cena EBA, Londýn, 2012
flags
cena EBA, Oxford, 2012
 
projekty EÚ
admin
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
VŠBM v Košiciach ponúka v rámci akreditovaných štúdijných programov vysokoškolské štúdium pre výkon povolania podľa potrieb modernej spoločnosti a trhu práce :
- v bakalárskom štúdiu (Bc.) a inžinierskom štúdiu (Ing.)
- v dennej forme štúdia (790 Eur/rok) a v externej forme štúdia (999 Eur/rok)*
AKÉ SÚ MOŽNOSTI A ŠTUDIJNÁ VOĽBA PRE REALIZÁCIU VAŠICH ZÁMEROV ?
OBSAH ŠTÚDIA :
- podnikanie a ekonomika,
- makroekonómia a
  mikroekonómia,
- ekonomické bezpečnostné
  riziká,
- odhaľovanie a objasňovanie
  ekonomickej protizákonnej 
  činnosti,
- manažérstvo kvality v 
  bezpečnostnom priemysle,
- ofenzívne a defenzívne
  konkurenčné spravodajstvo,
- lobing-vplyvové konkurenčné
  spravodajstvo,
- boj proti korupcii,
- administrátor/konzultant SAP
  podnikových systémov
 
(SAP skratka z anglického „Systems,
   Applications, and Products in Data
   Processing“)
OBSAH ŠTÚDIA :
- manažérske informačné
  systémy,
- GIS v bezpečnostnej praxi,
- ochrana osobných údajov,
- ochrana utajovaných
  skutočností,
- ochrana autorských práv,
- ochrana obchodného
  tajomstva,
- ochrana informačných
  systémov technickými
  prostriedkami, fyzickou
  ochranou a režimovými
  opatreniami,
- administrátor/konzultant SAP
  podnikových systémov.
  (SAP skratka z anglického „Systems,
   Applications, and Products in Data
   Processing“)
OBSAH ŠTÚDIA :
- doprava a dopravná
  infraštruktúra,
- logistické zabezpečenie,
- ochrana dopravy a prepravy,
- ochrana osôb a majetku v
  logistických procesoch,
- odhaľovanie a objasňovanie
  protiprávnej činnosti v
  doprave a logistike,
- dopravno - inžinierske 
  činnosti na úseku policajnej
  činnosti,
- kritická infraštruktúra štátu,
- bezpečnostné technológie
  pre ochranu osôb a majetku v  
  doprave,
- administrátor/konzultant SAP
  podnikových systémov.
  (SAP skratka z anglického „Systems,
   Applications, and Products in Data
   Processing“)
Video
prezentácia školy
OBSAH ŠTÚDIA :
- riadenie bezpečnostných
  systémov,
- integrovaný záchranný systém,
- štátne a privátne bezpečnostné 
  služby,
- manažérstvo rizika,
- krízové manažérstvo,
- kriminalistika a prevencia,
- detektívno - pátracia činnosť,
- ochrana obyvateľstva,
- bezpečnosť v podniku,
- projektovanie bezpečnostných
  systémov,
- ochrana osôb a majetku 
  technickými prostriedkami, 
  mechanickou, fyzickou 
  ochranou a režimovými
  opatreniami.
Odborný seminár "Kriminalistika v praktických príkladoch X"
Dňa 19. 3. 2014 sa v aule akademika Milana Čiča na VŠBM v Košiciach uskutočnil odborný seminár s názvom "Kriminalistika v praktických príkladoch", ktorého hlavným organizátorom bol Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru SR. Seminár je organizovaný každoročne, a sú na ňom prezentované výsledky praktických skúmaní jednotlivých forenzných odvetví, v ktorých je KEÚ činný. Tohto roku pripadla organizácia seminára na východ Slovenska a teda VŠBM v Košiciach s potešením prijala ponuku podieľať sa na jeho organizovaní, ako súčasť napĺňania memoranda o spolupráci, ktoré bolo v januári 2014 podpísane medzi MV SR a VŠBM v Košiciach.
Vznik Dobrovoľnej požiarnej ochrany pri VŠBM v Košiciach
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach realizuje bezpečnostnú edukáciu a prípravu personálu pre ochranu a záchranu osôb, majetku a zaistenie ďalších chránených záujmov  občanov a štátu. Naše aktivity v rámci prípravy pre zložky Integrovaného záchranného systému sa zhodujú s hlavným cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ktorým je výchova a príprava obyvateľstva, v tomto prípade študentov, k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami, a inými mimoriadnymi udalosťami.
Na vysokej škole VŠBM v Košiciach predložil organizačný výbor návrh na založenie organizácie  Dobrovoľnej požiarnej ochrany za účasti riaditeľky okresného výboru DPO Košice pani Perly Barčákovej  a člena okresného výboru DPO Košice Ing. Miroslava Turčaníka. Ustanovujúca schôdza a vznik organizácie DPO pri VŠBM v Košiciach sa uskutočnil 12.03.2014 v priestoroch školy. Súčasne bol zvolený 5 členný výbor organizácie pod vedením predsedu Ing. Michala Leška.
   TU
ČO ZÍSKATE, KDE SA UPLATNÍTE ?     PRE VIAC INFORMÁCIÍ KLIKNITE
Consortium for Security Research Projects
Čestnými hosťami podujatia boli partneri v oblasti kriminalistickej expertízy z krajín V4,  Bulharska a Moldavska, v rámci aktivít Slovenskej kriminalistickej spoločnosti (www.forensicsociety.sk).
Odborný seminár bol vzhľadom na svoj charakter a preberané témy prístupný len členom Policajného zboru SR, avšak účasť bola umožnená aj frekventantom SOŠ PZ v Košiciach ako aj našim študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v študijnom programe „Riadenie bezpečnostných systémov“. V priateľskej a uvoľnenej atmosfére, ale s príslušnou úrovňou profesionality a kolegiality sa prezentovali poznatky a skúsenosti expertov z oblastí informačných, technických, biologických, chemických a iných expertíznych odvetví, ktoré si kriminalistická prax vyžaduje. Touto cestou bola realita skúmania a dokazovania priblížená aj iným príslušníkom odbornej praxe s účelom vytlačiť rozpor z všeobecného povedomia medzi požiadavkami a možnosťami expertíz, ktoré je dnes často deformované v médiách. Táto osveta mala aj za cieľ eliminovať chyby pri zaisťovaní stôp (napr. ich kontaminovaním), ktoré vznikajú na mieste činu a znemožňujú efektívne vyhodnocovanie dôkazov v laboratóriach KEÚ.
Takáto previazanosť s praxou dáva práve vysokoškolskému vzdelávaniu na VŠBM širší rozmer a zefektívňuje prípravu našich absolventov pre reálnu odbornú prax.
Účasť na majstrovstvách Slovenska v elektronických šípkach
Dňa 7. - 9. 3. 2014 sa v Poprade uskutočnili už v poradí 17-te majstrovstvá Slovenska v elektronických šípkach. Medzi stovkami účastníkov čestne hájil farby Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach študent druhého ročníka František Topolčanský, za čo mu ďakujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov jemu, a všetkým našim študentom súťažiacim s logom VŠBM v Košiciach.