VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
 
 
projekty EÚ
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
admin
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
Začiatok medzinárodného projektu
CARONTE - Creating an Agenda for Research On Transportation sEcurity
(Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy)
Ďalším krokom v rámci rozvoja bezpečnosti v doprave je aj účasť VŠBM v Košiciach v medzinárodnom projekte v rámci 7. rámcového programu EÚ s názvom "CARONTE - Creating an Agenda for Research On Transportation sEcurity (Tvorba agendy pre výskum v bezpečnosti dopravy)" , v ktorom je zúčastných niekoľko renomovaných medzinárodných univerzít a inštitúcií ako sú: Fraunhofer - Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (Germany), Institut francais des sciences et Technologies des transports, de ľaménagement et des réseaux (France), SecEUR sprl (Belgium), Tecnalia (Spain), Széchenyi István University (Hungary), Loughborough University (UK), Austrian Institute of Technology (Austria) a The Centre for Science, Society and Citizenship (Italy).
Projekt Caronte poskytne konkrétne odpovede ako v budúcnosti smerovať výskumný program EÚ na to, aby sme dokázali čeliť možným rizikám v doprave ako je terorizmus, ale aj novo vznikajúcim rizikám (napríklad kybernetické útoky), ktoré budú identifikované a analyzované v rámci projektu. Agenda výskumu bude riešiť osobnú a nákladnú dopravu na jednej strane, a infraštruktúru, terminály, stanice, vozidlá, informačné a komunikačné technológie a procesy na strane druhej. Tematické okruhy projektu  sú nasledovné: Posúdenie stavu v bezpečnosti a v doprave (výskum a prax), Vznikajúce riziká (identifikácia existujúcich a vznikajúcich rizík pre pozemnú dopravu), Slabé miesta a analýza požiadaviek (Identifikácia aktuálnych protiopatrení v Európskom dopravnom intermodálnom reťazci v prípade teroristických útokov vrátane kybernetických útokov a CBRNE útokov, identifikácia potrieb systému a celkový reťazec slabých miest a ich analýza. Systém a definovanie reťazca požiadaviek, diskusia a prioritizácia potrieb a požiadaviek). OFICIÁLNA TLAČOVÁ SPRÁVA
Rozvrhy - portál MAIS
 
www.prihlaskavs.sk Možnosti štúdia
Výchádzajúc z rokovania rektora VŠBM prof. Miroslava KELEMENA s rektorom partnerskej inštitúcie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, pánom Dr.h.c. prof. Pawłom Stanisławom CZARNECKIM, PhD. MBA. sa na základe analýzy manažérskej praxe začali odborné práce a konzultácie k príprave ďalších podiplomových štúdií v oblasti štúdia práva pre manažérov a podnikateľov „LL.M“ Master of Laws, pôvodne z lat. legum magister“, s podporou World Jurist Association (USA). Perspektívne sa rozšíri ponuka aj v ďalšej sfére v rámci štúdia „DBA“ Doctor of Business Administration (profesijné zameranie DBA Corporate Laws and Business). Medzinárodné štúdium sa plánuje realizovať v slovenskom jazyku.
Príprava nových vzdelávacích aktivít s Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
DUÁLNE VZDELÁVANIE NA VŠBM V KOŠICIACH
• Certifikované pracovisko a vzdelávanie od Košice IT Valley / SAP Slovensko

• Školenie DF/EF študentov na produkty SAP

• Študijná prax a stáž u zamestnávateľov so SAP systémami / členovia Košice IT Valley

• Školenie študentov MSc. in IT Security
Ako člen združenia právnických osôb „Košice IT Valley“ sa VŠBM sústredila na nadviazanie spolupráce s renomovanou vzdelávacou inštitúciou IPE Management School - Paris, so sídlom vo Francúzsku. Po predchádzajúcich rokovaniach a hodnotiacich návštevách, sa v dňoch 21. - 22. januára 2015 uskutočnila záverečná návšteva pod vedením Dekana pre zahraničné programy, pána Dr. Mika WOOIA, v sprievode pána Dr. Sebastina FULLERA. Predmetom spoločných aktivít bude ponuka štúdia Master of Science „MSc. in Information Security“.
Vedenie Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach venuje pozornosť novým vzdelávacím aktivitám pre nasledujúci akademický rok 2015/2016, primárne so zahraničnými partnermi.
Francúzsko-Slovenský program Master of Science „MSc. in Information
Security“ v Košiciach,  s profesionálnou podporou „Košice IT Valley“
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach motivuje svojich študentov k cieľovo orientovanej profesionálnej príprave v rámci budovania spôsobilostí manažovať bezpečnostné riziká vo verejnom aj privátnom sektore. Využíva znalostný potenciál násobený expertíznou skúsenosťou a profesionalitou členov partnerských združení, k získaniu výhod na trhu práce. Ako člen „Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti - SKSB“, ktoré spolu s organizáciami bezpečnostného priemyslu Višegrádskej štvorky sa stalo zakladajúcou organizáciou Klubu organizácií európskeho bezpečnostného odvetvia- European Security Branch Organisations Club - ESBOC <http://www.esboc.club/>“, a ako člen „Košice IT Valley - združenia subjektov pôsobiacich v oblasti  informačných technológií, školstva a verejnej správy, svoje aktivity zameriavame na podporu rozvoja, výučby a inovácií v sektore IT na východnom Slovensku, čo prináša regiónu podporu zamestnanosti a orientáciu na technológie s vyššou pridanou hodnotou zo strany združenia. Sme členmi „European Business Assembly“ - EBA v Oxforde vo Veľkej Británii, ktorá podporuje internacionalizáciu komerčných aktivít a výmenu skúseností, má ambíciu využiť zahraničné stáže študentov aj v rámci programu EÚ ERASMUS plus mobility a pod. Vážení študenti a záujemcovia o štúdium, využite príležitosti a vzdelávacie aktivity VŠBM v Košiciach v spolupráci s domácimi aj zahraničnými partnermi. Získajte medzinárodnú kvalifikáciu, diplom a skúsenosť, aby Vaše začiatky v práci boli ľahšie...
 
Miroslav Kelemen
Rektor
Aktuality z prostredia VŠBM v Košiciach
 
Rokovanie s zástupcami Ministerstva školstva a vedy Ukrajiny
V predchádzajúcich dňoch Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach privítala vzácnu návštevu z Ministerstva školstva a vedy Ukrajiny v Kyjeve, ktorú viedol pán profesor ANDRIY SHEVTSOV, doktor špeciálnych pedagogických vied, Ph.D. vo fyzike a matematike. V súčasnosti je riaditeľom Odboru pre licencovanie a akreditácie. Hlavným cieľom návštevy boli konzultácie k vysokoškolskému vzdelávaniu, štandardom Bolonského procesu a systému akreditácie štátnych, verejných a privátnych vysokých škôl. Okrem problematiky bezpečnosti, zahraničných vecí a ekonomiky je vzdelávanie, veda a výskum, ďalšou prioritnou oblasťou reforiem na Ukrajine. Za VŠBM v Košiciach sa rokovania zučastnili rektor VŠBM prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. a prorektor pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Návšteva delegácie obranného priemyslu Švédska
Návšteva Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach bola zaradená do programu predstaviteľov konzorcia SAAB Technologies, významného výrobcu najmä leteckej a rádiolokačnej techniky, ktorý v rámci hľadania nových partnerov navštívil SR. Delegáciu viedol riaditeľ pre medzinárodnú priemyselnú spoluprácu skupiny marketingu a predaja pán Anders Jarbelius zo Štokholmu, v sprievode regionálnych zástupcov, projektového manažéra priemyselnej spolupráce pre oblasť Európy a Stredného Východu pána Martina Frantu a projektovej manažérky pre Slovensko Markéty Čadkovej. Obsahom rokovania boli možnosti spolupráce v oblasti bezpečnosti letísk a leteckej prevádzky. Zástupcovia VŠBM v Košiciach s vďakou prijali pozvanie na slovensko-švédsky odborný seminár o inováciách v dňoch 19.-20.5.2015 v Bratislave.
Deň otvorených dverí pri príležitosti osláv sv. Floriána
Dňa 12.5.2015 sa na pôde VŠBM v Košiciach uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý bol venovaný oslavám sv. Floriána - patróna hasičov. V spolupráci s Hasičským a záchranným zborom SR a Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR boli prezentované rôzne činnosti z výkonu hasičov, ako aj ich technika súčasná, ale aj tá historická.
Na podujatí sme privítali vzácnych hostí z radov funkcionárov HaZZ a DPO, ktorí obdŕžali z rúk prezidenta VŠBM, Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. ďakovný list za doterajšiu spoluprácu v tomto odbore. Prezident VŠBM bol zároveň ocenený medailou od viceprezidenta DPO Vendelína Fogaraša. Na podujatí sme privítali vzácnych hostí z radov funkcionárov HaZZ a DPO, ktorí obdŕžali z rúk prezidenta VŠBM, Dr.h.c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. ďakovný list za doterajšiu spoluprácu v tomto odbore. Medzi mladými návštevníkmi podujatia zo spriatelených škôl boli aj hasiči partnerskej Strednej odbornej školy technickej v Košiciach, ktorým bolo venované zvláštne vystúpenie zástupcov VŠBM a hasičskej komunity.
Vaše podnety adresujte na:  podnety@vsbm.sk


Hlavným cieľom návštevy bola diskusia ku predloženému návrhu bilaterálnej dohody medzi inštitúciami a príprava spoločného konzorcia pre riešenie projektu z oblasti reformy bezpečnostného sektoru (Security Sector Reform), v rámci programu pre podporu spolupráce, dialógu s partnermi a vedecko-výskumnej činnosti a inovácii NATO SPS (Science for Peace and Security). Uvedené oblasti spolupráce sú v súčasnosti kľúčové pre ďalší rozvoj medzinárodných vzťahov, zahraničnej politiky a ekonomického rastu Ukrajiny. Predpokladaná spolupráca VŠBM s Ľvovskou štátnou univerzitou bude preto v globálnom kontexte obojstranne prínosná. Záverom úspešného rokovania zástupcovia VŠBM v Košiciach s vďakou prijali pozvanie na recipročnú návštevu Ľvovskej štátnej univerzity na Ukrajine.
Návšteva z Ľvovskej štátnej univerzity vnútorných záležitosti
Dňa 3. 6. 2015 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach privítala návštevu z Ľvovskej štátnej univerzity vnútorných záležitostí, ktorej zriaditeľom je ukrajinské Ministerstvo vnútra. Trojčlennú delegáciu viedla paní docentka Lesya TOMANEVYCH, dekanka ekonomickej fakulty.
v súlade s koncepciou kybernetickej bezpečnosti SR
 
Predmetom rokovania, ktoré riadil rektor VŠBM prof. Kelemen, bolo analyzovať a zhodnotiť možnosti úzkej a produktívnej spolupráce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, vedy a výskumu, mobility študentov a zamestnancov a spoluprácu v oblasti publikačnej a edičnej činnosti.