Vedecká rada
Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Na návrh vedeckej rady VŠBM v Košiciach bol doposiaľ udelený titul Doctor honoris causa :
prof. Ing. Mariánovi Mesárošovi, DrSc.
prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc., Dr.h.c. akademikovi SAV
Dr.h.c. prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc.
prof. JUDr. Jozefovi Madliakovi, DSc.
doc. Ing. Imrichovi Dufincovi, CSc., mim. prof.
prof. Ing. Vladimírovi Klimovi, CSc.
doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., mim. prof. MBA LL.M.
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Interní členovia VR:
prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA, poverený rektor
Dr.h.c. prof.h.c.,prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., MBA,LL.M, Prezident,  Predseda Správnej rady VŠBM,
Dr.h.c.doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., LL.M., MBA, mim.prof., prorektor pre vzdelávanie
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD., Katedra bezpečnostného manažmentu a prevencie kriminality, ÚBM,
Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, prorektor pre informatiku a rozvoj,
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc., riaditeľ Ústavu humanitných a technologických vied,
prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc., riaditeľ Ústavu ekonomickej a dopravnej bezpečnosti,
prof. Ing. Josef Blažek, CSc., Katedra bezpečnostného manažmentu a prevencie kriminality, ÚBM,
Ing. Peter Havaj, PhD. vedúci Katedry bezpečnosti v doprave, ÚEDB,
doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD,MBA, vedúci Katedry ekonomickej bezpečnosti, ÚEDB,   
prof. Ing. Dušan Repčík, CSc., Ústav ekonomickej a dopravnej bezpečnosti,
Ing. Lucia Kováčová,PhD., zástupkyňa riaditeľa Ústavu humanitných a technologických vied,
JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD. MBA, vedúci Katedry bezpečnostného manažmentu a prevencie kriminality, ÚBM,
Ing. Monika Blišťanová, PhD., riaditeľ Oddelenia vedy a výskumu, zmocnenec pre akreditácie, ÚBM,
Ing. Peter Palko, MBA, vedúci Katedry súdnoznalectva a požiarnej ochrany, ÚBM,
Ing. Jozefína Drotárová, PhD., ÚBM
JUDr. Štefan Jakabovič, MBA, riaditeľ Ústavu celoživotného vzdelávania
Ing. Martina Vacková, PhD., Katedra humanitných a technických vied, ÚHTV,

Externí členovia VR:
19. prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, SR,
20. prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, SR,
21. prof. Ing. Vladimír Čop, DrSc., Spinea, Ltd., SR,
22. prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice,  SR,
23. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD,MBA, mim. prof., České vysoké učení technické Praha, ČR
24. prof. Ing. Pavel Poledňák, CSc., Vysoká škola báňská - TU Ostrava, dekan Fakulty bezpečnostního inženýrství, ČR,
25. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., dr. h. c., brig. gen. v zál., Univerzita obrany Brno, ČR
26. pplk. Ing. Štefan Galla, PhD.MBA, riaditeľ Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR.
27. Doc.PhDr.Branislav  Kováčik, PhD., UMB, FPVaMV, Banská Bystrica, SR


Tajomníčka VR
:  Ing. Lucia Somorovská
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE