Aktuality
Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA
manažér publicity
PROJEKTY EURÓPSKEJ ÚNIE
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
- Zmluva o poskytovaní služieb - Eurodotácie  (formát pdf)

- Zmluva o poskytovaní služieb -  EIP-services  (formát pdf)

- Zmluva na zabezpečenie dodávok tovarov a služieb (formát pdf)

- Zmluva na nákup spotrebného materiálu (formát pdf)

- Kúpna zmluva pre IKT (formát pdf)
Skvalitnenie a inovácia obsahu a foriem vzdelávania v študijnom programe
Riadenie bezpečnostných systémov

Na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach sa začal realizovať projekt s názvom Skvalitnenie a inovácia obsahu a foriem vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov. Projekt je podporený nenávratným finančným príspevkom z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach riešením tohto projektu a implementáciou jeho výstupov do vzdelávacieho procesu chce inovovať súčasné progresívne e-learningové formy vzdelávania a prispôsobiť ich potrebám vedomostnej spoločnosti. V rámci projektu sa na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach bude zavádzať novodobé elektronické a kombinované vzdelávanie, ktoré prispeje k ďalšiemu skvalitneniu poskytovaných vzdelávacích služieb školy.


Základné údaje o projekte

Názov projektu: 
Skvalitnenie a inovácia obsahu a foriem vzdelávania v študijnom programe   
                            Riadenie bezpečnostných systémov

ITMS projektu:  26110230053

Operačný program:  Vzdelávanie

Prioritná os:  1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
VŠBM  v Košiciach - Projekt skvalitnenia a inovácia obsahu a foriem vzdelávania
v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ
PV
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach ukončila 31.3.2014 realizáciu projektu   Skvalitnenia a inovácia obsahu a foriem vzdelávania  v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov. V rámci projektu bol úspešne implementovaný systém LMS, v ktorom je pilotne spracovaných 8 predmetov a to: Makroekonómia, Matematika II, Informatika a počítačové siete,  Environmentálne manažérstvo  inžinierstvo, Finančníctvo a účtovníctvo, Bezpečnostné informačné systémy, Riadenie bezpečnostných systémov a Zbrane a výbušniny. Rovnako bol úspešne implementovaný systém Wiki, ktorý využívajú študenti aj učitelia na komunikáciu ako aj na zverejňovanie materiálov o štúdiu.  Súčasťou projektu bol aj návrh a overenie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania, výsledky ktorého výrazne napomáhajú skvalitneniu obsahu ako aj foriem vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov.
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE