cena EBA, Londýn, 2012
flags
cena EBA, Oxford, 2012
english version
viac TU
 
projekty EÚ
admin
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
Consortium for Security Research Projects
Profesijné vzdelanie
Začiatok medzinárodného projektu
CARONTE - Creating an Agenda for Research On Transportation sEcurity
(Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy)
Profesijné vzdelanie
Profesijné vzdelanie
Profesijné vzdelanie
Ďalším krokom v rámci rozvoja bezpečnosti v doprave je aj účasť VŠBM v Košiciach v medzinárodnom projekte v rámci 7. rámcového programu EÚ s názvom "CARONTE - Creating an Agenda for Research On Transportation sEcurity (Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy)" , v ktorom je zúčastných niekoľko renomovaných medzinárodných univerzít a inštitúcií ako sú: Fraunhofer - Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (Germany), Institut francais des sciences et Technologies des transports, de ľaménagement et des réseaux (France), SecEUR sprl (Belgium), Tecnalia (Spain), Széchenyi István University (Hungary), Loughborough University (UK), Austrian Institute of Technology (Austria) a The Centre for Science, Society and Citizenship (Italy).
Projekt Caronte poskytne konkrétne odpovede ako v budúcnosti smerovať výskumný program EÚ na to, aby sme dokázali čeliť možným rizikám v doprave ako je terorizmus, ale aj novo vznikajúcim rizikám (napríklad kybernetické útoky), ktoré budú identifikované a analyzované v rámci projektu. Agenda výskumu bude riešiť osobnú a nákladnú dopravu na jednej strane, a infraštruktúru, terminály, stanice, vozidlá, informačné a komunikačné technológie a procesy na strane druhej. Tematické okruhy projektu  sú nasledovné: Posúdenie stavu v bezpečnosti a v doprave (výskum a prax), Vznikajúce riziká (identifikácia existujúcich a vznikajúcich rizík pre pozemnú dopravu), Slabé miesta a analýza požiadaviek (Identifikácia aktuálnych protiopatrení v Európskom dopravnom intermodálnom reťazci v prípade teroristických útokov vrátane kybernetických útokov a CBRNE útokov, identifikácia potrieb systému a celkový reťazec slabých miest a ich analýza. Systém a definovanie reťazca požiadaviek, diskusia a prioritizácia potrieb a požiadaviek). OFICIÁLNA TLAČOVÁ SPRÁVA
Ocenenie slovenského profesora vo vede
Rozvrhy - portál MAIS
 
Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady VŠBM v Košiciach
Dňa 13.11.2014 sa v priestoroch Auly akademika Milana Čiča uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady VŠBM v Košiciach. Hlavným bodom zasadnutia bolo udelenie čestného titulu "Doctor honoris causa" (v skratke Dr.h.c.) prof. Ing. Vladimírovi Klimovi, CSc., riaditeľovi Ústavu humanitných a technologických vied VŠBM v Košiciach.
Vedecká rada VŠBM na zasadnutí konaného dňa 12. septembra 2014 vyjadrila súhlas s návrhom prezidenta VSBM, Dr.h.c. prof. Ing. Mariana Mesároša, DrSc. na udelenie tohoto čestného titulu prof. Klimovi, ktorý sa významnou mierou zasadil za rozvoj našej vysokej školy.
Ďalším bodom programu rokovania vedeckej rady bolo menovanie doc. JUDr. Stanislava Križovského, PhD. za mimoriadneho profesora.
