cena EBA, Londýn, 2012
flags
cena EBA, Oxford, 2012
english version
viac TU
 
projekty EÚ
admin
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
Consortium for Security Research Projects
Profesijné vzdelanie
Začiatok medzinárodného projektu
CARONTE - Creating an Agenda for Research On Transportation sEcurity
(Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy)
Profesijné vzdelanie
Profesijné vzdelanie
Profesijné vzdelanie
Ďalším krokom v rámci rozvoja bezpečnosti v doprave je aj účasť VŠBM v Košiciach v medzinárodnom projekte v rámci 7. rámcového programu EÚ s názvom "CARONTE - Creating an Agenda for Research On Transportation sEcurity (Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy)" , v ktorom je zúčastných niekoľko renomovaných medzinárodných univerzít a inštitúcií ako sú: Fraunhofer - Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (Germany), Institut francais des sciences et Technologies des transports, de ľaménagement et des réseaux (France), SecEUR sprl (Belgium), Tecnalia (Spain), Széchenyi István University (Hungary), Loughborough University (UK), Austrian Institute of Technology (Austria) a The Centre for Science, Society and Citizenship (Italy).
Projekt Caronte poskytne konkrétne odpovede ako v budúcnosti smerovať výskumný program EÚ na to, aby sme dokázali čeliť možným rizikám v doprave ako je terorizmus, ale aj novo vznikajúcim rizikám (napríklad kybernetické útoky), ktoré budú identifikované a analyzované v rámci projektu. Agenda výskumu bude riešiť osobnú a nákladnú dopravu na jednej strane, a infraštruktúru, terminály, stanice, vozidlá, informačné a komunikačné technológie a procesy na strane druhej. Tematické okruhy projektu  sú nasledovné: Posúdenie stavu v bezpečnosti a v doprave (výskum a prax), Vznikajúce riziká (identifikácia existujúcich a vznikajúcich rizík pre pozemnú dopravu), Slabé miesta a analýza požiadaviek (Identifikácia aktuálnych protiopatrení v Európskom dopravnom intermodálnom reťazci v prípade teroristických útokov vrátane kybernetických útokov a CBRNE útokov, identifikácia potrieb systému a celkový reťazec slabých miest a ich analýza. Systém a definovanie reťazca požiadaviek, diskusia a prioritizácia potrieb a požiadaviek). OFICIÁLNA TLAČOVÁ SPRÁVA
Ocenenie slovenského profesora vo vede
Rozvrhy - portál MAIS
 
Vystúpenie rektora VŠBM v Singapure
Medzinárodná organizácia "International Science Congres Association" ocenila prácu Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach poverením úlohou zvolávateľa 4. medzinárodného vedeckého kongresu na Pacific University v meste Udaipur, v štáte Rajahstan, v Indii.
Rektor VŠBM prof. Ing. Miroslav Kelemen PhD. predsedal plenárnemu rokovaniu, ktoré svojim príspevkom otvoril a spolu s Prezidentom VŠBM, Dr.h.c. prof. Ing. Mariánom Mesárošom, DrSc., boli členmi vedeckého výboru kongresu.
Rokovanie kongresu sa uskutočnilo v dňoch 8. až 9. decembra 2014. V rámci 20 odborných sekcií sa kongresu zúčastnilo 1154 účastníkov.
Prezident a rektor VŠBM členmi vedeckého výboru kongresu v Indii
V dňoch 24.-25.11.2014 sa v Singapure uskutočnila medzinárodná konferencia "Annual International Conference on Forensic Science–Criminalistics Research" (FSCR), na ktorej rektor VŠBM v Košiciach prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. predniesol príspevok vychádzajúci z výskumu partnerov a VŠBM s názvom "Parametrizácia poranení osôb pri riešení dopravných nehôd s chodcami pomocou PC systému FORTIS".
V dňoch 13.-14. októbra 2014 sa v historickom centre Oxfordu - Town Hall, uskutočnilo pravidelné stretnutie medzinárodnej spoločnosti „Europe Business Assembly“, ktorého sa zúčastnili predstavitelia zo 42 krajín sveta. Významnou súčasťou akcie bolo udeľovanie výročných cien „The International Socrates Committee“ v jednotlivých kategóriách pre osobnosti politického, ekonomického, obchodného, kultúrneho a vedeckého života, z rozdielnych častí sveta.
Tohtoročnú cenu v oblasti vedy („The Name in Science") udelil Sokratov výbor 13 vedeckým osobnostiam, medzi ktorými si ocenenie prevzal aj vysokoškolský profesor zo Slovenska, Dr.h.c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, DrSc., prezident Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
Nominovaní vedci budú zapísaní do „Svetového registra vedcov 21. storočia“ a boli ocenení medailou „For contribution to world science“ (SC-III/NS 10/04/13, Oxford,UK).
www.prihlaskavs.sk Možnosti štúdia
Vedenie Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach venuje pozornosť novým vzdelávacím aktivitám pre nasledujúci akademický rok 2015/2016, primárne so zahraničnými partnermi.
Francúzsko-Slovenský program Master of Science „MSc. in Information Security“ v Košiciach,  s profesionálnou podporou „Košice IT Valley“
Každoročné stretnutie členov a sympatizantov združenia „Košice IT Valley“ sa na začiatku roka 2015 uskutočnilo v hoteli Privilage, pod vedením výkonného riaditeľa združenia Jána Bodnára a koordinátorky aktivít pani Miriam Braškovej. Rektor VŠBM profesor Miroslav Kelemen a prorektor pre informatiku a rozvoj Ing. Peter Lošonczi sa spolu so vzácnymi hosťami z Paríža a Londýna, dekanom pre zahraničné programy IPE Management School Paris, pánom Dr. Mikom Wooiom, v sprievode pána Dr. Sebastiana Fullera, PhD. stretli v priateľskom rozhovore s pánom RNDr. Jánom Ondášom, PhD., MBA., zakladateľom združenia.
VŠBM na stretnutí členov združenia „Košice IT Valley“ 2015
Ako člen združenia právnických osôb „Košice IT Valley“ sa VŠBM sústredila na nadviazanie spolupráce s renomovanou vzdelávacou inštitúciou IPE Management School – Paris, so sídlom vo Francúzsku.
Po predchádzajúcich rokovaniach a hodnotiacich návštevách, sa v dňoch 21. - 22. januára 2015 uskutočnila záverečná návšteva pod vedením Dekana pre zahraničné programy, pána Dr. Mika WOOIA, v sprievode pána Dr. Sebastina FULLERA. Predmetom spoločných aktivít bude ponuka štúdia Master of Science „MSc. in Information Security“.
Výchádzajúc z rokovania rektora VŠBM prof. Miroslava KELEMENA s rektorom partnerskej inštitúcie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, pánom Dr.h.c. prof. Pawłom Stanisławom CZARNECKIM, PhD. MBA. sa na základe analýzy manažérskej praxe začali odborné práce a konzultácie k príprave ďalších podiplomových štúdií v oblasti štúdia práva pre manažérov a podnikateľov „LL.M“ Master of Laws, pôvodne z lat. legum magister“, s podporou World Jurist Association z Washingtonu v USA. Perspektívne sa rozšíri ponuka aj v ďalšej sfére v rámci štúdia „DBA“ Doctor of Business Administration (profesijné zameranie DBA Corporate Laws and Business). Medzinárodné štúdium sa plánuje realizovať v slovenskom jazyku.
Príprava nových vzdelávacích aktivít s Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie