýšenia bezpečnosti a ochrany verejného poriadku v schengenskom priestore.
   
  12.10.2017 : Pokračovanie prednášok odborníkov z praxe aj v novom akad. roku 2017/2018
  Aj v tomto akademickom roku 2017/2018 VŠBM v Košiciach pokračuje v sérii pozvaných prednášok významných odborníkov z praxe. V dňoch 10. a 11. októbra 2017 sa uskutočnili dve z nich a to:
Ing. Matej Styk - Bezpečnosť stavieb v praxi
gen. JUDr. Ľubomír Ábel, LL.M. - Otázky verejného poriadku a bezpečnosti štátu
   
  9.10.2017 : Napísali o nás ...
 
   
  3.7.2017 : Nový študijný program podiplomového štúdia MSc.
 
VŠBM v Košiciach rozširuje svoje portfólio podiplomového štúdia Master of Science (v skratke MSc.) o študijný program „Strategický manažment“. Študijný program bude realizovaný v Košiciach, v slovenskom jazyku a to v  spolupráci s naším francúzskym partnerom IPE Management School - Paris. Dĺžka štúdia je stanovená na jeden semester, pričom ťažiskom je v  spracovaní záverečnej podiplomovej práce pod odborným dohľadom našich lektorov v slovenskom jazyku. Štúdium je spoplatnené sumou 2500 Eur. Viac informácií nájdete čoskoro na našej stránke www.vsbm.sk/msc.html  alebo na e-mailovej adrese vsbm@vsbm.sk.
   
  30.6.2017 : Promočný akt 2017 a udelenie ocenení
 
V dňoch 28.6. až 30.6. sa v priestoroch Auly akademika Milana Čiča uskutočnili promócie absolventov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia v študijnom odbore „Ochrana osôb a majetku“, študijnom programe „Riadenie bezpečnostných systémov“. Počas promočného aktu si svoj diplom prevzali aj absolventi podiplomového profesijného štúdia MBA, ktorí v tomto roku ukončili štúdium v počte 52 absolventov.
Súčasťou promócií bolo aj odovzdávanie čestného titulu „Doctor honoris causa“ dlhoročnému spolupracovníkovi našej inštitúcie, rektorovi Vysokej školy manažérskej vo Varšave, prof. dr hab. inż. Pawłovi Czarneckemu, MBA, LL.M, MPH, Dr h.c. mult. za rozvoj medzinárodnej spolupráce a bezpečnostného vzdelávania v prospech VŠBM V Košiciach.
V podobnom duchu podpory našej inštitúcie bol na promočnom akte ocenení aj dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. MBA  LL.M., ktorý si z rúk prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. MBA LL.M. prevzal najvyššie ocenenie našej školy - striebornú hviezdu STAR.
Ako býva zvykom, aj počas tohtoročných promócii, bola dvakrát udelená pamätná plaketa „Najlepší študent“, ktorú získali Ing. Andrea Vasilňaková a Bc. Miroslav Semanič.
   
  28.4.2017 : Pozvané prednášky odborníkov z praxe
 
VŠBM v Košiciach aj v roku 2017 pokračuje v obohacovaní vyučovacieho procesu prednáškami pozvaných odborníkov z praxe, ktorí prinášajú študentom alternatívny pohľad na otázky modernej doby. Nastolené témy sa odrážajú od študovanej odbornosti, ale často obsahujú aj pridanú hodnotu vo forme skúsenosti a poznatkov, ktoré sa študent nikde nedočíta. V aktuálnom kole pozvaných prednášok nás navštívili :
Dr.h.c. prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc. - Aplikácia softvérov pre vyhodnocovanie bezpečnosti jadrových elektrárni
pplk. JUDr. Emil Semjan, PhD. - Problematika nelegálnej migrácie
PaedDr. Marek Kmeť - Čo očakáva zamestnávateľ od uchádzača
V najbližšom čase nás čakajú ďalšie témy, z ktorých vyberáme napr. technická bezpečnosť v bankovníctve alebo možnosti rozširovania si bezpečnostného vzdelania pre lepšie uplatnenie na trhu práce v profesii „bezpečnostný manažér“.
   
  28.4.2017 : Súťaž "Mladý Európan 2017"
 
Vo štvrtok 27.4.2017 sa v priestoroch auly akademika M. Čiča uskutočnila súťaž študentov stredných škôl „Mladý Európan 2017“. Toto regionálne kolo preverilo znalosti študentov druhých a tretích ročníkov košických gymnázií  a stredných škôl z problematiky Európskej únie. Trojčlenné tímy súťažili v troch kolách a dôkladne preverili svoju pripravenosť a znalosti o histórii, fungovaní, princípoch a osobnostiach, ktoré sa za týmto zoskupením európskych štátov skrývajú. Z úporného súťaženia vyšli ako víťazi študenti Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach, ktorým touto cestou gratulujeme.
   
  26.2.2017 : Stretnutie Roberta Kaliňáka s dobrovoľnými hasičmi košického kraja na pôde VŠBM
 
Dňa 26.2.2017 sa v aule akademika Milana Čiča uskutočnilo stretnutie JUDr. Roberta Kaliňáka, podpredsedu vlády a ministra vnútra SR s dobrovoľnými hasičmi košického kraja k projektu "Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek". Samotnému podujatiu predchádzalo krátke uvítanie pána podpredsedu vlády členmi správnej rady VŠBM a funkcionármi VŠBM pod vedením prezidenta VŠBM Dr.h.c. prof.h.c. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. MBA, LL.M.  Stretnutie pána ministra s dobrovoľnými hasičmi bolo zahájené hlásením regionálneho predsedu DPO Košice Vendelína Fogaraša, ktorého vo funkcii na základe volieb, konaných 25.2.2017 čoskoro nahradí Miroslav Semanič (študent VŠBM 3. ročníka externej formy). Samotné rokovanie otvoril generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, pričom okrem pána ministra vnútra JUDr. Roberta Kaliňáka privítal aj ďalších členov predsedníctva, medzi ktorými boli prezident DPO SR  PhDr. Ladislav Pethő, štátny tajomník Ministerstva obrany SR  Ing. Marián Saloň, PhD., vedúci oddelenia odborných služieb a oddelenie rozvojových projektov Mgr. Albert Bánovský a v neposlednom rade riaditeľ KR HaZZ v Košiciach. Ing. Jozef Fedorčák. Po otvorení sa slova ujal pán minister a v prezentácii podporenej vecným a neformálnym výkladom zhrnul výsledky celého projektu.  Je nutné podotknúť, že vystúpenie pána ministra okrem všeobecných štatistík a foto prezentácie techniky, bolo najmä orientované na fakty a konkrétne aktivity v košickom kraji. Zároveň pán minister prečítal najnovší zoznam pridelenej techniky, ktorá čoskoro dorazí do našich obcí. Aktuálnou témou bolo aj vysvetlenie dotačného mechanizmu určeného pre obnovu hasičských zbrojníc a s tým súvisiace podávania žiadostí na nasledujúce obdobie. Druhá časť stretnutia a to diskusia, nadväzovala na nastolené témy. Diskutéri z radou starostov a veliteľov DPO zahrnuli prednášajúceho konkrétnymi otázkami, s ktorými sa pán minister Kaliňák za podporí predsedníctva úspešne popasoval. Je nutné vyjadriť obdiv nad prehľadom pána ministra vo svojom rezorte, a to až do úrovne riešenia problémov jednotlivých obci. Niekoľko krát odznelo z radov účastníkov poďakovanie nasmerované Ministerstvu vnútra SR za podporu DHZ na Slovensku, ktorá tu už dávno nebola. Celkovo možno zhodnotiť stretnutie ako úspešné a vecné, pričom všetky zúčastnené strany si odnášali mnoho nových poznatkov.
   
  27.4.2017 : Predáška viceprezidenta PZ SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela, LL.M.
 
Dňa 26.4.2017 sa v aule akademika M. Čiča v rámci plánu štúdia MBA uskutočnila odborná prednáška viceprezidenta PZ SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela, LL.M. na tému Ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti. Prednášky sa okrem študentom MBA štúdia zúčastnili aj študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Gen. Ábel vo svojej prednáške priblížil poslucháčom aktuálny stav bezpečnosti nášho štátu a odprezentoval vybrané aktivity Policajného zboru SR, ktoré v nedávnej minulosti prebehli a reprezentujú pripravenosť našich bezpečnostných zložiek čeliť vnútorným a vonkajším rizikám.
Zaujímavosťou boli prednášajúcim komentované filmové príspevky o činnosti vybraných jednotiek PZ a o konkrétnych udalostiach nášho spoločenského života, ktoré si vyžadovali dôkladné bezpečnostné plánovanie a riadenie počas ich priebehu. V tejto súvislosti sa poslucháči dozvedeli viac o manažérskej činnosti pri riadení bezpečnostných zložiek napr. pri futbalových zápasoch, demonštráciách alebo bezpečnostných opatreniach počas samitov a medzinárodných rokovaniach politikov v našom hlavnom meste. Rozsah a pestrosť problematiky však preukázali, že bude žiadúce pokračovať aj v ďalších tematizovaných stretnutiach, čo prispeje previazanosti praxe s našim vzdelávaním.
   
  15.12.2016 : Dieťa v ohrození XXV“ Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov
 
Dňa 15.12.2016 sa uskutočnil jubilejný 25. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom "Dieťa v ohrození XXV Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov" , ktorú organizovali : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  a Úrad komisára pre deti v spolupráci s Kanceláriou zástupkyne SR pred ESĽP, Slovenskou advokátskou komorou, Asociáciou rodinných sudcov, Klinikou detskej psychiatrie DFNsP v Bratislave a so Spoločnosťou pre trestné právo a kriminológie.
Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia našej školy a to Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD. MBA, LL.M. mim. prof. a Ing. Peter Palko, MBA. V spolupráci s Úradom komisára pre deti pod vedením pani komisárky Ing. Viery Tomanovej, PhD. sa uskutočnilo aj samostatné rokovanie našej delegácie s ministrom školstva pánom prof. Ing. Petrom Plavčanom, CSc. k predmetnej problematike ochrany detí.
   
  09.12.2016 : Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa a promócie prvých absolventov podiplomového štúdia "Masters of Law" - LL.M. na pôde VŠBM v Košiciach
 
Dňa 9. decembra 2016 sa v Aule akademika Milana Čiča uskutočnil slávnostný akt odovzdávania čestného titulu VŠBM „Doctor honoris causa“ dlhoročnému spolupracovníkovi našej inštitúcie prof. nadzw. dr. hab. Karolovi Karskemu, profesorovi Varšavskej univerzity, poslancovi Európskeho Parlamentu, členovi Prezídia Európskeho Parlamentu a kvestorovi Európskeho Parlamentu. Titul bol udelený za dlhoročnú pomoc pri rozvoji našej vysokej školy a rozvoj cezhraničnej spolupráce s Poľskou republiku na európskej úrovni.
Nemenej dôležitým bodom programu slávnosti bola aj promócia prvých 14 absolventov podiplomového štúdia „Masters of Law“ v skratke LL.M., ktoré sa na VŠBM uskutočňuje v spolupráci s Vysokou školou manažérskou  vo Varšave a „World Jurist Association“ so sídlom vo Washingtone (USA).
Tretím významným bodom programu bolo udelenie pamätnej medaile rektorovi Vysokej školy manažérskej vo Varšave,  prof. dr hab. inż. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M, MPH, Dr h.c., za dlhoročnú spoluprácu a rozvoj bezpečnostných vied a vzdelávania na Slovensku a pánovi Martinovi Ludrovskému za celoživotný prínos pre Slovenskú republiku v športe, za príkladnú reprezentáciu našej krajiny na LETNEJ PARALYMPIÁDE 2016 v Rio de Janeiru a za rozvoj bezpečnostných vied
   
  10. - 11. 11. 2016 : 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA
 
V dňoch 10.-11. novembra 2016 sa uskutočnil už v poradí desiaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA. Nad konferenciou prevzal záštitu štátny tajomník ministerstva vnútra SR Ing. Rudolf Urbanovič. Medzi čestnými hosťami bola aj Komisárka pre deti Ing. Viera Tomanová, PhD. a viceprezident Policajného zboru SR gen. JUDr. Ľubomír Ábel.

Hlavným zámerom tohto podujatia bolo vytvoriť priestor pre diskusiu o bezpečnostných výzvach, ktoré je možné riešiť iba v rámci stabilného a jednotného bezpečnostného prostredia. Diskusia bola vedená o rozličných prístupoch k bezpečnostným hrozbám, o ich vnímaní a spôsoboch riešenia v kontexte širšieho stredoeurópskeho regiónu. Druhý deň konferencie pokračoval odbornými rokovaniami v sekciách :
1.  RIADENIE BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV A PREVENCIA
2.  Z NÁRODNEJ DO EUROPSKEJ AGENDY A MODERNÉ CHÁPANIE GLOBÁLNEJ BEZPEČNOSTI

Konferencie sa zúčastnilo mnoho zástupcov akademickej obce a bezpečnostnej praxe, pričom už pravidelnosťou je veľký záujem účastníkov z krajín V4 a Ukrajiny. Takéto zoskupenie odborníkov dáva priestor pre konštruktívne jednania s cieľom jednotného rozvoja stredoeurópskej bezpečnosti ako celku.
   
