Ústav humanitných a technologických vied - ÚHTV
Katedra humanitných a technologických vied - KHTV
Charakteristika katedry

Katedra humanitných a technologických vied je časťou Ústavu humanitných a technologických vied. Jej úlohou je poskytnúť poslucháčom VŠBM v Košiciach základné technické vzdelanie, potrebné pre orientáciu absolventov VŠBM v Košiciach v technickej problematike. Tieto vedomosti budú pre nich potrebné najmä pri samostatnom rozhodovaní sa v interdisciplinárnych problémoch, čiastočne súvisiacich s technikou a tiež aj pri konzultáciách technických problémov s odborníkmi v tejto oblasti, aby neboli dezorientovaní, nekompetentní a teda aj ľahko ovplyvniteľní.

   Katedra zabezpečuje výučbu v predmetoch:

1. V predmete Technické kreslenie sa poslucháči oboznámia s technickou normalizáciou, zobrazovaním, kótovaním, označovaním drsnosti a špeciálnych úprav povrchu, presnosťou rozmerov, technickými materiálmi, výrobnými a zostavovými výkresmi. V súčasnej vysoko technickej rozvinutej spoločnosti  čítanie a pochopenie technickej dokumentácie a odborná technická terminológia patrí do základného vzdelania.

2. Úlohou predmetu Deskriptívna geometria je oboznámiť študentov VŠBM v Košiciach so základnými geometrickými útvarmi a ich zobrazovaním, popisom zobrazovacích metód a ich použitím. Dáva študentovi vhodný prehľad teórie, ktorá je názorne podporovaná riešenými úlohami.

3. Základy strojného inžinierstva sa zaoberajú základnými strojovými súčiastkami , normalizovanými a nenormalizovanými,  rozoberateľnými a nerozoberateľnými spojmi, ich spôsobom kreslenia a funkciou. Jeho cieľom je naučiť základné technické pojmy,  normalizované alebo bežne používané pomenovania, pochopiť funkciu a účel základných súčiastok strojov budovať logické technické myslenie a rozvíjať ho.

4.  Predmet Statika umožní študentom získať základy analytickej spôsobilosti na riešenie mnohých technických problémov. Poskytuje vedomosti z teórie silových sústav, statického riešenia sústav telies vrátane prútových sústav a to bez aj s pasívnymi odpormi. Zároveň je základom pre pochopenie ďalšieho predmetu z tejto oblasti: Pružnosť a pevnosť.

5. Obsah predmetu Pružnosť a pevnosť nadväzuje na vedomosti z matematiky, fyziky, technického kreslenia a statiky. Študenti v ňom získajú základné vedomosti o účinkoch vonkajších síl na súčiastky strojov, mechanizmy a konštrukcie, ktoré potom slúžia na určenie vnútorných síl v rozličných miestach sledovaných objektov. Podľa toho bude absolvent predmetu schopný navrhnúť vhodný tvar a rozmery súčiastky, použitý materiál tak, aby nedošlo k porušeniu súčiastky.
   
6. V predmete Elektrotechnika sa oboznámi poslucháč so základnými pojmami z elektrického poľa, základnými zákonmi jednosmerných a harmonických prúdov a metódami riešenia elektrických obvodov. Ďalej poskytuje základy magnetických obvodov a obvodov s neharmonickými prúdmi.

7. Cieľom predmetu Elektronika bezpečnostných systémov je oboznámiť študentov so súčiastkovou základňou elektroniky. Venuje sa fyzikálnej podstate elektrickej vodivosti látok, rezistorom, kapacitorom, induktorom, diódami, tranzistorom, číslicovým obvodom, rádiokomunikačným systémom, spracovaním signálov v rádiových sieťach a druhmi optoelektronických obvodov.

8.  V predmete Matematika I. a II. sa kladie hlavne dôraz na získanie znalostí a zručností zo základov vektorového počtu, geometrie, algebry, matematickej logiky, diferenciálneho a integrálneho počtu.

9. Úlohou predmetu Fyzika je získať všeobecné poznatky z hlavných oblastí fyzikálnych javov: fyzikálnych veličinách a ich jednotkách, náuky o pohyboch, silových poliach, tepelných javoch a procesoch, mechanických a elektromagnetických vlnách, kvantovaní fyzikálnych veličín, štruktúre látok všetkých skupenstiev, jadrových reakciách a všeobecných zákonoch zachovania.

10. Cieľom predmetu Manažérska štatistika  je naučiť poslucháčov pracovať so základnými pojmami z teórie pravdepodobnosti a ich využití pri základných metódach štatistických spracovaní dát.

11. Cieľom predmetu Operačná analýza  je naučiť poslucháčov používať metódy operačnej analýzy pre kvalifikované rozhodovanie pri krízovom riadení zložitých komplexných systémov.

12. Cieľom predmetu Aplikovaná matematika je vyučovať poslucháčov matematickému aparátu, ktorý sa používa pri riešení úloh bezpečnostného manažérstva v inžinierskych pracovných pozíciách: metódy numerickej matematiky, Laplaceova transformácia a riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc, Z-transformácia a riešenie diferenčných rovníc, matematické modelovanie.

Sociologický blok zahŕňa učivo okrem základov sociológie aj učivo z psychológie, etiky a aplikovaných súvisiacich predmetov. Pracovníci katedry v rámci tohto bloku zabezpečujú výučbu povinných predmetov: sociológia, manažérska komunikácia, manažérska psychológia a povinne voliteľných predmetov teória štátnosti a etika bezpečnostných služieb. Výučba týchto predmetov je orientovaná na osvojenie si základov spoločenskovedných poznatkov súvisiacich s bezpečnosťou a manažérstvom bezpečnosti a ich aplikácie v odbornej praxi. Hlavným cieľov v rámci bloku sociológia je osvojenie základných poznatkov, zručnosti a kompetencií študentov zo sociológie, psychológie a etiky pri manažovaní bezpečnostných procesov a širšie v prevencii a eliminácii rôznych foriem a prejavov deviácie, kriminality, delikvencie a iných sociálno-patologických javov.    

Blok jazykov, resp. cudzích jazykov v  sebe zahŕňa výučbu anglického jazyka. Pracovníci katedry zabezpečujú výučbu prioritne anglického jazyka v rámci odborného nefilologického vzdelávania v bakalárskom a inžinierskom štúdiu dennej a externej formy pre začínajúcich a pokročilých študentov školy. Rozsah a zameranie sú dané študijným programom a sú konkretizované v  tematických plánoch. Hlavným cieľom a zmyslom tejto výučby je kontinuálne pokračovať v získavaní,  osvojovaní si a rozširovaní cudzojazyčného všeobecného a najmä odborného vzdelávania. Zároveň orientovať pedagogický proces na  získavanie nových poznatkov, zručnosti a schopnosti v komunikácii v anglickom jazyku, potrebných a významných pre uplatnenie sa absolventov na domácom a zahraničnom trhu práce.   
Zamestnanci : 
Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Copyright © 2023 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc.
Tel.: 055 / 720 56 12
Konzultačné hodiny (č.d. 209A) :
po dohode cez e-mail
e-mail: vladimir.klimo(zavinac)vsbm.sk
Ing. Zlatica Geročová, PhD., MBA
Tel.: 055 / 727 43 20
Konzultačné hodiny (č.d. 101A) :
po dohode cez e-mail
e-mail: zlatica.gerocova(zavinac)vsbm.sk
prof. hon. doc. RNDr. František Olejník, CSc. DBA
Tel.: 055 / 720 56 13
Konzultačné hodiny (č.d. 210) :
po dohode cez e-mail
e-mail: frantisek.olejnik(zavinac)vsbm.sk
Vedenie katedry:
PaedDr. Ivana Fedurcová, PhD., MBA
vedúci katedry

Košťova 1, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 720 56 14
e-mail: ivana.fedurcova(zavinac)vsbm.sk
Ing. Mária Kočiová
Tel.: 055 / 727 56 16
Konzultačné hodiny (č.d. 212) :
po dohode cez e-mail
e-mail: maria.kociova(zavinac)vsbm.sk
PaedDr. Ivana Fedurcová, PhD., MBA
Tel.: 055 / 727 56 14
Konzultačné hodiny (č.d. 208) :
po dohode cez e-mail
e-mail: ivana.fedurcova(zavinac)vsbm.sk