8. medzinárodná vedecká konferencia BEZPEČNÉ SLOVENSKO  A  EURÓPSKA ÚNIA 2014
V dňoch 13. - 14. novembra 2014 sa uskutočnil už v poradí ôsmy ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Bezpečné Slovensko a Európska Únia. Prvý deň bol venovaný plenárnemu rokovaniu, ktorého sa zúčastnili okrem vzácnych hostí a prihlásených účastníkov zo 6 krajín aj študenti VŠBM. V programe rokovania odznelo mnoho zaujímavých domácich a zahraničných príspevkov. Podnetnými boli vysoko aktuálne príspevky, napr. prof. Natalie G. Kalashnyk (Ukrajina) s názvom "Potenciál „Gaustosológie“ v prevencii kultúrnych a náboženských konfliktov v modernej Európe", ako aj mnohé ďalšie príspevky prednášajúcich z Poľska a Českej republiky. V závere plenárneho zasadnutia boli podpísané nové zmluvy o spolupráci, a prezidentovi a rektorovi VŠBM odovzdané ocenenia.
V druhý deň konferencie sa uskutočnili rokovania v nasledovných sekciách :
Sekcia č. 1 - Riadenie bezpečnostných systémov a Integrovaný záchranný systém SR, kde partnerom boli: MV SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru SR, Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, MO SR.
Sekcia č. 2 - Bezpečnosť a ochrana ekonomických záujmov a informácií, Ekonomická bezpečnosť a Bezpečnosť v doprave, logistike a environmentálna bezpečnosť.
Sekcia č. 3 - Inovácie a kvalita bezpečnostnej edukácie, ktorej rokovanie korešpondovalo s projektom VŠBM, realizovaného v rámci operačného program Vzdelávanie: „Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti“
Tohto verejného zasadnutia sa zúčastnili mnohí zástupcovia verejného sektora, ako aj akademickej obce z partnerských univerzít a vysokých škôl. Podujatie podporili svojou účasťou aj študenti VŠBM v Košiciach.
Vystúpenie rektora VŠBM v Singapure
Medzinárodná organizácia "International Science Congres Association" ocenila prácu Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach poverením úlohou zvolávateľa 4. medzinárodného vedeckého kongresu na Pacific University v meste Udaipur, v štáte Rajahstan, v Indii.
Rektor VŠBM prof. Ing. Miroslav Kelemen PhD. predsedal plenárnemu rokovaniu, ktoré svojim príspevkom otvoril a spolu s Prezidentom VŠBM, Dr.h.c. prof. Ing. Mariánom Mesárošom, DrSc., boli členmi vedeckého výboru kongresu.
Rokovanie kongresu sa uskutočnilo v dňoch 8. až 9. decembra 2014. V rámci 20 odborných sekcií sa kongresu zúčastnilo 1154 účastníkov
Prezident a rektor VŠBM členmi
vedeckého výboru kongresu v Indii
V dňoch 24.-25.11.2014 sa v Singapure uskutočnila medzinárodná konferencia "Annual International Conference on Forensic Science–Criminalistics Research" (FSCR), na ktorej rektor VŠBM v Košiciach prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. predniesol príspevok vychádzajúci z výskumu partnerov a VŠBM s názvom "Parametrizácia poranení osôb pri riešení dopravných nehôd s chodcami pomocou PC systému FORTIS".
V dňoch 13.-14. októbra 2014 sa v historickom centre Oxfordu - Town Hall, uskutočnilo pravidelné stretnutie medzinárodnej spoločnosti „Europe Business Assembly“, ktorého sa zúčastnili predstavitelia zo 42 krajín sveta. Významnou súčasťou akcie bolo udeľovanie výročných cien „The International Socrates Committee“ v jednotlivých kategóriách pre osobnosti politického, ekonomického, obchodného, kultúrneho a vedeckého života, z rozdielnych častí sveta.
Tohtoročnú cenu v oblasti vedy („The Name in Science") udelil Sokratov výbor 13 vedeckým osobnostiam, medzi ktorými si ocenenie prevzal aj vysokoškolský profesor zo Slovenska, Dr.h.c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, DrSc., prezident Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
Nominovaní vedci budú zapísaní do „Svetového registra vedcov 21. storočia“ a boli ocenení medailou „For contribution to world science“ (SC-III/NS 10/04/13, Oxford,UK).