  11. 11. 2016 : Imatrikulácia študentov prvého ročníka a ocenenie partnerov VŠBM
 
Dňa 11.11.2016 sa uskutočnil imatrikulačný akt študentov prvého ročníka dennej a externej formy bakalárskeho štúdia. Podujatia sa zúčastnila Vedecká rada VŠBM, ako aj mnoho vzácnych hostí z radov akademickej obce a bezpečnostnej praxe na Slovensku a v zahraničí. Slávnostnú atmosféru umocňovalo aj odovzdávanie ocenení vysokej školy pri príležitosti 10. výročia vzniku VŠBM, obchodným partnerom našej inštitúcie, z ktorých mnohí stáli pri vzniku VŠBM v Košiciach.
   
  22. 10. 2016 : ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE NA EURÓPSKEJ ÚROVNIA
 
Dňa 22. októbra 2016 sa uskutočnilo vo Varšave pracovné stretnutie medzi zástupcami VŠBM v osobe jej prezidenta Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. MBA LL.M a prorektora pre vzdelávanie Dr.h.c. prof. JUDr. Stanislava Križovského, PhD. MBA LL.M. a zástupcov partnerskej Vysokej školy manažérskej vo Varšave, ktorú zastupoval jej rektor prof. dr hab. inż. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M, MPH, Dr h.c. a prof. Karol Karski. Témou pracovného stretnutia bol rozvoj ďalšej spolupráce na európskej úrovni.  Profesor Karol Karski spolupracuje s Vysokou školou bezpečnostného manažérstva v Košiciach viac ako dva roky, od začiatku spolupráce s Vysokou školou manažérskou vo Varšave. Vyvrcholením tejto spolupráce je založenie  Poľsko-Slovenského inštitútu na VŠBM v Košiciach, ktoré bolo taktiež obsahom pracovného rokovania.  Cieľom inštitútu je propagácia kultúry, jazyka, spolupráca v oblasti bezpečnosti a iných aktivít v rámci Slovensko-Poľskej spolupráce na platforme EU. Profesor Karol Karski ako poslanec Európskeho Parlamentu, člen Prezídia Európskeho Parlamentu a Kvestor Európskeho Parlamentu je významným činiteľom rozvoja tejto spolupráce. Na základe tejto dlhoročnej spolupráce Vedecká rada VŠBM na svojom zasadnutí 10.11.2016 schválila udelenie titul Doctor Honoris Causa prof. Karolovi Karskému za významný prínos pre rozvoj a medzinárodné uznanie Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 
 
  29.09.2016 : Podpísanie zmluvy o spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
 
Dňa 29.9.2016 sa na pôde VŠBM uskutočnilo rokovanie a podpis zmluvy o spolupráci medzi VŠBM a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzitiy Mateja Bela v Banskej Bystrici zastúpenej jej dekanom doc. PhDr. Branislavom Kováčikom, PhD. a vedúcim Katedry bezpečnostných štúdií doc. PhDr. Rastislavom Kazanským, PhD. Za VŠBM v Košiciach rokovanie viedol jej prezident Dr.h.c prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA LL.M. a poverený rektor prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA.
   
  26.6.2016 : Promócie absolventov a odovzdanie ocenení
 
V Štátnom divadle v Košiciach sa v dňoch 22. až 24.6.2016 uskutočnil promočný akt absolventov vysokoškolského štúdia za akademický rok 2015/2016. Okrem absolventov Bc. a Ing. štúdia si diplom prevzalo aj 72 absolventov  podiplomového štúdia MBA.
V duchu slávnostnej atmosféry boli počas promócií absolventov odovzdane ocenenia VŠBM za prínos pri rozvoji školy. Striebornou hviezdou so šerpou bol ocenený člen správnej rady VŠBM Ing. Farntišek Kolibár, MBA ; tajomník Ústavu ekonomickej a logistickej bezpečnosti Ing. Michal Mašľan a v neposlednom rade viceprezident PZ SR gen. JUDr. Ľubomír Ábel za podporu bezpečnostného vzdelávania na Slovensku. Novinkou bolo ocenenie dvoch študentov ocenením "Najlepší študent", o ktorých pojednáva príspevok uvenený nižšie.
Počas slávnostného aktu bol odovzdaný aj čestný tytul Doctor honoris causa a to doc. Ing. Imrichovi Kissovi, CSc.  a doc. JUDr. Stanislavovi Krížovskému, PhD. MBA LL.M. mim. prof. ako najvyššie ocenenie ich celoživotného prínosu pre akademickú obec a to nielen v oblasti bezpečnosti.
   
  22.6.2016 : Prvé udelenie ocenenia „najlepší študent“ na VŠBM v Košiciach
 
Vedenie VŠBM v Košiciach sa rozhodlo od akademického roku 2015/2016 začať udeľovať ocenenia „najlepší študent“ vo forme pamätnej medaily školy.
V tomto roku bude toto ocenenie udelené, ako prvým našim čerstvým absolventkám, Ing. Petre Fendekovej a Ing. Gabriele Orinčákovej.
Podmienky udelenia nie sú presne špecifikované, avšak hlavným cieľom je prospechové a morálne ohodnotenie študenta za jeho snaženie a pomoc pri rozvoji školy. Tohtoročné adeptky na ocenenie z radov študentov dennej formy sa počas celého svojho akademického života na VŠBM venovali rôznym aktivitám, ako napr. brigádnická činnosť, verejnoprospešné aktivity, ale aj profesnému rastu ako členky dobrovoľných hasičských zborov.
Popri týchto aktivitách boli zastúpené aj v rôznych združeniach, ako je napr. Akademický senát VŠBM vďaka ktorým mali možnosť reprezentovať našu školu na celoslovenských zasadnutiach a stretnutiach, čo rozšírilo ich obzor a prispelo k zviditeľneniu školy. V neposlednom rade ich výrazná a nezištná pomoc tkvela v reprezentácii VŠBM na celkovo štyroch výstavách vysokých škôl v tomto akad. roku a na vybraných stredných školách. Pri týchto aktivitách  a osobnom živote bolo príjemným prekvapením ich úspešné ukončenie inžinierskeho štúdia s váženým priemerom známok 1.0.
Cieľom školy je oceniť ich snaženie ako celok a poukázať na fakt, že len osobné nasadenie jednotlivca a využitie všetkých možností a výhod, ktoré sú mu ponúkané je nástrojom na úspech v živote. Nie je ničím nečakaným, že po pár dňoch po zložení štátnej skúšky tieto naše absolventky nastupovali do trvalého pracovného pomeru v manažérskych pozíciách.  VŠBM v Košiciach chce teda touto cestou popriať veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote všetkým snaživým absolventom, ktorí sa v príklade týchto dvoch našich absolventiek našli, no a tým ostatným ešte nerozhodnutým, popriať veľa síl a odhodlania takéto príklady nasledovať.
   
  13.6.2016 : Udelenie ocenení pri príležitosti 10. výročia existencie VŠBM v Košiciach
 
Pri príležitosti 10. výročia existencie VŠBM v Košiciach sa dňa 19.5.2016 sa v priestoroch auly akademika M. Čiča uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenenia Doctor honoris causa prezidentovi Vysokej školy manažmentu vo Varšave, Prof. dr hab. Stanisławovi Dawidziukovi, Dr.h.c. za jeho prínos pri rozvoji vzájomnej spolupráce v oblasti podiplomového štúdia na VŠBM.  Zároveň na základe rozhodnutia senátu Vysokej školy manažmentu vo Varšave bolo z rúk polskej delegácie odovzdané ocenenie Profesor honoris causa prezidentovi VŠBM v Košiciach,  Dr.h.c. prof. Ing. Mariánovi Mesárošovi, DrSc. MBA LL.M.
Pri príležitosti tejto udalosti si oficiálne prevzal diplom Doktora vied aj rektor VŠBM v Košiciach, Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc. MBA LL.M., a to na základe úspešnej obhajoby doktorskej dizertačnej práce s názvom "Vybrané problémy ochrany osôb, majetku a ďalších chránených záujmov v sektoroch bezpečnosti" v decembri 2015.
Za svoje snaženie pri rozvoji VŠBM v Košiciach ako aj vzájomnej spolupráce oboch vysokých škôl boli prezidentom VŠBM ocenení najvyšším vyznamenaním VŠBM - striebornou hviezdou STAR, magnificencie rektori prof. Dr.h.c. prof. Pawel Czarnecki, PhD., MBA (VŠM vo Varšave) a Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc. MBA LL.M.
   
  22.5.2016 : Ďalšie športové úspechy našich študentov
 
Dňa 21.5.2016 o 21:00 hod. sa v Košiciach konal cross beh s názvom O2 Moon Run 2016. Pod hlavičkou našej školy sa ho úspešne zúčastnil študent 1. ročníka Bc. štúdia Matej Lukáč. Vybojoval pre nás 2. miesto na 5km s krásnym časom 00:24:40 so stratou na prvého pretekára necelé tri minúty. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Ďalšie tentokrát svetovo významné úspechy zaznamenal študent Richard Tury v skateboardingu, kde nedávno získal 1. miesto na svetovej súťaži Amsterdamn Open v Amsterdame a 4. miesto na svetovej súťaži Fise World 2016 v Montpellier vo Francúzku. Rišo sa pravidelne zúčastňuje a umiestňuje na popredných miestach vo svetových pretekoch, preto sa už tešíme na jeho ďalšie úspešné pôsobenie a rovnako gratulujeme
.
   
  22.4.2016 : Odborná prednáška viceprezidenta PZ SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela na tému : "Ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti"
 
Dňa 22.4.2016 sa v priestoroch auly akademika M. Čiča uskutočnila prednáška viceprezidenta Policajného zboru SR gen. JUDr. Ľubomíra Ábela na tému „Ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti“. Prednáška vychádzala z planú štúdia LL.M., avšak vzhľadom na aktuálnosť témy boli rady poslucháčov rozšírené aj o študentov MBA, Bc. A Ing. štúdia ako aj o zamestnancov VŠBM. Prednáška mala praktický a interaktívny charakter, pričom veľká časť stretnutia bola venovaná otázkam poslucháčov. Teoretický základ prezentácie bol dopĺňaný mnohými praktickými skúsenosťami prednášajúceho s vizuálnou podporou zaujímavých videoukážok. Prednáška poukázala na veľké množstvo otvorených bezpečnostných otázok, čoho výsledkom bol prisľúb pána viceprezidenta Ábela, že sa čoskoro stretneme pri ďalšej zaujímavej téme na pôde VŠBM.
   
  15.11.2015 : 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE
 
V dňoch 12.-13. novembra 2015 sa uskutočnil už v poradí deviaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Bezpečné Slovensko v euroatlatickom priestore.  Konferencia bola spolufinacovaná sekciou verejne diplomacie NATO. Prvý deň bol venovaný plenárnemu rokovaniu a oceneniu čestných hostí, medzi ktorými bol aj vyceprezident Policajného zboru SR  gen. JUDr. Ľubomír ÁBEL.
Hlavným zámerom tohto podujatia bolo vytvoriť priestor  pre diskusiu o bezpečnostných výzvach, ktoré je možné riešiť iba v rámci stabilného a jednotného euroatlantického bezpečnostného prostredia zloženého z rovnocenných národných partnerov, pripravených vzájomne si pomáhať v rámci nástrojov medzinárodnej bezpečnostnej spolupráce. Diskusia bola vedená o rozličných prístupoch k bezpečnostným hrozbám, o ich vnímaní a spôsoboch riešenia v kontexte širšieho euroatlantického regiónu vrátane Východnej Európy.
Druhý deň konferencie pokračoval odbornými rokovania v nasledovných sekciách :
Sekcia č.1 - Riadenie bezpečnostných systémov a zaistenie chránených záujmov a informácií
Sekcia č.2 - Z národnej do euroatlantickej agendy a moderné chápanie globálnej bezpečnosti
foto galéria
   
  5. 6. 2015 : Návšteva z Ľvovskej štátnej univerzity vnútorných záležitosti
 
Dňa 3. 6. 2015 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach privítala návštevu z Ľvovskej štátnej univerzity vnútorných záležitostí, ktorej zriaditeľom je ukrajinské Ministerstvo vnútra. Trojčlennú delegáciu viedla paní docentka Lesya TOMANEVYCH, dekanka ekonomickej fakulty. Predmetom rokovania, ktoré riadil rektor VŠBM prof. Kelemen, bolo analyzovať a zhodnotiť možnosti úzkej a produktívnej spolupráce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, vedy a výskumu, mobility študentov a zamestnancov a spoluprácu v oblasti publikačnej a edičnej činnosti.
Hlavným cieľom návštevy bola diskusia ku predloženému návrhu bilaterálnej dohody medzi inštitúciami a príprava spoločného konzorcia pre riešenie projektu z oblasti reformy bezpečnostného sektoru (Security Sector Reform), v rámci programu pre podporu spolupráce, dialógu s partnermi a vedecko-výskumnej činnosti a inovácii NATO SPS (Science for Peace and Security). Uvedené oblasti spolupráce sú v súčasnosti kľúčové pre ďalší rozvoj medzinárodných vzťahov, zahraničnej politiky a ekonomického rastu Ukrajiny. Predpokladaná spolupráca VŠBM s Ľvovskou štátnou univerzitou bude preto v globálnom kontexte obojstranne prínosná. Záverom úspešného rokovania zástupcovia VŠBM v Košiciach s vďakou prijali pozvanie na recipročnú návštevu Ľvovskej štátnej univerzity na Ukrajine.
   
  14. 5. 2015 : Deň otvorených dverí pri príležitosti osláv sv. Floriána
 
Dňa 12.5.2015 sa na pôde VŠBM v Košiciach uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý bol venovaný oslavám sv. Floriána - patróna hasičov. V spolupráci s Hasičským a záchranným zborom SR a Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR boli prezentované rôzne činnosti z výkonu hasičov, ako aj ich technika súčasná, ale aj tá historická.
Na podujatí sme privítali vzácnych hostí z radov funkcionárov HaZZ a DPO, ktorí obdŕžali z rúk prezidenta VŠBM, Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. ďakovný list za doterajšiu spoluprácu v tomto odbore. Prezident VŠBM bol zároveň ocenený medailou od viceprezidenta DPO Vendelína Fogaraša. Na podujatí sme privítali vzácnych hostí z radov funkcionárov HaZZ a DPO, ktorí obdŕžali z rúk prezidenta VŠBM, Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. ďakovný list za doterajšiu spoluprácu v tomto odbore. Medzi mladými návštevníkmi podujatia zo spriatelených škôl boli aj hasiči partnerskej Strednej odbornej školy technickej v Košiciach, ktorým bolo venované zvláštne vystúpenie zástupcov VŠBM a hasičskej komunity.
   
  8. 4. 2015 : Návšteva delegácie obranného priemyslu Švédska
 
Návšteva Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach bola zaradená do programu predstaviteľov konzorcia SAAB Technologies, významného výrobcu najmä leteckej a rádiolokačnej techniky, ktorý v rámci hľadania nových partnerov navštívil SR. Delegáciu viedol riaditeľ pre medzinárodnú priemyselnú spoluprácu skupiny marketingu a predaja pán Anders Jarbelius zo Štokholmu, v sprievode regionálnych zástupcov, projektového manažéra priemyselnej spolupráce pre oblasť Európy a Stredného Východu pána Martina Frantu a projektovej manažérky pre Slovensko Markéty Čadkovej. Obsahom rokovania boli možnosti spolupráce v oblasti bezpečnosti letísk a leteckej prevádzky. Zástupcovia VŠBM v Košiciach s vďakou prijali pozvanie na slovensko-švédsky odborný seminár o inováciách v dňoch 19.-20.5.2015 v Bratislave.
   
  22.3. 2015 : Rokovanie s zástupcami Ministerstva školstva a vedy Ukrajiny
 
V predchádzajúcich dňoch Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach privítala vzácnu návštevu z Ministerstva školstva a vedy Ukrajiny v Kyjeve, ktorú viedol pán profesor ANDRIY SHEVTSOV, doktor špeciálnych pedagogických vied, Ph.D. vo fyzike a matematike. V súčasnosti je riaditeľom Odboru pre licencovanie a akreditácie. Hlavným cieľom návštevy boli konzultácie k vysokoškolskému vzdelávaniu, štandardom Bolonského procesu a systému akreditácie štátnych, verejných a privátnych vysokých škôl. Okrem problematiky bezpečnosti, zahraničných vecí a ekonomiky je vzdelávanie, veda a výskum, ďalšou prioritnou oblasťou reforiem na Ukrajine. Za VŠBM v Košiciach sa rokovania zučastnili rektor VŠBM prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. a prorektor pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
   
  13. 3. 2015 :  Aktuality z prostredia VŠBM v Košiciach
 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach motivuje svojich študentov k cieľovo orientovanej profesionálnej príprave v rámci budovania spôsobilostí manažovať bezpečnostné riziká vo verejnom aj privátnom sektore. Využíva znalostný potenciál násobený expertíznou skúsenosťou a profesionalitou členov partnerských združení, k získaniu výhod na trhu práce. Ako člen „Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti - SKSB“, ktoré spolu s organizáciami bezpečnostného priemyslu Višegrádskej štvorky sa stalo zakladajúcou organizáciou Klubu organizácií európskeho bezpečnostného odvetvia- European Security Branch Organisations Club - ESBOC <http://www.esboc.club>, a ako člen „Košice IT Valley - združenia subjektov pôsobiacich v oblasti  informačných technológií, školstva a verejnej správy, svoje aktivity zameriavame na podporu rozvoja, výučby a inovácií v sektore IT na východnom Slovensku, čo prináša regiónu podporu zamestnanosti a orientáciu na technológie s vyššou pridanou hodnotou zo strany združenia. Sme členmi „European Business Assembly“ - EBA v Oxforde vo Veľkej Británii, ktorá podporuje internacionalizáciu komerčných aktivít a výmenu skúseností, má ambíciu využiť zahraničné stáže študentov aj v rámci programu EÚ ERASMUS plus mobility a pod. Vážení študenti a záujemcovia o štúdium, využite príležitosti a vzdelávacie aktivity VŠBM v Košiciach v spolupráci s domácimi aj zahraničnými partnermi. Získajte medzinárodnú kvalifikáciu, diplom a skúsenosť, aby Vaše začiatky v práci boli ľahšie...
   
  22. 2. 2015 : Francúzsko-Slovenský program Master of Science „MSc. in Information Security“ v Košiciach,  s profesionálnou podporou „Košice IT Valley“
 
Vedenie Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach venuje pozornosť novým vzdelávacím aktivitám pre nasledujúci akademický rok 2015/2016, primárne so zahraničnými partnermi.
Ako člen združenia právnických osôb „Košice IT Valley“ sa VŠBM sústredila na nadviazanie spolupráce s renomovanou vzdelávacou inštitúciou IPE Management School - Paris, so sídlom vo Francúzsku. Po predchádzajúcich rokovaniach a hodnotiacich návštevách, sa v dňoch 21. - 22. januára 2015 uskutočnila záverečná návšteva pod vedením Dekana pre zahraničné programy, pána Dr. Mika WOOIA, v sprievode pána Dr. Sebastina FULLERA. Predmetom spoločných aktivít bude ponuka štúdia Master of Science „MSc. in Information Security“.
   
  22. 2. 2015 : Príprava nových vzdelávacích aktivít s Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 
Výchádzajúc z rokovania rektora VŠBM prof. Miroslava KELEMENA s rektorom partnerskej inštitúcie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, pánom Dr.h.c. prof. Pawłom Stanisławom CZARNECKIM, PhD. MBA. sa na základe analýzy manažérskej praxe začali odborné práce a konzultácie k príprave ďalších podiplomových štúdií v oblasti štúdia práva pre manažérov a podnikateľov „LL.M“ Master of Laws, pôvodne z lat. legum magister“, s podporou World Jurist Association (USA). Perspektívne sa rozšíri ponuka aj v ďalšej sfére v rámci štúdia „DBA“ Doctor of Business Administration (profesijné zameranie DBA Corporate Laws and Business). Medzinárodné štúdium sa plánuje realizovať v slovenskom jazyku.
   
  12. 2. 2015 : Začiatok medzinárodného projektu CARONTE - Creating an Agenda for Research On Transportation sEcurity (Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy)
 
Ďalším krokom v rámci rozvoja bezpečnosti v doprave je aj účasť VŠBM v Košiciach v medzinárodnom projekte v rámci 7. rámcového programu EÚ s názvom "CARONTE - Creating an Agenda for Research On Transportation sEcurity (Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy)" , v ktorom je zúčastných niekoľko renomovaných medzinárodných univerzít a inštitúcií ako sú: Fraunhofer - Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (Germany), Institut francais des sciences et Technologies des transports, de ľaménagement et des réseaux (France), SecEUR sprl (Belgium), Tecnalia (Spain), Széchenyi István University (Hungary), Loughborough University (UK), Austrian Institute of Technology (Austria) a The Centre for Science, Society and Citizenship (Italy).
Projekt Caronte poskytne konkrétne odpovede ako v budúcnosti smerovať výskumný program EÚ na to, aby sme dokázali čeliť možným rizikám v doprave ako je terorizmus, ale aj novo vznikajúcim rizikám (napríklad kybernetické útoky), ktoré budú identifikované a analyzované v rámci projektu. Agenda výskumu bude riešiť osobnú a nákladnú dopravu na jednej strane, a infraštruktúru, terminály, stanice, vozidlá, informačné a komunikačné technológie a procesy na strane druhej. Tematické okruhy projektu  sú nasledovné: Posúdenie stavu v bezpečnosti a v doprave (výskum a prax), Vznikajúce riziká (identifikácia existujúcich a vznikajúcich rizík pre pozemnú dopravu), Slabé miesta a analýza požiadaviek (Identifikácia aktuálnych protiopatrení v Európskom dopravnom intermodálnom reťazci v prípade teroristických útokov vrátane kybernetických útokov a CBRNE útokov, identifikácia potrieb systému a celkový reťazec slabých miest a ich analýza. Systém a definovanie reťazca požiadaviek, diskusia a prioritizácia potrieb a požiadaviek).
   
26. 1. 2015 : Vystúpenie rektora VŠBM v Singapure
V dňoch 24.-25.11.2014 sa v Singapure uskutočnila medzinárodná konferencia "Annual International Conference on Forensic Science-Criminalistics Research" (FSCR), na ktorej rektor VŠBM v Košiciach prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. predniesol príspevok vychádzajúci z výskumu partnerov a VŠBM s názvom "Parametrizácia poranení osôb pri riešení dopravných nehôd s chodcami pomocou PC systému FORTIS".
22. 1. 2015 : VŠBM na stretnutí členov združenia „Košice IT Valley“ 2015
Každoročné stretnutie členov a sympatizantov združenia „Košice IT Valley“ sa na začiatku roka 2015 uskutočnilo v hoteli Privilage, pod vedením výkonného riaditeľa združenia Jána Bodnára a koordinátorky aktivít pani Miriam Braškovej. Rektor VŠBM profesor Miroslav Kelemen a prorektor pre informatiku a rozvoj Ing. Peter Lošonczi sa spolu so vzácnymi hosťami z Paríža a Londýna, dekanom pre zahraničné programy IPE Management School Paris, pánom Dr. Mikom Wooiom, v sprievode pána Dr. Sebastiana Fullera, PhD. stretli v priateľskom rozhovore s pánom RNDr. Jánom Ondášom, PhD., MBA., zakladateľom združenia.
10. 12. 2014 : Prezident a rektor VŠBM členmi vedeckého výboru kongresu v Indii
Medzinárodná organizácia "International Science Congres Association" ocenila prácu Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach poverením úlohou zvolávateľa 4. medzinárodného vedeckého kongresu na Pacific University v meste Udaipur, v štáte Rajahstan, v Indii.
Rektor VŠBM prof. Ing. Miroslav Kelemen PhD. predsedal plenárnemu rokovaniu, ktoré svojim príspevkom otvoril a spolu s Prezidentom VŠBM, Dr.h.c. prof. Ing. Mariánom Mesárošom, DrSc., boli členmi vedeckého výboru kongresu.
Rokovanie kongresu sa uskutočnilo v dňoch 8. až 9. decembra 2014. V rámci 20 odborných sekcií sa kongresu zúčastnilo 1154 účastníkov.
15. 10. 2014 : Ocenenie slovenského profesora vo vede
V dňoch 13.-14. októbra 2014 sa v historickom centre Oxfordu - Town Hall, uskutočnilo pravidelné stretnutie medzinárodnej spoločnosti „Europe Business Assembly“, ktorého sa zúčastnili predstavitelia zo 42 krajín sveta. Významnou súčasťou akcie bolo udeľovanie výročných cien „The International Socrates Committee“ v jednotlivých kategóriách pre osobnosti politického, ekonomického, obchodného, kultúrneho a vedeckého života, z rozdielnych častí sveta.
Tohtoročnú cenu v oblasti vedy („The Name in Science") udelil Sokratov výbor 13 vedeckým osobnostiam, medzi ktorými si ocenenie prevzal aj vysokoškolský profesor zo Slovenska, Dr.h.c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, DrSc., prezident Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
Nominovaní vedci budú zapísaní do „Svetového registra vedcov 21. storočia“ a boli ocenení medailou „For contribution to world science“ (SC-III/NS 10/04/13, Oxford,UK).
16. 6. 2014 : PIONIER CROSS, Kysak 2014
VŠBM v Košiciach organizovala dňa 14.6.2014 vo svojom Výcvikovom centre prežitia v sťažených podmienkach v Kysaku preteky celoslovenského seriálu PIONIER CROSS. Preteku sa mali možnosť zúčastniť všetci pretekári, ktorých motocykle spadali svojou technickou charakteristikou do modelovej rady legendy československého motorizmu - Jawa Pionier. Vzhľadom na kreativitu pri úpravách motocyklov bolo 25 účastníkov rozdelených do kategórií klasik, tuning a špeciál. Vo všetkých troch kategóriách sa bojovalo nielen o umiestnenie na stupni víťazov. ale aj o cenné body pre celkové umiestnenie v tomto ročníku. Veková štruktúra súťažiacich siahala od úctyhodného dôchodkového veku až po mladíkov, ktorí pod dohľadom svojich rodičov, urputne bojovali až do konca, aj keď technika (niekoľko násobne staršia ako samotný jazdec) už svoju poslušnosť vypovedala.
Samotná trať svojim prevýšením a ťažkým terénom, privádzala jazdcov a hlavne techniku na okraj svojich možností, a práve tieto podmienky dali jazdcom možnosť prejaviť svoje majstrovstvo. V náročnom teréne súťažný team VSBM žial zaznamenal technické porúchy motocyklov u jazdcov Ondreja Jamnického a Martina Franka, avšak potešujúce je prvé miesto Petra Podhorského v kategórií "Tuning" a tretie miesto Viktora Havlinu v kategórii "Špeciál". Gratulujeme viac, foto
23. 5. 2014 : Zastúpenie VŠBM na medzinárodnej kulturistickej súťaži
V dňoch 14. - 19. mája 2014 sa v Španielsku uskutočnili Európske majstrovstvá v kulturistike : "2014 EBFF EUROPEAN BODYBUILDING, FITNESS and JUNIORS & MASTERS CHAMPIONSHIPS", na ktorej sa zúčastnil za Slovensko aj náš študent 3. ročníka Radoslav Filip s finančnou a materiálnou podporou VŠBM. Súťaži predchádzala dlhoročná príprava od 14 rokov a hlavne aktuálne úspechy na domácej pôde. V roku 2012 na majstrovstvách juniorov v kategórii do 80kg obsadil 1. miesto a na MSR mužov v Košiciach v kategórii Klasická kulturistika do 175cm obsadil taktiež 1. miesto, pričom v boji o absolútneho víťaza z 2 kategórií obsadil 3. miesto.  V roku 2013 na MSSR Juniorov v kulturistike do 80kg v Hnúšti obsadil 1. miesto a rovnako v tomto roku 2014 na MSSR Juniorov v kulturistike do 80kg v Hnúšti znovu získal 1.miesto. V medzinárodnej konkurencii aktuálneho podujatia sa umiestnil na 11 mieste, k čomu gratulujeme a držíme palce k ďalším športovým a študijným úspechom.
15. 5. 2014 : Študentská vedecká odborná činnosť 2014
Dňa 13. 5. 2014  sa uskutočnila celoškolská súťaž vedeckých a odborných prác študentov Bc. a Ing. štúdia v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Súťaže sa zúčastnilo 16 študentov s prácami, ktoré boli rozdelené do troch sekcií: „Riadenie bezpečnostných systémov“, „Ekonomická a environmentálna bezpečnosť“ a „Informačná bezpečnosť a bezpečnosť v doprave“. Študenti dokázali obhájiť svoje teoretické aj praktické vedomosti z riešenej problematiky a na otázky hodnotiacej komisie zodpovedali v plnom rozsahu. Podľa vopred stanoveného bodového systému sa posudzovala originalita prác, úroveň spracovania a prezentácie, ako aj odborný a spoločenský prínos. viac
25. 4. 2014 : Správna rada "Košice IT Valley" na svojom stretnutí odporučila Vysokú školu bezpečnostného manažmentu za člena Košice IT Valley
Na základe per rollam hlasovania členov združenia právnických osôb sa stala naša vysoká škola jej 31 členom. Dňa 23.04.2014 sa v Kasárňach/Kulturparku, Kukučínova 2, Kosice, v hlavnej budove Alfa  konalo Valné zhromaždenie združenia, na ktorom vysokú školu zastupoval prorektor pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. Rokovanie potvrdilo úspešný trend postupnej realizácie strategických zámerov združenia.
Cieľom Košice IT Valley, z.p.o. je vytvárať predpoklady a vhodné podmienky na vznik a rozvoj Centra excelencie informačných a komunikačných technológií na území východného Slovenska a zatraktívňovať jeho sociálno-ekonomické prostredie a to predovšetkým pre mladých lˇudí. Zároveň chce prispievať k budovaniu informačnej a znalostnej spoločnosti v regióne východného Slovenska a vytvoriť komunikačnú platformu medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ktorá povedie k urýchleniu rozvoja ICT priemyslu v regióne.
2. 4. 2014 : Účasť študentov na majstrovstvách Slovenska v elektronických šípkach
Dňa 7. - 9. 3. 2014 sa v Poprade uskutočnili už v poradí 17-te majstrovstvá Slovenska v elektronických šípkach. Medzi stovkami účastníkov čestne hájil farby Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach študent druhého ročníka František Topolčanský, za čo mu ďakujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov jemu, a všetkým našim študentom súťažiacim s logom VŠBM v Košiciach.
20. 3. 2014 : Vznik Dobrovoľnej požiarnej ochrany pri VŠBM v Košiciach
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach realizuje bezpečnostnú edukáciu a prípravu personálu pre ochranu a záchranu osôb, majetku a zaistenie ďalších chránených záujmov  občanov a štátu. Naše aktivity v rámci prípravy pre zložky Integrovaného záchranného systému sa zhodujú s hlavným cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ktorým je výchova a príprava obyvateľstva, v tomto prípade študentov, k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami, a inými mimoriadnymi udalosťami.
Na vysokej škole VŠBM v Košiciach predložil organizačný výbor návrh na založenie organizácie  Dobrovoľnej požiarnej ochrany za účasti riaditeľky okresného výboru DPO Košice pani Perly Barčákovej  a člena okresného výboru DPO Košice Ing. Miroslava Turčaníka. Ustanovujúca schôdza a vznik organizácie DPO pri VŠBM v Košiciach sa uskutočnil 12.03.2014 v priestoroch školy. Súčasne bol zvolený 5 členný výbor organizácie pod vedením predsedu Ing. Michala Leška.
20. 3. 2014 : Odborný seminár "Kriminalistika v praktických príkladoch X"
Dňa 19. 3. 2014 sa v aule akademika Milana Čiča na VŠBM v Košiciach uskutočnil odborný seminár s názvom "Kriminalistika v praktických príkladoch", ktorého hlavným organizátorom bol Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru SR. Seminár je organizovaný každoročne, a sú na ňom prezentované výsledky praktických skúmaní jednotlivých forenzných odvetví, v ktorých je KEÚ činný. Tohto roku pripadla organizácia seminára na východ Slovenska a teda VŠBM v Košiciach s potešením prijala ponuku podieľať sa na jeho organizovaní, ako súčasť napĺňania memoranda o spolupráci, ktoré bolo v januári 2014 podpísane medzi MV SR a VŠBM v Košiciach.
Čestnými hosťami podujatia boli partneri v oblasti kriminalistickej expertízy z krajín V4,  Bulharska a Moldavska, v rámci aktivít Slovenskej kriminalistickej spoločnosti (www.forensicsociety.sk).
Odborný seminár bol vzhľadom na svoj charakter a preberané témy prístupný len členom Policajného zboru SR, avšak účasť bola umožnená aj frekventantom SOŠ PZ v Košiciach ako aj našim študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v študijnom programe „Riadenie bezpečnostných systémov“. V priateľskej a uvoľnenej atmosfére, ale s príslušnou úrovňou profesionality a kolegiality sa prezentovali poznatky a skúsenosti expertov z oblastí informačných, technických, biologických, chemických a iných expertíznych odvetví, ktoré si kriminalistická prax vyžaduje. Touto cestou bola realita skúmania a dokazovania priblížená aj iným príslušníkom odbornej praxe s účelom vytlačiť rozpor z všeobecného povedomia medzi požiadavkami a možnosťami expertíz, ktoré je dnes často deformované v médiách. Táto osveta mala aj za cieľ eliminovať chyby pri zaisťovaní stôp (napr. ich kontaminovaním), ktoré vznikajú na mieste činu a znemožňujú efektívne vyhodnocovanie dôkazov v laboratóriach KEÚ.
Takáto previazanosť s praxou dáva práve vysokoškolskému vzdelávaniu na VŠBM širší rozmer a zefektívňuje prípravu našich absolventov pre reálnu odbornú prax.
5. 2. 2014 : Projekt : Mapa kriminality mesta Košice realizovaný na pôde VŠBM v Košiciach
Projekt Mapa kriminaty mesta Košice, podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, bol zameraný na vytvorenie mapy kriminality ako podporného prostriedku pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta Košice. Mapa kriminality je vytvorená v prostredí geografických informačných systémov (GIS), ktoré ponúkajú širokú škálu nástrojov na spracovanie, analýzu a prezentáciu priestorových dát. Pre potreby analýzy kriminality sú potrebné kvalitné podklady - údaje o jednotlivých druhoch protiprávnej činnosti s určením lokalizácie ich spáchania. Splnenie tejto podmienky je podmienené jednotnou metodikou evidovania trestných činov aj priestupkov zainteresovanými zložkami, predovšetkým Policajného zboru a Obecnej polície. Analyzovať priestorový vývoj kriminality, porovnať jej vzťahy s inými skutočňosťami skumanej oblasti (napr. poloha barov, reštaurácii a nočných podnikov) a identifikovať základné súvislosti bolo aj cieľom tohoto projektu a ostáva naďalej oblasťou riešenia odbornej verejnosti zainteresovanej na zaisťovaní bezpečnosti občanou a ich majetku. GIS systémy aplykované v oblasti ochrany osôb a majetku dávajú jedinečnú možnosť priblížiť skutočnosť ukrytú v číslach štatistík a vedieť tak vecne reagovať na bezpečnostné potreby občana. Pre ďalšiu spoluprácu v tejto oblasti prejavili záujem ďalšie inštitúcie ako Košický samosprávny kraj alebo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s poznatkami z oblasti medicíny (zneužívania návykových látok).
5. 2. 2014 : Návšteva prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Dňa 4. februára 2014 sa pôde VŠBM v Košiciach uskutočnilo pracovné stretnutie prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR PhDr. Ladislava Pethö a veliteľa hasičskej stanice Košice Ing. Miroslava Turčaníka  s zástupcami VŠBM v Košiciach. Cieľom stretnutia bolo nadviazanie spolupráce medzi našimi inštitúciami a vytýčenie spoločných bodov pre zapojenie sa VŠBM v Košiciach do prípravy a vzdelávania dobrovoľných hasičských zborov v SR. V duchu novej koncepcie Ministerstva vnútra SR, vznikol zámer profesionalizovať tieto zložky s cieľom čo najefektívnejšieho využitia ich kapacít pri čoraz akútnejších udalostiach rôzneho charakteru, ktoré si vyžadujú profesionálny zásah v čo najrýchlejšom čase. Neodmysliteľnou stránkou je aj technická podpora týchto hasičských útvarov zo zdrojov štátu, ktorá už bola verejne prisľúbená. V takomto svetle profesionálneho prístupu a odborného vzdelávania s príslušným technickým vybavením sa rozšíria možnosti týchto dobrovoľníkov pri ochrane a záchrane osôb a majetku. Kooperácia v tejto oblasti je podporená memorandom o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR v zastupení ministrom Róbertom Kaliňákom a VŠBM pod vedením rektora Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc., ktoré bolo podpísane 14.1.2014.
18. 12. 2013 : Nový docent v odbore Ochrana osôb a majetku na VŠBM v Košiciach
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Akadémie Policajného zboru v Bratislave zo dňa 17.12.2013 udelil jej predseda a poverený rektor Akadémie PZ, Doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. vedecko - pedagogický titul "docent" v odbore 8.3.1 "Ochrana osôb a majetku" riaditeľovi Ústavu občianskej bezpečnosti JUDr. Stanislavovi Križovskému, PhD. Rozhodnutiu predchádzala habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce na tému Bezpečnosť občanov - Bezpečnosť obyvateľov Košíc, ktorá sa uskutočnila dňa 6.12.2013 na pôde Akadémie PZ v Bratislave. Oponentami boli prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. a prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD.
2. 12. 2013 : Informačný deň k „Secure Societies - Bezpečné spoločnosti programu Horizont 2020
Európskej únie“ v Košiciach
Dňa 10. decembra 2013 sa uskutočnil v Košiciach Informačný deň k “Secure Societies - Bezpečné spoločnosti programu Horizont 2020”. Organizátor: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
27. 11. 2013 : Košická a Karlovarská bezpečnostná iniciatíva
V dňoch 24. - 26. 11. 2013 sa delegácia VŠBM v Košiciach zúčastnila VI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie "Bezpečná Evropa 2013", organizovanej partnerskou Vysokou školou Karlové Vary.
Okrem odborných vystúpení zástupcov VŠBM, bol príspevkom prof. Ing. Miroslava Kelemena, PhD. prezentovaný nový koncept špecifickej medzinárodnej platformy pre prípravu a riešenie spoločných projektov bezpečnostného výskumu pod označením CSRP (Consortium for Security Research Projects), ktoré vzniklo dňa 25.11.2013.  Aktivita k hľadaniu spoločných riešení bola iniciovaná ikonou bezpečnostného vzdelávania prof. JUDr. Ing. Viktorom Poradom, DrSc., Dr.h.c. mult. Hlavným cieľom CSRP je podnecovať spoločnú a koordinovanú reakciu členov konzorcia na potreby bezpečnostnej praxe a výzvy v rámci Európskeho spoločenstva pre riešenie praxeologických otázok zaistenia bezpečnosti, formou spoločných projektov bezpečnostného výskumu. Ďalšie informácie o zámeroch iniciatívy a členstve v konzorciu sa môžete viac dozvedieť  TU.
18. 11. 2013 : 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO A  EURÓPSKA ÚNIA
V dňoch 14. - 15. novembra 2013 sa uskutočnil už v poradí siedmy ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Bezpečné Slovensko a Európska Únia.
Prvý deň bol venovaný plenárnemu rokovaniu a podpisu nových dohôd o spolupráci. V programe rokovania odznelo mnoho príspevkov venovaných previazanosti teórie a praxe v odbore ochrany osôb a majetku, pričom svoje aktivity prezentovali aj partneri našej školy vrátane popisu zapojenia VŠBM do tohoto procesu. V závere plenárneho zasadnutia došlo k podpisu dvoch zmlúv o spolupráci  a to s Fakultou bezpečnostného inžinierstva, Vysokej školy banskej - Technickej univerzity Ostrava a Vysokou školou európskych a regionálnych štúdií, o. p . s.  České Budějovice.
V druhý deň konferencie sa uskutočnili zasadnutia v nasledovných sekciách :
Sekcia č.1 - Riadenie bezpečnostných systémov
Sekcia č.2 - Bezpečnosť a ochrana ekonomických záujmov a informácií a Bezpečnosť v doprave, logistike a environmentálna bezpečnosť
Sekcia č.3 - FLOODLOG: Flood modeling and logistic model development for flood crisis management  (HUSK/1001/2.1.2/0009) foto
23. 10. 2013 : Vymenovanie Miroslava Kelemena za profesora v odbore Ochrana osôb a majetku
Dňa 22.10.2013 v prezidentskom paláci v Bratislave vymenoval Prezident Slovenskej Republiky Ivan Gašparovič nových profesorov v rôznych študijných a vedných odoboroch SR. Medzi nimi aj prorektora pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy VŠBM v Košiciach doc. Ing. Miroslava Kelemena, PhD., brig. gen. v.z., v odbore Ochrana osôb a majetku, na základe návrhu podpredsedu vlády SR a  ministra vnútra SR, v súlade so stanoviskom Vedeckej rady Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
Vymenovanie nadväzuje na úspešnú obhajobu inauguračnej prednášky zo dňa 23. apríla 2013 pred Vedeckou radou Akadémie PZ v Bratislave na tému "Obrana a krízový manažment vo verejnej správe v súvislosti s vedecko-pedagogickou činnosťou a rozvojom v odbore Ochrana osôb a majetku" ako aj publikačnú, vedeckú a pedagogickú aktivitu vymenovaného profesora Miroslava Kelemena.
1. 8. 2013 : Projekt EÚ : Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti
VŠBM v Košiciach získala grant pre projekt financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu  "Vzdelávanie", prioritná os:  1 - "Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy" s názvom "Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti" v celkovej hodnote 640 143,61 Eur. Projekt  je orientovaný na cezhraničnú spoluprácu v oblasti vzdelávania študentov a vytvárania podmienok pre toto štúdium. Viac o projekte sa dozviete na príslušnej podstránke.
15. 5. 2013 : Návrh výšky maximálneho školného pre verejné a štátne vysoké školy v externej forme štúdia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo návrh opatrenia, ktorým sa upravuje maximálna výška školného pre verejné a štátne školy pri externom štúdiu. Uvedený dokument v tabuľkovej forme ukazuje trend financovania v jednotlivých študijných odboroch na ďalšie roky.  dokument pdf
7. 5. 2013 : Culture and European Identities Project
Košice a Marseille sú v tomto roku hlavnými mestami kultúry. V rámci projektu „Culture and European Identities“ študenti z Engineering University z Lyonu navštívili 7.mája 2013 Vysokú školu bezpečnostného manažérstva, aby nám predstavili Marseille a aby sa dozvedeli viac o Košiciach. Súčasťou projektu je porovnanie rozvoja týchto dvoch miest ako aj zaangažovanosť širokej verejnosti do kultúrneho života.Obe tieto centrá kultúry dostali rovnakú finančnú podporu pre svoj kultúrny rozvoj, a tak cieľom projektu je predovšetkým zhodnotenie využitia týchto zdrojov.
Marseille nám bolo prezentované ako rastúce prístavné mesto, v ktorom je vybudované nové národné múzeum, architektonicky zaujímavá stavba turistického centra a iné. Študenti VŠBM mali možnosť komunikovať s francúzskymi študentmi a formou nahrávaného interview prezentovať našu školu, ako aj Košice a jeho prebiehajúce premeny, svoju participáciu na aktivitách, či výstavách a percepciu zmien infraštruktúry v metropole východu.
Touto cestou by sme sa radi poďakovali našim študentom, ktorí sa zúčastnili tohto stretnutia a v anglickom jazyku poskytli francúzskej návšteve užitočné informácie pri spracovávaní ich projektu.
5. 5. 2013 : Rozhovor  k téme predlžovania externého štúdia na základe novely vysokoškolského zákona
Na otázky redaktorky časopisu Zóna 10 odpovedal riaditeľ personálneho oddelenia VŠBM v Košiciach Ing. Ján Pagáč. Celý článok si môžete prečítať TU
2. 5. 2013 : Rozhovor k téme financovania štúdia na súkromných vysokých školách na Slovensku
Na otázky redaktorky časopisu Zóna 10 odpovedal  riaditeľom ekonomického oddelenia VŠBM v Košiciach Ing. Bohumil Mazák. Celý článok si môžete prečítať TU
24. 4. 2013 :  Pripravované študijné programy
VŠBM v Košiciach v spolupráci s Fakultou aplikovanej informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pripravuje pre akad. rok 2013 / 2014 spoločný trojročný bakalársky študijný program „Bezpečnostné technológie, systémy a manažment“ s dôrazom na ochranu informácií, so štúdiom v Slovenskej republike a v Českej republike.
Úspešným absolventom bude udelený diplom 2 štátov. Nový program využíva doterajšie skúsenosti a záujem z existujúceho systému vzdelávania našich študentov v rámci modulov študijného programu „Riadenie bezpečnostných systémov“.
Perspektívne pre akad. rok 2014/2015, pre druhý stupeň vzdelávania v oblasti IT, je pripravovaný pre akreditáciu dvojročný medzinárodný študijný program VŠBM v Košiciach, UTB ve Zlíně a State university of New York Institute of Technology in the USA „Security Engineering“, so štúdiom po semestroch v Slovenskej republike, v Českej republike a v USA. Štúdium bude ukončené pred spoločnou komisiou. Úspešným absolventom bude udelený medzinárodný diplom 3 štátov.
24. 4. 2013 :  Inauguračná prednáška doc. Ing. Miroslava Kelemena, PhD.  na pôde Akadémie PZ v Bratislave
V utorok 23.04.2013 sa v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnila inauguračná prednáška doc. Ing. Miroslava Kelemena, PhD. Cieľom prednášky bola prezentácia témy „Obrana a krízový manažment vo verejnej správe v súvislosti s vedecko-pedagogickou činnosťou a rozvojom v odbore Ochrana osôb a majetku“ a prínosu pre študijný a vedný odbor. Rokovanie Vedeckej rady APZ v BA viedol jej predseda, JUDr. Štefan Kočan, PhD. Inauguračná komisia pod vedením pána prof. PhDr. Jána Buzalku, CSc, ktorej ďalšími členmi boli Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. a prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., vyhodnotila pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť inauguranta.
Prednáška bola zameraná na súčasný stav riešenia problematiky a spoločenskú potrebu edukácie v uvedenej oblasti, identifikáciu novej dimenzie rozvoja odboru Ochrana osôb a majetku v rámci novo vytvárajúcej sa podskupiny odborov vedy a techniky „Bezpečnostné vedy“, prezentáciu hlavného prínosu pre odbor a pohľad na perspektívy rozvoja.
Po odbornej rozprave k prednáške, rozhodnutí Inauguračnej komisie, Vedecká rada APZ v Bratislave v tajnom hlasovaní schválila väčšinou hlasov návrh na vymenovanie doc. Ing. Miroslava Kelemen, PhD. za profesora v odbore 8.3.1 „Ochrana osôb a majetku“. foto
24. 1. 2013 : Slávnostné otvorenie Auly akademika Milana Čiča a ocenenie VŠBM v Košiciach cenou Európskej obchodnej spoločnosti (EBA) so sídlom v Londýne
Dňa 24. 1. 2013 sa v priestoroch VŠBM v Košiciach na ul. Košťova 1., uskutočnil akt slávnostného otvorenia a posvätenia novostavby Auly Akademika Milana Čiča. Nová aula nesie meno nedávno zosnulej osobnosti slovenského spoločenského a politického života prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc., mult. Dr.h.c., akademik SAV, akademik EAVU.  Aktu sa zúčastnila aj jeho blízka rodina s pani manželkou. Akademik Milan Čič sa počas vzniku a rozvoja VŠBM stal neoddeliteľnou súčasťou tejto inštitúcie ako spoluzakladateľ, člen vedeckej rady, profesor, ale aj ako priateľ.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo mnoho vzácnych hostí z radov zástupcov Ústavného súdu SR, Európskeho parlamentu,  Parlamentu SR, univerzít a vysokých škôl, Košickej arcidiecézy, zahraničných konzulátov a inštitúcií a v neposlednom rade aj samotného mesta Košice pod vedením primátora a poslanca NR SR, Richarda Rašiho, ktorý spoločne s investorom stavby a riaditeľom spol. Liquidity Trade - Jozefom Blaškom a kvestorom VŠBM v Košiciach  - Ondrejom Jamnickým slávnostne otvorili Aulu akademika Milana Čiča.
Okrem symbolického prestrihnutia pásky bola novostavba posvätená generálnym vikárom a pomocným biskupom Košickej arcidiecézy, monsignorom Stanislavom Stolárikom, ktorý okrem protokolárnych zvyklostí pridal aj osobné blahoželanie.

Sprievodným bodom programu bolo odovzdanie ceny Európskej obchodnej spoločnosti (EBA) so sídlom v Londýne - Oxforde prostredníctvom Sokratesovho medzinárodného výboru „Najlepšia univerzita v Európe za rok 2012“, ktorú škola získala 17. decembra 2012 vo Viedni - Hofburgu. Rozhodla na základe kritérií, podľa ktorých sa každoročne vyberajú vysoké školy, marketingové a iné spoločnosti podnikateľského sektora, pričom najdôležitejšou podmienkou je, aby sa jednalo o mladé inštitúcie, ktoré vznikli po roku 1990. Hlavným kritériom je rozvoj a schopnosť úspešne sa presadiť v príslušnej oblasti podnikania.
VŠBM v Košiciach vznikla 7. júna 2006. Aj napriek relatívne krátkemu pedagogickému životu (avšak s 12 ročnými skúsenosťami v danom odbore vysokoškolského vzdelávania), vychovala približne 6000 absolventov v Bc. a Ing. štúdiu.  V akademickom roku 2012 - 2013 študuje na vyskoej škole približne 3000 študentov. Ocenenie odovzdala a účastníkov podujatia pozdravila generálna riaditeľka sekretariátu Európskej obchodnej spoločnosti so sídlom v Londýne Maryna Leontyeva.

Nie menej dôležitou časťou podujatia, bolo slávnostné odovzdanie diplomu "Doktor právnych vied" rektorovi VŠBM v Košiciach, Mariánovi Mesárošovi. Na základe úspešnej obhajoby doktorskej dizertačnej práce, ktorá sa konala dňa 12.12.2012, diplom odovzdal profesor Jozef Klimko - člena Slovenskej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností pri MŠSVaR Slovenskej republiky.
Záver podujatia bol venovaný hudobným vystúpeniam a akademickým zvyklostiam. foto
22. 2. 2013 : Ocenenie akademika Akadémie bezpečnosti a základov zdravia,  Kyjev, Ukrajina
Dňa 21.2.2013 bolo na zasadnutí Vedeckej rady VŠBM v Košiciach odovzdané ocenenie Akademika Akadémie bezpečnosti a základov zdravia (Kyjev, Ukrajina) rektorovi VŠBM Dr.h.c. prof. Ing. Mariánovi Mesárošovi, DrSc. . Ocenenie odovzdal prezident Akadémie bezpečnosti a základov zdravia doc. Vasyl  Zaplatynskyi, PhD.
15. 2. 2013 : Seminár k výkladu zákona o súkromnej bezpečnosti po jeho novelizácií
Na pôde VŠBM v Košiciach sa dňa 14.2.2013 uskutočnil seminár k výkladu zákona o súkromnej bezpečnosti po jeho novelizácií. Podujatie organizovala Regionálna sekcia Východné Slovensko  - SKSB, Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia PZ SR a VŠBM v Košiciach. Medzi čestnými hosťami boli viceprezident PZ SR, plk. JUDr. Ľubomír Ábel, prezident ZOMO, Ing. Imrich Vaváček a prednášku k zákonu viedol riaditeľ ÚSBS P PZ SR, pplk. JUDr. Ondrej Príbojský v spolupráci s pplk. JUDr. Marekom Čižmárom, PhD.
Podujatia sa zúčastnilo približne päťdesiat účastníkov z radou manažérov súkromných bezpečnostných služieb, podnikateľov a investorov z oblasti bezpečnosti, vzdelávacích inštitúcií v oblasti bezpečnosti (vysokých a stredných  škôl, školiacích stredísk SBS), ale ja študentov našej školy. Novelizácia zákona podnietila v závere seminára plodnú diskusiu a výmenu poznatkov od vykonávateľov zákona k jej tvorcom a opačne. foto
13. 12. 2012 : Dizertačná prednáška pre udelenie vedeckej hodnosti "Doktor vied" (DrSc.)
Dňa 12.12.2012 sa v priestoroch VŠBM v Košiciach uskutočnila dizertačná prednáška pre udelenie vedeckej hodnosti "Doctor Scientiarium" (DrSc.) rektora VŠBM v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, CSc. vo vednom odbore 050500 Právne vedy na tému "Ochrana osôb a majetku v kontexte ochrany ľudských práv a chránených záujmov".
Komisii pre posúdenie spôsobilosti predsedal prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. (Paneurópska vysoká škola, Bratislava) a členmi komisie boli :
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. (Paneurópska vysoká škola, Bratislava), prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (Paneurópska vysoká škola, Bratislava), prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. (Paneurópska vysoká škola, Bratislava), prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. (Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika v Litovskom Mikuláši), prof. Nataliia G. Kalashnyk, DSc. (Špeciálna pedagogika - Ukrajina), prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline, FŠI), prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. (Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta), prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. (Trnavská univerzita v Trnave) .
Verejného charakteru obhajoby využilo množstvo odborníkov z praxe, pedagógov a študentov našej školy. Po úvodnom privítaní zúčastnených sa predseda komisie prof. Klimko venoval formálnym náležitostiam procesu, do ktorého spadalo aj predstavenie dizertanta. Následne predniesol prof. Mesároš svoju prednášku k téme dizertácie, v ktorej poukázal na širokospektrálnosť a previazanosť témy bezpečnosti v užšom aj širšom meradle. Podľa protokolu boli následne prednesené oponentské posudky samotnými oponentmi a to Prof. PhDr. Květonom  Holcrom, DrSc., Prof. Ing. Miroslavom Žákom, DrSc. a Prof. Ing. Vladimírom Čopom, DrSc. Za prvého oponenta, zosnulého Akademika EU a SAV, Dr.h.c. prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc. predniesol posudok predseda komisie. Zároveň si zhromaždenie pripomenulo jeho pamiatku minutou ticha. Záver verejnej obhajoby bol venovaný rozprave, do ktorej sa zapojili členovia komisie ako aj samotní hostia. Dizertant zodpovedal položené otázky a vyjadril sa k predloženým pripomienkam. Ďalšou časťou obhajoby bolo už neverejné rokovanie komisie, jej hlasovanie a finalizácia protokolárnej dokumentácie konania. Záverom bol dizertant oboznámený s výsledkami hlasovania komisie, ktoré bolo kladné.
Cela udalosť sa niesla v protokolárnom duchu, avšak vzhľadom na jej verejný charakter bola obohatená o odbornú diskusiu zúčastnených k téme dizertácie. foto
24. 11. 2012 :  Imatrikulácia študentov 1. ročníka Bc. štúdia
V dňoch 20. a 23. novembra 2012 sa uskutočnila imatrikulácia študentov prvého ročníka dennej a externej formy bakalárskeho štúdia. Študenti zložili k rukám rektora VŠBM v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, CSc. a prorektora pre pedagogiku a vonkajšie vzťahy Dr.h.c. prof. Ing. Imricha Dufinca, CSc. slávnostný sľub a prevzali si imatrikulačný list deklarujúci ich právoplatné členstvo v akademickej obci. K imatrikulovaným študentom následne prehovoril rektor VŠBM v Košiciach a v závere aktu odznela študentská hymna Gaudeamus Igitur.
4. 10. 2012 :  Ocenenie diplomovej práce absolventa VŠBM v Košiciach
Dňa 4.10.2012 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie bezpečnostnej odbornej komunity k výročiu pôsobenia spol. SECAR na slovenskom trhu a zároveň jej pôsobenia vo vzdelávaco - výskumnej bezpečnostnej oblasti. V tejto súvislosti boli riaditeľom spoločnosti Ing. Imrichom Vaváčkom ocenení traja študenti vysokých škôl, ktorých absolventské práce výrazne prispeli rozvoju tohto odboru. Za VŠBM v Košiciach bol ocenený už absolvent Ing. Ľubomír Fedak s diplomovou prácou "Integrovanie bezpečnostných systémov v rámci pultu centralizovanej ochrany". Oceneným študentom a samotnej spol. SECAR gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom pôsobení v bezpečnostnej praxi.
23. 6. 2012 :  Spolupráca Ministerstva vnútra SR a VŠBM v Košiciach
Dňa 22. 6. 2012 sa uskutočnilo stretnutie vedenia a vedeckých pracovníkov VŠBM so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra, PaedDr. Jozefom Bučekom. Predmetom rokovania bolo hľadanie smerov ďalšieho rozvoja bezpečnosti štátu s prispením vzdelávacieho a vedecko-výskumneho potenciálu VŠBM. Oboma stranami predložené koncepty nadväzujú na spoločenskú objednávku v  rôznych oblastiach: najmä ide o optimalizáciu výkonu služby bezpečnostných zložiek a systémové riešenia bezpečnosti, ale aj o riešenia pretrvávajúcich problémov bezpečnosti rôzneho druhu, ktorých aktuálnosť narastá.
3. 5. 2012 :  Rozvoj VŠBM v Košiciach a ďalšie možnosti štúdia
VŠBM v Košiciach v rámci plánu dlhodobého rozvoja  pripravuje od akad. roku 2012/2013 vznik dvoch fakúlt, a to Fakulty občianskej bezpečnosti a prevencie kriminality a Fakulty bezpečnostného inžinierstva.
Vysoká škola v spolupráci s Technologickým inštitútom - SUNY IT (USA) a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně pripravuje spoločný študijný program Bezpečnostné inžinierstvo, ktoré umožní študentom získavať študijné poznatky ako u nás, tak aj v zahraničí, a to pri zachovaní štandardnej formy štúdia a získaní právoplatného vysokoškolského diplomu ako doposiaľ.
Na základe požiadaviek podnikateľskej praxe a v súlade s programovým vyhlásením Vlády SR s požiadavkou na zvyšovanie praktických návykov a zručností sa pripravuje nový bakalársky študijný program Bezpečnosť a elektronika dopravných prostriedkov. Nový študijný program ma rovnaký prvý ročník štúdia s aktuálnym študijným programom riadenie bezpečnostných systémov, avšak ďalšou špecializáciou odpovedá na požiadavky priemyselnej praxe na Slovensku. Absolventi Bc. štúdia následne pokračujú v inžinierskom štúdiu v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov.
16. 4. 2012 :  Medzinárodný projekt MODELOVANIE ZÁPLAV A VÝVOJ MODELU LOGISTIKY PRE KRÍZOVÉ RIADENIE
V pondelok 16. apríla sa uskutočnilo na pôde VŠBM v Košiciach prvé zasadnutie spoločného slovensko - maďarského medzinárodného riešiteľského tímu projektu HUSK/1001/2.1.2 s názvom „Modelovanie záplav a vývoj modelu logistiky pre krízové riadenie“. Projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013 pod gesciou EÚ a finančnou podporou európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zodpovedným riešiteľom za VŠBM v Košiciach je doc. Ing. Imrich Kiss, CSc, mimoriadny profesor. Cieľom projektu je zabezpečiť vzájomnú ochranu pred záplavami riek, ktoré pôsobia ako prírodné konektory medzi Slovenskom a Maďarskom, vrátane zachovania bohatého ekosystému pozdĺž týchto povodí. Vývoj logistickej podpory ochrany a záchrany chránených záujmov v záplavových územiach bude nadstavbou modelu ich predpovedania a tvorby scenárov pre manažovanie rizík a odvrátenie predpokladaných katastrof. Užívateľmi výstupov z projektu budú riadiace orgány integrovaných záchranných systémov obidvoch štátov.
4. 4. 2012 : Udelenie certifikátu kvality ISO 9001:2008 a certifikátu  IWA 2:2007 Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Dňa 3. apríla 2012 sa v priestoroch Ústavu občianskej bezpečnosti uskutočnil slávnostný akt udelenia certifikátu kvality ISO 9001:2008 deklarujúceho zavedenie systému manažérstva kvality v podmienkach VŠBM v Košiciach.Súčasne bol udelený aj certifikát IWA 2 : 2007 - "Smernice pre uplatnenie ISO 9000 : 2008 vo vzdelávaní", pričom VŠBM v Košiciach je prvou vysokou školu na Slovensku, ktorá danú smernicu implementovala.
Certifikáty odovzal k rukám rektora VŠBM Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, CSc. a zmocnenca pre kvalitu mim. prof. Ing. Imricha Dufinca, CSc. zástupca certifikačnej autority spol. Quality Austria (Rakúsko), Mgr. Jan Sláma.
Samotnému aktu certifikácie predchádzala dlhodobá príprava organizácie, štandardizácia a vylepšovanie procesov a v neposlednom rade zainteresovanie všetkých zamestnancov do pravidiel riadenia procesov v súlade s uvedenými normami. Samotný audit prebiehal na VŠBM v Košiciach v dňoch 5. až 7. marca 2012.
Certifikácia školy nadväzuje na dlhodobý plán zlepšovania činnosti našej inštitúcie a korešponduje s výzvou Ministra školstva, že certifikát kvality deklarujúci zavedenie QMS je základným predpokladom pre akreditáciu nových študijných programov a celkový rozvoj vysokého školstva na Slovensku. foto
5. , 7. 3. 2012 : Stretnutie s poslankyňou Európskeho parlamentu Mgr. Monikou Smolkovou
5. a 7. marca 2012 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov a študentov VŠBM v Košiciach s poslankyňou Európskeho parlamentu Mgr. Monikou Smolkovou. Témou stretnutia bolo oboznámenie zúčastnených s činnosťou a fungovaním Európskeho parlamentu a postavením Slovenskej republiky v ňom. Zároveň boli v diskusii rozoberané aj otvorené otázky spolupráce Európskeho parlamentu a Národnou radou SR, otázka menšín v európskom kontexte, ako aj problematika ekonomiky EÚ a stability Eura. V rámci kompetencií a možností poslancov Európskeho parlamentu navštívia štyria vybraní študenti VŠBM v Košiciach Európsky parlament. foto
6. 3. 2012 : Beseda poslancov Národnej rady SR k téme bezpečnosti štátu a bezpečnostného vzdelávania v SR
6. marca 2012 sa uskutočnila v priestoroch Ústavu občianskej bezpečnosti beseda študentov VŠBM s poslancami Národnej rady SR JUDr. Robertom Kaliňákom (predsedom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS, členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, členom Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO)  a PhDr. Jozefom Bučekom (členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS, členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť). Úvodom vystúpil Róbert Kaliňák k témam bezpečnostného systému štátu a potrebe odborného vzdelávania pre jeho úspešné fungovanie. Ďalšia časť stretnutia sa viedla v rovine diskusie medzi hosťami a študentmi, obzvlášť k témam uplatnenia našich absolventov v ozbrojených zložkách SR.  foto
5. - 6. 3. 2012 : Rozvoj spolupráce v oblasti bezpečnostného vzdelávania s Univerzitou SUNY IT (USA) a
Univerzitou Tomáše Bati v Zlíně (ČR)
V poradí už druhá návšteva zástupcov partnerskej Štátnej univerzity štátu New York, Technologického inštitútu - SUNY IT (USA), a to prezidenta školy Prof. Bjong Wolf Yeigh, PhD. a profesoriek Prof. Sandry Yeigh, PhD. a Prof. Zory Thomovej, PhD. mala za cieľ pracovné rokovanie s ďalšími partnermi a to prof. Ing. Romanom Prokopom, CSc. a doc. Ing. Luďkom Lukášom, CSc., zástupcami Univerzity Tomáše Bati v Zlíně a zástupcami VŠBM v Košiciach. Cieľom rokovania bol ďalší rozvoj spolupráce vo vedeckej, ale hlavne vzdelávacej oblasti a to vo vytvorení spoločného študijného programu. Jednotlivé univerzity predniesli koncepty pre rozvoj kooperácie a zámery  financovania daného projektu a to či z prostriedkov EÚ (VŠBM) alebo z rozvojových fondov v USA (SUNY IT). Koncept rozvoja nadväzuje na spoluprácu iniciovanú v roku 2011, v rámci medzinárodného projektu ATLANTIS (program spolupráce v oblasti vyššieho vzdelávania, odborného vzdelávania a odbornej prípravy), ktorého financovanie sa žiaľ v úvodných fázach prípravy spolupráce pozastavilo ako zo strany EÚ, tak aj zo strany USA. Napriek tomu  trojuholník partnerov hľadá cesty a spôsob realizácie týchto zámerov aj z iných zdrojov  v čo najkratšom čase.
Súčasťou návštevy amerických partnerov bola aj beseda so študentmi vyšších ročníkov VŠBM, ktorá bola v neformálnej rovine bohatá na výmenu skúseností, informácií o štúdiu v USA a o ďalšej spolupráci s VŠBM. foto
23. 11. 2011 : Imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
Dňa 22. 11. 2011 sa v priestoroch Ústavu občianskej bezpečnosti uskutočnil imatrikulačný akt prijímania študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia medzi právoplatných členov akademickej obce. V rámci podujatia boli v jeho úvode vymenovaní a študentom predstavení noví tútori ednotlivých ročníkov a študijných skupín pre akademický rok 2011/2012.
Samotný akt, ktorý moderoval prorektor pre pedagogiku a vonkajšie vzťahy doc. Ing. Imrich Dufinec, PhD., mim. prof., sa uskutočnil pre študentov denného štúdia v dvoch samostatných skupinách v doobedňajších a pre študentov externej formy v poobedňajších hodinách. Na základe súhlasu rektora VŠBM v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, CSc. a prečítania imatrikulačného sľubu zástupcami jednotlivých študijných skupín, zložili študenti imatrikulačný sľub a zároveň si z rúk rektora prevzali imatrikulačný list. Na záver k imatrikulovaný študentom prehovoril rektor VŠBM v Košiciach. foto
7. 7. 2011 : LETNÁ DETSKÁ UNIVERZITA 2011
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva organizuje v dňoch  od 6. do 22. júla 2011 už v poradí druhý ročník Letnej detskej univerzity, ktorý nadväzuje na pilotný projekt z minulého roku. Aktuálny ročník je o to špecifickejší, že je realizovaný s podporou Ministerstva vnútra v rámci programu prevencie, čo umožnilo rozšíriť spektrum zúčastnených základných škôl a tým aj množstvo oslovených žiakov.
V tomto roku sa teda do LDU 2011 zapojí 5 základných škôl v celkovom počte 100 žiakov. Podujatie je určené pre vyššie ročníky ZŠ, s cieľom osloviť práve tú skupinu žiakov, u ktorých sa stretáva chápanie fungovania spoločnosti a technických vymožeností modernej doby s otázkou, kde je hranica bezpečnosti, čo na ňu vplýva a akými prostriedkami a postupmi sa dosahuje.
Podujatie je pre každú zúčastnenú skupinu 20 žiakov rozdelené na 3 dni, kedy sa oboznámia so základmi kriminalistickej teórie a techník, zásadami pre prežitie v sťažených podmienkach, teóriou a praxou bezpečnostných technických prostriedkov, logistiky, požiarnej techniky a mnohými inými témami. Záverom trojdňového cyklu je slávnostná promócia absolventov Letnej detskej univerzity.
Zámerom podujatia je vytvoriť priestor pre individuálne pôsobenie na týchto mladých ľudí a tak formovať ich bezpečnostné povedomie zúročiteľné v ich ďalšom štúdiu a živote v spoločnosti, v ktorej táto stránka výchovy a vzdelávania úplne absentuje. foto
27. 4. 2011 : KURZ PREŽITIA V SŤAŽENÝCH PODMIENKACH
Koncom apríla sa vo Výcvikovom centre prežitia VŠBM v Košiciach, situovanom v Kysaku, začali tohtoročné Kurzy prežitia v sťažených podmienkach. Kurzy sú primárne určené pre študentov 3. ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia, pričom toho úvodného sa zúčastnilo 18 študentov, z toho dve dievčatá. Náplňou kurzov sú tematiky výcviku prežitia, t.j. presuny, zlaňovanie, budovanie prístreškov a prenocovanie v nich, príprava vody, ohňa, strelecký výcvik vrátane kombat streľby a lukostreľba. Kurz v mene rektora VŠBM v Košiciach zahájil kvestor školy Ing. Ondrej Jamnický, podpredseda predstavenstva Správnej rady VŠBM. Garantom zamestnania bol Mgr. Jozef Benko, riaditeľ VCPvSP, zamestnania boli organizované v súčinnosti s vedúcim KTVŠ, Mgr. Karolom Šipošom, PhD. Všetci frekventanti na záver obdržali Osvedčenia - certifikáty o absolvovaní kurzu. foto
8. 4. 2011 : Gratulujeme
VŠBM v Košiciach sa pripája ku gratuláciám členom hráčskeho a organizačného týmu hokejového klubu HC Košice k ich opätovnému získaniu majstrovského titulu v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži. Zvláštne uznanie patrí študentom Radekovi Deylovi a Petrovi Slimákovi, obrancom HC Košice, za ich výkon počas celej extraligy. VŠBM v Košiciach pripája želanie pevného zdravia a mnohých ďalších úspechov v športovom, študijnom a osobnom živote, a to ako našim dvom novým majstrom, tak aj všetkým športovcom a reprezentantom v radoch študentov našej školy.
17. 2. 2011 : Seminár a súčinnostné cvičenie - TEÓRIA A PRAX RIEŠENIA NEHODOVEJ UDALOSTI NA ŽELEZNICI
Dňa 17. februára 2011 sa v spolupráci s Závodom protipožiarnej ochrany železníc a Výskumným a vývojovým ústavom ZTS Košice a.s. uskutočnil seminár venovaný teórii, výskumu a praktickej aplikácii poznatkov z rôznych oblasti pri ochrane osôb a majetku pred požiarmi na železnici.

Podujatie bolo rozdelené do troch samotných blokov, pričom ten úvodný, ktorý sa konal v priestoroch VŠBM v Košiciach, bol venovaný vystúpeniam jednotlivých odborníkov k danej problematike. Samotné vystúpenia boli pretkávané odbornou diskusiou širokej odbornej verejnosti zúčastnenej na tomto podujatí, medzi ktorými nechýbali ani študenti, ale aj absolventi našej školy. Zaujímavým spestrením úvodnej časti bola výstava historickej požiarnej techniky  zo zbierky Ing. Michala Leška.

Druhá časť podujatia sa realizovala v priestoroch odstavnej bezpečnostnej koľaje Železničnej stanice Košice, kde prebehla ukážka zásahu hasičského zboru pri úniku nebezpečnej latky. Pri zásahu asistoval aj robot z vývojárskej dielne ZTV VVÚ Košice a.s., ktorého poslaním (okrem nohých ďalších možnosti využitia) bola analýza unikajúcej latky v miestach, kde by to pre človeka bolo nebezpečné. Súčasťou cvičenia bola aj ukážka hasenia ropných produktov systémom Hiromax (hasenie vodnou hmlou).

Záverečná časť podujatia bola venovaná krstu ročenky Závodu protipožiarnej ochrany železníc za rok 2010, pričom krstným otcom boli zástupcovia všetkých troch organizácií zúčastnených na tomto podujatí.  Foto : seminár a cvičenie
23. 12. 2010 : Ukončenie zimného semestra na Katedre telesnej výchovy a športu, Ústavu humanitných a technologických vied
V dňoch 16.- 22.12.2010 sa na Katedre telesnej výchovy a športu ÚHaTV uskutočnilo semestrálne ukončenie kurzov sebaobrany v rámci predmetu "Telesná  a strelecká príprava" I až VI, spojené s odovzdávaním certifikátov o ich úspešnom absolvovaní. Študenti jednotlivých ročníkov boli ocenení certifikátmi VŠBM, ktoré im v prítomnosti inštruktorov odovzdal vedúci katedry Mgr. Karol Šipoš, PhD.

V zimnom semestri akademického roka 2010/2011 navštevovalo výučbu sebaobrany v rámci predmetu Telesná  a strelecká príprava 250 študentov, prevažná časť z prvého ročníka. Okrem nich sa kurzov zúčastnili aj študenti vyšších ročníkov, ktorí pravidelne navštevujú túto aktivitu v každom akademickom roku. foto
18.11.2010 : Návšteva prezidenta partnerskej, americkej, štátnej univerzity SUNY IT a rozšírenie zmluvy o transatlantickej vedeckej spolupráci
V dňoch 10 až 17. novembra 2010 poctili návštevou VŠBM v Košiciach prezident Štátnej univerzity štátu New York (USA), Technologického inštitútu - SUNY IT,  Prof. Bjong Wolf YEIGH, PhD. a Doc. Ing. Zora Thomová, PhD. V rámci svojej návštevy sa zúčastnili a aj aktívne vystúpili so svojimi príspevkami na medzinárodnej vedeckej konferencií "Bezpečné Slovensko a EÚ 2010", ktorá sa konala v dňoch 11. a 12. novembra 2010 v priestoroch VŠBM, Koštova 1 v Košiciach.
Keďže návšteve pána prezidenta SUNY IT v Košiciach už predchádzalo niekoľko rokovaní v zastúpení Doc. Ing. Zorou Thomovou, PhD., jeho návšteva mala okrem formálnej reprezentačnej stránky aj rozmer pracovný, kedy sa na pracovných  ale aj neformálnych stretnutiach s riaditeľmi ústavov a vedením školy hľadali možnosti konkrétnej spolupráce. Základy spolupráce v oblasti ako vzdelávania, študentskej mobility, tak aj výskumu a transferu poznatkov v oblasti bezpečnosti budú založené na programe Atlantis.
Jedným z krokov napredovania bolo aj podpísanie dodatku k už existujúcej zmluve o spolupráci medzi prezidentom SUNY IT a rektorom VŠBM v Košiciach, ktorý bližšie špecifikuje rámcovú zmluvu o spolupráci podpísanú v minulom roku. Na základe toho boli v rámci pracovných rokovaní dohodnuté konkrétne body pre ďalší pokrok v už špecifikovanej spolupráci. foto
4.11.2010 : Imatrikulácia 2010
V dňoch 4. a 5. novembra 2010 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka dennej a externej formy VŠBM v Košiciach v priestoroch Ústavu občianskej bezpečnosti na Zádielskej ulici č. 12. Týmto aktom boli symbolicky a tradične noví študenti našej školy prijatí do akademickej obce. Ako prví boli imatrikulovaní  študenti 1. ročníka    externej formy (4. novembra 2010). Nasledujúci deň v dopoludňajších hodinách sa uskutočnila imatrikulácia študentov dennej formy štúdia. Slávnosť sa začala príchodom akademických funkcionárov a rektora VŠBM a po štátnej hymne a predstavení prítomných funkcionárov školy, riaditeľov ústavov a hosti nasledoval slávnostný imatrikulačný sľub, ktorý predčítali zástupcovia jednotlivých študijných skupín. Následne boli študenti  zložením slúbu a podaním ruky rektorovi VŠBM  prijatí do akademickej obce VŠBM a stali sa jej právoplatnými členmi. Celkovo sa na slávnostiach zúčastnilo a imatrikulačný sľub zložilo 392 študentov denného a 299 študentov externého štúdia. foto
29.10.2010 : Odborný seminár „ Integrovaný záchranný systém v podmienkach Slovenskej republiky“
Spolupráca medzi medzi VŠBM v Košiciach a Ministerstvom vnútra SR, sekciou krízového manažmentu a civilnej ochrany vyústila dňa 28.10.2010 do pracovného odborného semináru    ktorého organizátormi boli :
Ústav technickej a technologickej bezpečnosti VŠBM Košice
za účasti jeho riaditeľa prof. Ing. Ľudovít Naďa, CSc. a garanta podujatia doc. Ing. Ľubomíra Caisa, CSc., a
Vzdelávací a technický ústav KM a CO v Slovenskej Ľupči prostredníctvom strediska vzdelávania v Spišskej Novej Vsi a odborom civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu v sídle kraja v Košiciach.
Obsahovo bol seminár zameraný k aplikácii úloh a opatrení v zmysle Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane, v činnosti orgánov štátnej správy a  samosprávy, Zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, Vyhláške MV SR č. 533/2006 o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpeč. látok. V rámci seminára bola uskutočnená praktická ukážka a prezentácia činnosti KCHL Jasov pri monitorovaní rôznych typov nebezpečných látok. Lektormi  boli PaedDr. Betuš Ľubomír CSc. , vedúci SVP Spišská Nová Ves , Ing. , Forrai Rudolf ObÚ Košice, odbor CO a KR   a Ing Peter Novotný KCHL Jasov,  Ing. Tremba Vladimír, radca SVP Spišská Nová Ves.
Hlavným motívom v diskusii boli návrhy k perspektívnemu overovaniu predmetov v študijnom programe VŠBM, ktoré  by boli zamerané k prevencii a ohrane obyvateľstva počas mimoriadnych udalostí. Existujúce študijné programy s obsahom tematiky ochrany človeka života a zdravia počas mimoriadnych udalostí a vyhlásených mimoriadnych situácií sa pripravia podľa špecifických podmienok činnosti jednotlivých ústavov VŠBM do predmetov výučby. Výsledkom bude aplikácia v akreditovanom kurze inštruktorov CO.
18.9.2010 :  Návšteva poľských pedagógov v rámci programu Erazmus
V dňoch 13. - 17. septembra 2010 navštívili našu školu kolegovia z partnerskej univerzity z Poľska - The Bronislaw Markiewicz State School of Higher Vocational Education in Jaroslawdoc. Krzysztof Rejman a Dr. Krzysztof Czubocha v rámci program Erasmus. 
Kolegovia z Poľska sa stretli s prorektormi a riaditeľmi ústavov, navštívili Univerzitnú  knižnicu, a prijali ich kolegovia z Ústavu humanitných a technologických vied,  konkrétne PaedDr. Ing.  Juraj Madej a Mgr. Viktor Šišin, s ktorými si dohodli podmienky ďalšej spolupráce.

Formou prezentácie nás informovali o aktivitách a zameraní univerzity v Jaroslawi. Do pozornosti by som dala možnosť študovať 3 inžinierske a 7 bakalárskych študijných odborov, na 10 fakultách so zameraním napr. na Informatiku, Civilné inžinierstvo, Geodéziu a kartografiu, Pedagogiku, Politológiu a Manažment. Výučbu zabezpečujú lektori z najlepších poľských univerzít, ku ktorým patria AGH University of Science and Technology in Cracow, Cracow University of Technology a Cracow University of Economics.  Univerzita má moderne vybavené laboratória a triedy, a pre študentov a učiteľov poskytuje ubytovanie na blízkych internátoch. V rámci zmluvy o mobilite majú aj naši študenti možnosť vycestovať do tejto a iných inštitúcií vďaka programu Erasmus
.
24.7.2010 : VŠBM v Košiciach zorganizovala Letnú detskú univerzitu (Spoznávali kriminalistické metódy, zaisťovali  "daktilky")
S myšlienkou Letnej detskej univerzity (LDU), v ktorej by sa mohli košické deti hravou formou vzdelávať aj počas prázdnin, pri­šiel aj rektor Vysokej školy bez­pečnostného manažérstva (VŠBM) v Košiciach. Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. Na realizácii 1. ročníka sa podieľali Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR v Košiciach, Hasičský útvar Železníc SR a Matica sloven­ská, zastúpená jej Národným in­štitútom slovenského jazyka a literatúry MS (NISJaL MS).
LDU sa konala od 20. až 22. júla v priestoroch VŠBM a jej výcvikovom centre v Kysaku. Študenti po prednáške o histórii Matice slo­venskej absolvovali ďalšie pred­nášky a cvičenia.  Oboznámili sa napríklad s prácou kriminalistov, kriminalistickými stopami a kriminalistickými metódami na identifikáciu osôb a vecí. Zaujala aj, ukážka práce na mieste trestného činu. Po prednáške, venovanej práci bezpečnostných služieb, na ktorej sa študenti, oboznámili s metodikou ochrany dokladov to­tožnosti a skúmania pravosti do­kladov totožnosti pri policajných kontrolách, absolvovali praktické cvičenie v laboratóriu, kde si pre­cvičili vyhľadávanie a zaisťovanie daktyloskopických odtlačkov. V Kysaku študenti okrem po­hybových aktivít absolvovali streľbu zo vzduchových zbraní. Spestrením bola praktická ukážka činnosti policajných kynológov so služobnými psami a hasičov s ukážkou požiarnej techniky a činnosti pri hasiacich prácach. Zaujímavé boli aj prednášky a praktické cvičenia v laboratóriách Ústavu ekonomickej a logistickej bezpečnosti VŠBM, kde sa študenti oboznámili s logistikou, fungovaním logistických reťazcov a s bezpečnostnými informačný­mi technológiami.
Vyvrcholením LDU bolo sláv­nostné vyradenie absolventov, na ktorom si všetci študenti prevzali z rúk rektora VSBM diplom o absolvovaní LDU. Najviac radosti mal víťaz v streľbe zo vzducho­vých zbraní, ktorý z rúk prof. M. Mesároša a zástupcu NISJaL MS F. Mr­vu obdržal fotografiu prvého slo­venského kozmonauta plk. Ivana Bellu s osobným venovaním pre víťaza tejto streleckej súťaže. foto
3.7.2010 : Promočný akt bakalárskeho a inžinierskeho štúdia
V dňoch 30. 6. až 2. 7. 2010 sa v Štátnom divadle v Košiciach uskutočnil slávnostný promočný akt, pri ktorom si absolventi VŠBM v Košiciach prevzali z rúk rektora školy svoj vysokoškolský diplom. Medzi pozvanými hosťami boli zástupcovia viacerých slovenských univerzít a vysokých škôl, z toho priamo traja rektori, a zástupcovia ozbrojených zložiek SR. foto
Pri tejto slávnostnej príležítosti odovzdal krajský riaditeľ PZ v Košiciach, plk. Juraj Bukuš na základe služobného rozkazu prezidenta Policajného zboru SR gen. JUDr. Jána Packu čestnú medailu  za rozvoj Policajného zboru SR rektorovi VŠBM Dr.h.c. prof. Ing. Mariánovi Mesárošovi, CSc. a riaditeľovi Ústavu občianskej bezpečnosti JUDr. Stanislavovi Krížovskému, PhD. foto
17.6.2010 : Návšteva zástupcov partnerskej tureckej vysokej školy na pôde VŠBM v Košiciach v rámci programu Erasmus
V týždni od 14. do 18. júna 2010 navštívili VŠBM v Košiciach zástupcovia  partnerskej vysokej školy  Karabuk University z Turecka. Táto štátna univerzita vznikla v roku 2007 odčlením sa od inej štátnej univerzity na ktorej fungovala ako samostatná technická fakulta. Doc. Dr. Mustafa BOZ a Doc. Dr. Mr. Nizamettin KAHRAMAN sa počas pracovného týždňa oboznámili s činnosťou VŠBM v Košiciach a s zástupcami školy hľadali možnosti spolupráce v rôznych oblastiach. Ako dominantnou sa javia výmenné študijné pobyty študentov v rámci programu Erasmus a medzinárodná spolupráca na vedeckých projektoch. Súčasťou ich návštevy bolo aj spoločné pracovné stretnutie s zástupcami vedenia školy a jednotlivých ústavov VŠBM v Košiciach, na ktorom bola predstavená Univerzita Karabuk, boli špecifikované paralely medzi oboma školami a vo voľnej rozprave dohodnuté nasledujúce kroky  ďalšej spolupráce v už spomínaných oblastiach. foto
18.5.2010 : Štátne skúšky 2010
V termínoch: od 17.5. do 21. 5. 2010,  od 24.5. do 28.5. 2010 a od 7.6. do 11.6.2010, na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach prebiehajú štátne skúšky inžinierskeho a bakalárskeho  štúdia.

V tomto akademickom roku sa štátnych skúšok zúčastní približne 700 študentov denného a externého štúdia v oboch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Medzi členmi hodnotiacich komisií sa nachádzajú ako domáci pedagógovia, tak aj zástupcovia iných slovenských a zahraničných univerzít a vysokých škôl (4 slovenské univerzity a 2 zahraničné vysoké školy).
Paletu komisárov dopĺňajú aj významní odborníci z praxe z oblasti bezpečnosti, ekonomiky, informatiky a dopravy, z pravidla manažérskych pozícií s dlhoročnou praxou a prehľadom v danom odbore.

Špecifikom tohtoročných štátnych skúšok je aj zákonom stanovená kontrola absolventských prác v Centrálnom registri záverečných prác. Výstupy tohto nového projektu sú implementované do procesu štátnych skúšok a protokol o kontrole tvorí súčasť dokumentácie každého študenta. V tomto smere ma študent možnosť byť konfrontovaný s výsledkami kontroly a zdôvodniť prípadné zhody s inými prácami v rámci SR. Aj keď porovnávacia databáza CRZP ma v tomto roku výrazne dynamický charakter, čomu odpovedajú aj výsledky kontroly, je to vhodný nástroj pre odstránenie polemík o pôvode práce a rozsahu vlastnej práce študenta pre ďalšie roky.  Z druhej strany sa zavedenie tejto kontroly stalo motívom pre študentov rozvíjať svoju tvorivú činnosť na úkor dlhoročného neduhu slovenských vysokých škôl a to kopírovania záverečných prác resp. ich častí. foto
29.3.2010 : Deň učiteľov na VŠBM v Košiciach
Dňa 25. marca 2010 sa k príležitosti Dňa učiteľov uskutočnilo stretnutie pracovníkov VŠBM v Košiciach a partnerov školy. Vedenie VŠBM v Košiciach ocenilo prínos viacerých pracovníkov školy a zástupcov partnerských organizácií. Ocenení obdŕžali pamätné plakety J.A. Komenského v troch kategóriách ("za rozvoj vzdelávania na vysokých školách", "za rozvoj vzdelávania na VŠBM v Košiciach", "za nezištnú pomoc v prospech VŠBM v Košiciach").

Medzi ocenenými sa nachádzali okrem pracovníkov a pedagógov školy, ktorí stáli už pri vzniku VŠBM aj noví členovia pedagogického zboru, ktorých práca v oblasti vzdelávania je významným prínosom pre vysoké školstvo na Slovensku.

Ocenenými boli aj externí spolupracovníci a zástupcovia spoločnosti, ktorí stoja v pozadí materiálno-technického zabezpečenia chodu školy a  ktorých práca a snaženie je častokrát nad rámec štandardných dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Rektor VŠBM v Košiciach vo svojom príhovore zároveň poďakoval všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na chode inštitúcie, pričom im zaželal veľa síl a úspechov v ich budúcej tvorivej práci, a to aj z príležitosti blížiaceho sa štvrtého výročia vzniku VŠBM.
3.3.2010 : Konferencia Združenia ochrany majetku a osôb  - ZOMO pod gesciou VŠBM v Košiciach
VŠBM v Košiciach v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach  a združením ZOMO privítala ich členov a partnerov na pôde školy 24. marca 2010 na konferencii, témou ktorej bola Analýza činnosti SBS a TS za rok 2009 a Perspektívy bezpečnostného vzdelávania .

Medzi pozvanými účastníkmi bolo 42 členov združenia pôsobiacich v oblasti ochrany osôb a majetku pod licenciou SBS, vlastnej ochrany, technickej služby alebo sú akreditovanou osobou pre vzdelávanie pracovníkov SBS. Medzi členmi ZOMO nájdeme aj partnerské vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie v oblasti bezpečnosti. Táto spolupráca dáva priestor pre združenie ZOMO a VŠBM v Košiciach pre ďalší rozvoj spolupráce a oblasti bezpečnostného vzdelávania.
19.2.2010 : Zvýšenie školného pre akademický rok 2010/2011
VŠBM v Košiciach pristupuje od akademického roku 2010/2011 k celkovému zvýšeniu školného a to na 790 € pre denné štúdium a 1055 € pre externé štúdium.
Na základe priebežných výsledkov snaženia sa vedenia školy charakterizovaných nižšie, je o tejto úprave potrebné informovať, pretože pre udržanie financovania chodu školy v súčasných trhových podmienkach a podmienkach pre komplexnú akreditáciu je dané zvýšenie nevyhnutnosťou.

Vedenie VŠBM v  Košiciach si však uvedomuje finančnú záťaž, ktorou je platenie školného ako pre jednotlivca, tak aj pre danú rodinu a preto už od svojho vzniku každoročne žiadala Ministerstvo školstva SR o dotáciu na denných študentov v súlade s novelou zákona o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 88, § 91) avšak doposiaľ neúspešne. Obsahom žiadosti bol aj popis využitia prostriedkov výhradne na účely spojené s realizáciou výuky, ponuka na možnosť priamej kontroly vynaloženia zverených prostriedkov, ale hlavne vrátenie školného (resp. alikvotnej čiastky počas už prebiehajúceho akad. roka) študentom denného štúdia, ktoré už uhradili ku dňu zápisu pre daný akademický rok. V súlade s ratifikáciou Lisabonskej zmluvy sa vytvoril priestor pre akceptáciu tejto žiadosti. Vzhľadom na aktuálne podmienky a fakt, že VŠBM zažiadala o danú dotáciu (ako jediná súkromná VŠ na Slovensku) aj pre akademický rok 2009/2010, bolo Ministerstvom školstva SR prof. Ing. Jánom Mikolajom, PhD. zahájené konanie, pričom bola listom Ministra školstva SR oslovená reprezentácia vysokých škôl (Slovenská rektorská konferencia (SRK), Rada vysokých škôl (RVŠ) a Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ)) o vyjadrenie stanoviska k danej žiadosti. Vedenie VŠBM v Košiciach bolo dňa 18.2.2010 v Bratislave prizvané k rokovaniu Rady vysokých škôl, ktorého sa aj zúčastnilo a charakterizovalo účastníkom predmet žiadosti. SRK a ŠRVŠ sa doposiaľ k tejto žiadosti nevyjadrili. Nasledujúcim krokom by bolo predloženie danej žiadosti Vláde SR.


Poskytnutie takýchto prostriedkov by bolo výrazným stimulom pre rozvoj vyučovacieho procesu vrátane jeho infraštruktúry a mechanizmov, keďže súčasné školné, ktoré si študenti hradia sami, je len nevyhnutným minimom v porovnaní so štátnou dotáciou na denného študenta a školného iných súkromných vysokých škôl, ktoré sa v priemerné pohybuje okolo čiastky 1200 € .
6.2.2010 : Implementácia nového knižničného systému a systému pre elektronický zber záverečných prác
V týždni od 1.2. do 5.2.2010 bola realizovaná inštalácia hardvérových a softvérových prostriedkov pre prevádzku nového systému, vrátane školenia personálu. 
Akademická knižnica VŠBM v Košiciach si, vzhľadom na narastajúci knižničný fond, (najmä vďaka vlastnej edícií) vyžadovala automatizáciu ako výpožičných úkonov, tak aj správu celého knižničného fondu. Príprava pre samotnú prevádzku si ale vyžaduje mnoho manuálnych úkonov a testovanie, a tak ostrá prevádzka je plánovaná až od akademického roku 2010/2011. Autorizácia študentov bude realizovaná dvoma druhmi študentských preukazov, ktoré nahradia súčasné knižničné preukazy.
Súčasťou implementovaného systému je aj podsystém pre elektronickú evidenciu publikačnej činnosti pracovníkov VŠ, ktorý nadväzuje na Centrálny register publikačnej činnosti - CRPČ. Zavedením tohto nástroja sa VŠBM v Košiciach priblíži štandardným podmienkam pre hodnotenie aktivít VŠ pred blížiacou sa komplexnou akreditáciou školy (1.1.2011).
Ďalšou časťou systému je už avizovaný elektronický zber záverečných prác za účelom kontroly antiplagiátorským systémom Centrálneho registra záverečných prác - CRZP. Táto povinnosť je novinkou v aktuálnom akademickom roku na základe novely zákona č. 131/2002 Z.z. „o vysokých školách“, platnej od 1.1.2010. Týmto nástrojom bude študent exportovať svoju záverečnú prácu online, pričom po úspešnom odoslaní práce (a  zároveň kontrole správnosti formátu práce-odporúča sa používať navrhovanú šablónu) obdrží "potvrdenie o odovzdaní", s ktorým následne môže odovzdať aj tlačenú verziu práce v zbernom mieste ZP, ktorého umiestnenie bude v príslušnom predstihu ešte oznámené. Výstup kontroly v CRZP je súčasťou spisu, ktorý sa predkladá štátnicovej komisii pri obhajobe záverečnej práce. Viac informácií k tejto téme nájdete v sekcii "záverečné práce (CRZP)".
2.11.2009 :  Udeľovanie čestného titulu Doctor honoris causa
Dňa 1. októbra 2009 sa v priestoroch Domu umenia v Košiciach uskutočnila slávnosť udelenia čestného titulu Doctor honoris causa prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc., akademikovi Slovenskej akadémie vied, vedúcemu kancelárie Prezidenta SR. Slávnosti sa zúčastnili rektori, prorektori a dekani viacerých slovenských univerzít a vysokých škôl ako aj ďalší čestní hostia ktorými boli predsedníčka ústavného súdu JUDr. Ivetta Macejková  a verejný obhajca práv  Doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. foto
Dňa 30. októbra 2009 sa v priestoroch VŠBM v Košiciach uskutočnila slávnosť udelenia čestného titulu Doctor honoris causa prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., prorektorovi pre vedu, výskum a vedecké ústavy Vysokej školy Karlové Vary a prof. JUDr. Jozefovi Madliakovi, CSc., vedúcemu katedry trestného práva, Právnickej fakulty, UPJŠ v Košiciach.
Slávnosti sa zúčastnili zástupcovia viacerých vysokých škôl ako aj reprezentanti štátnej správy z oblasti výkonu práva : ústavná sudkyňa JUDr. Marianna Mochnáčová a prevencie kriminality: tajomník  a riaditeľ sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Ing. Jozef Halcin. foto
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach