cena EBA, Londýn, 2012
flags
cena EBA, Oxford, 2012
english version
cena Socrates, Oxford, 2014
 
projekty EÚ
admin
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
Consortium for Security Research Projects
Začiatok medzinárodného projektu
CARONTE - Creating an Agenda for Research On Transportation sEcurity
(Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy)
Ďalším krokom v rámci rozvoja bezpečnosti v doprave je aj účasť VŠBM v Košiciach v medzinárodnom projekte v rámci 7. rámcového programu EÚ s názvom "CARONTE - Creating an Agenda for Research On Transportation sEcurity (Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy)" , v ktorom je zúčastných niekoľko renomovaných medzinárodných univerzít a inštitúcií ako sú: Fraunhofer - Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (Germany), Institut francais des sciences et Technologies des transports, de ľaménagement et des réseaux (France), SecEUR sprl (Belgium), Tecnalia (Spain), Széchenyi István University (Hungary), Loughborough University (UK), Austrian Institute of Technology (Austria) a The Centre for Science, Society and Citizenship (Italy).
Projekt Caronte poskytne konkrétne odpovede ako v budúcnosti smerovať výskumný program EÚ na to, aby sme dokázali čeliť možným rizikám v doprave ako je terorizmus, ale aj novo vznikajúcim rizikám (napríklad kybernetické útoky), ktoré budú identifikované a analyzované v rámci projektu. Agenda výskumu bude riešiť osobnú a nákladnú dopravu na jednej strane, a infraštruktúru, terminály, stanice, vozidlá, informačné a komunikačné technológie a procesy na strane druhej. Tematické okruhy projektu  sú nasledovné: Posúdenie stavu v bezpečnosti a v doprave (výskum a prax), Vznikajúce riziká (identifikácia existujúcich a vznikajúcich rizík pre pozemnú dopravu), Slabé miesta a analýza požiadaviek (Identifikácia aktuálnych protiopatrení v Európskom dopravnom intermodálnom reťazci v prípade teroristických útokov vrátane kybernetických útokov a CBRNE útokov, identifikácia potrieb systému a celkový reťazec slabých miest a ich analýza. Systém a definovanie reťazca požiadaviek, diskusia a prioritizácia potrieb a požiadaviek). OFICIÁLNA TLAČOVÁ SPRÁVA
Rozvrhy - portál MAIS
 
www.prihlaskavs.sk Možnosti štúdia
Vedenie Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach venuje pozornosť novým vzdelávacím aktivitám pre nasledujúci akademický rok 2015/2016, primárne so zahraničnými partnermi.
Francúzsko-Slovenský program Master of Science „MSc. in Information Security“ v Košiciach, 
s profesionálnou podporou „Košice IT Valley“
Ako člen združenia právnických osôb „Košice IT Valley“ sa VŠBM sústredila na nadviazanie spolupráce s renomovanou vzdelávacou inštitúciou IPE Management School – Paris, so sídlom vo Francúzsku. Po predchádzajúcich rokovaniach a hodnotiacich návštevách, sa v dňoch 21. - 22. januára 2015 uskutočnila záverečná návšteva pod vedením Dekana pre zahraničné programy, pána Dr. Mika WOOIA, v sprievode pána Dr. Sebastina FULLERA. Predmetom spoločných aktivít bude ponuka štúdia Master of Science „MSc. in Information Security“.
Výchádzajúc z rokovania rektora VŠBM prof. Miroslava KELEMENA s rektorom partnerskej inštitúcie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, pánom Dr.h.c. prof. Pawłom Stanisławom CZARNECKIM, PhD. MBA. sa na základe analýzy manažérskej praxe začali odborné práce a konzultácie k príprave ďalších podiplomových štúdií v oblasti štúdia práva pre manažérov a podnikateľov „LL.M“ Master of Laws, pôvodne z lat. legum magister“, s podporou World Jurist Association z Washingtonu v USA. Perspektívne sa rozšíri ponuka aj v ďalšej sfére v rámci štúdia „DBA“ Doctor of Business Administration (profesijné zameranie DBA Corporate Laws and Business). Medzinárodné štúdium sa plánuje realizovať v slovenskom jazyku.
Príprava nových vzdelávacích aktivít s Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach motivuje svojich študentov k cieľovo orientovanej profesionálnej príprave v rámci budovania spôsobilostí manažovať bezpečnostné riziká vo verejnom aj privátnom sektore. Využíva znalostný potenciál násobený expertíznou skúsenosťou a profesionalitou členov partnerských združení, k získaniu výhod na trhu práce. Ako člen „Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti - SKSB“, ktoré spolu s organizáciami bezpečnostného priemyslu Višegrádskej štvorky sa stalo zakladajúcou organizáciou Klubu organizácií európskeho bezpečnostného odvetvia- European Security Branch Organisations Club - ESBOC <http://www.esboc.club/>“, a ako člen „Košice IT Valley - združenia subjektov pôsobiacich v oblasti  informačných technológií, školstva a verejnej správy, svoje aktivity zameriavame na podporu rozvoja, výučby a inovácií v sektore IT na východnom Slovensku, čo prináša regiónu podporu zamestnanosti a orientáciu na technológie s vyššou pridanou hodnotou zo strany združenia. Sme členmi „European Business Assembly“ - EBA v Oxforde vo Veľkej Británii, ktorá podporuje internacionalizáciu komerčných aktivít a výmenu skúseností, má ambíciu využiť zahraničné stáže študentov aj v rámci programu EÚ ERASMUS plus mobility a pod. Vážení študenti a záujemcovia o štúdium, využite príležitosti a vzdelávacie aktivity VŠBM v Košiciach v spolupráci s domácimi aj zahraničnými partnermi. Získajte medzinárodnú kvalifikáciu, diplom a skúsenosť, aby Vaše začiatky v práci boli ľahšie...
 
Miroslav Kelemen
Rektor
Aktuality z prostredia VŠBM v Košiciach
DUÁLNE VZDELÁVANIE NA VŠBM V KOŠICIACH
• Certifikované pracovisko a vzdelávanie od Košice IT Valley / SAP Slovensko
• Školenie DF/EF študentov na produkty SAP
• Študijná prax a stáž u zamestnávateľov so SAP systémami / členovia Košice IT Valley
• Školenie študentov MSc. in IT Security
DHZ VŠBM
v Košiciach
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
pri VŠBM v KE
Návšteva významného odborníka v  oblasti bezpečnosti a hodnotenia kvality
Dňa 9. februára 2015 sa na pôde VŠBM v Košiciach uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia VŠBM s významným odborníkom v oblasti bezpečnosti a hodnotenia kvality Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jurajom Sinayom, DrSc. (Technická univerzita v Košiciach). Okrem odbornej rozpravy mal ctený hosť možnosť oboznámiť sa s vybavením, fungovaním a zameraním našej vysokej školy, ako aj ďalšími trendmi v oblasti bezpečnostného vzdelávania na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
Dňa 6.2.2015 sa uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru VŠBM v Košiciach. Schôdzu viedol jeho podpredseda prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. MBA pričom rokovania sa zúčastnili aj čestný hostia: Vendelín Fogaraš - člen prezídia DPO SR, predseda krajského výboru DPO, Perla Barčáková - riaditeľka OV DPO Košice – okolie a Miroslav Semanič - okresný veliteľ, podpredseda OV DPO Košice – okolie. Za čestných hostí k zúčastnením prehovoril Vendelín Fogaraš - člen prezídia DPO SR a za našu členskú základnú prezident VŠBM Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA, ktorý zdôraznil akademické zameranie činnosti DHZ VŠBM KE, kam patrí hlavne  vzdelávanie, osveta, hasičský šport a práca s mládežou v oblasti hasičstva.
Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru VŠBM v Košiciach
Hlavnými bodmi programu členskej schôdze bolo vyhodnotenie predošlého kalendárneho roku 2014, ale aj prijímanie nových členov, pridelenie hodností výboru DHZ VŠBM a ocenenie členov výboru a čestných hosti za prínos v oblasti rozvoja dobrovoľného hasičstva v Košickom kraji. Na záver rokovania predstavil podpredseda DHZ VŠBM prof. Kelemen plán hlavných úloh na rok 2015 medzi ktoré patrí: vytvorenie pracovnej skupiny pre vzdelávacie programy a akreditáciu Ústavu celoživotného vzdelávania, ako regionálneho školiaceho centra požiarnej ochrany; spracovanie návrhu projektov v oblasti požiarnej ochrany pre grantovú podporu z programu Výskum a inovácie MV SR; vykonanie výberu personálu a vytvorenie súťažného družstva pre hasičský šport; odborná príprava lektorského zboru; deň otvorených dverí VŠBM - oslavy dňa sv. Floriána; osveta a edukačné aktivity k požiarnej ochrane na verejnosti; vytvorenie internetovej podstránky o činnosti DHZ VŠBM KE v rámci www.vsbm.sk; rozširovanie členskej základne; účasť príslušníkov DHZ VŠBM KE na medzinárodnej vedeckej konferencii k problematike obrany, ochrany a záchrany a základná príprava príslušníkov hasičských jednotiek.
Odborná beseda s podpredsedom
Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Martinom Fedorom
Dňa 26.2.2015 sa v priestoroch čitárne Akademickej knižnice VŠBM v Košiciach uskutočnila odborná beseda s poslancom NR SR a podpredsedom Výboru pre obranu a bezpečnosť Mgr. Martinom Fedorom, MEconSc.
Plodná diskusia hostí a účastníkov zložených z pedagógov, absolventov a študentov  VŠBM prekonala očakávania a časový rámec vyhradený na stretnutie sa musel zdvojnásobiť. Toto stretnutie ukázalo, že takáto odborná diskusia v otázkach bezpečnosti je vhodnou formou vytvárania bezpečnostného povedomia u našich absolventov a transferom názorov k všetkým zúčastneným.
Ústrednú tému besedy "Bezpečnosť Slovenska v kontexte posledných udalostí na Ukrajine a v Grécku" dopĺňala nie menej významná téma "Bezpečnosti marginalizovaných skupín", ku ktorej vystúpil druhý významný hosť a to doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD.