Možnosť štúdia v akademickom roku 2022 / 2023
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Študijný program : "Riadenie bezpečnostných systémov"

Charakteristika štúdia :

Štúdium je zamerané na vysokoškolskú prípravu odborníkov ako pre sféru verejnej správy tak aj súkromného sektora.  Absolventi riešia bezpečnostné otázky pri riadení výrobnej sféry, občianskeho života pri ochrane hmotného a nehmotného majetku fyzických osôb, právnických osôb, obcí alebo štátu pred pôsobením bezpečnostných rizík rôznej povahy. Absolvent získava vedomosti z oblasti bezpečnosti osôb a majetku, prírodných a technických vied, práva, policajných a kriminalistických vied, ekonomiky, manažmentu, environmentalistiky, informačných technológií, humanitných vied a cudzích jazykov.


Uplatnenie absolventa :

Univerzalita štúdia je pridanou hodnotou, keďže okrem absolvovania bezpečnostných predmetov získava absolvent vedomosti aj z predmetov technických, právnych, ekonomických a humanitných. Dané široké spektrum predmetov dáva absolventovi vo všeobecnosti možnosť sa uplatniť na riadiacich postoch vo verejnej správe, bezpečnostných službách celého rozsahu, v orgánoch štátnej správy, v samospráve, súkromných podnikoch a spoločnostiach, v policajnom zbore a ozbrojených silách SR, ale aj iných oblastiach spoločnosti.

Pre špecifické požiadavky verejného sektora ma študent možnosť sa počas štúdia formou modulov voliteľných predmetov  a témou záverečnej práce v rámci akreditovaného študijného programu vyprofilovať pre oblasť :
- riadenia bezpečnosti finančných operácií a prevencia korupcie,
- riadenia bezpečnosti v doprave a dorpavnej infraštruktúre,
- riadenia kybernetickej bezpečnosti,
- environmentálnej bezpečnosť,
- integralnej bezpečnosti v leteckej doprave.

Pre lepšiu orientáciu študentov v odbore, prispôsobenie sa požiadavkám pre vysokoškolské štúdium a vyrovnanie odlišnej úrovne vedomosti uchádzačov tkvejúcej z rôznorodosti predošlého stredoškolského štúdia ma koncept špecializovaného štúdia prvý ročník Bc. štúdia rovnaký pre všetky oblasti profilácie
.


Prijímací pohovor pre prvý ročník štúdia :

Osobný prijímací pohovor sa nerealizuje. Prijímacie konanie je admistratívny úkon, keď sa z predloženej prihlášky  a jej príloh posudzuje spôsobilosť uchádzača študovať u nás, a o výsledku je uchádzač upovedomený listovou zásielkou zaslanou na uvedenú adresu trvalého bydliska.

Ďalšie formy rozširovania poznania počas štúdia :

V priebehu štúdia v dennej forme vzdelávania študenti absolvujú podľa vlastného záujmu špeciálny kurz prežitia v sťažených podmienkach pod dohľadom profesionálnych inštruktorov a je im udelený certifikát špecialistu pre prežitie v sťažených podmienkach. Počas štúdia má poslucháč možnosť absolvovania kurzu bojových umení, ako aj získať za zvýhodnených podmienok preukaz odbornej spôsobilosti pracovníka bezpečnostných služieb typu „S“ a vzdelanie nevyhnutné pre získanie zbrojného preukazu.


Podmienky štúdia :

Pre študentov sú vytvorené vyhovujúce technicko-materiálne podmienky so snahou ich optimalizácie. Študentom je poskytovaná v cene štúdia študijná literatúra, ktorá vzniká v rámci vlastnej edície VŠBM v Košiciach pre každý predmet jednotlivo. Študenti majú možnosť využívať služby Akademickej knižnice VŠBM, a pre nerušené štúdium aj priestory študovne a počítačovej študovne s pripojením na internet. Zverejňovanie doplnkových študijných materiálov ako aj e-learningove kurzy sú realizované v systeme Moodle . Evidencia študia a prihlasovanie na skušky sa realizuje cez akademicky system MAIS.

Vysoká škola nehodnotí svoju kvalitu podľa počtu vylúčených študentov, ale podľa študentov, ktorí prekonajú sami seba a vynaložia maximálne úsilie pre absolvovanie štúdia. K tomu sú vytvorené všetky nástroje a podmienky, ktoré zaručujú úspešné absolvovanie „Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach“ a následné uplatnenie absolventov v praxi.
 
Dá sa na VŠBM poberať štipendium ?
Áno, študent ma možnsť požiadať o pridelenie sociálneho alebo prospechového štipendia. Čiastka sociálneho štipendia može činiť až 265 Eur/mesačne a prospechového 500 Eúr/ročne. Viac informácii nájdete v časti dokumenty alebo na oddelení pre sociálne štipendia.
Ako je možné získať internát ?
VŠBM v Košiciach zabezpečuje internátne ubytovanie cestou výberu z ponuky našich zmluvných partnerov (s garantovaným počtom lôžok), ktorých predmetom  podnikania sú práve ubytovacie služby. Takto je zaručená dôstojná úroveň ubytovania, pretože len slušné služby za rozumnú cenu majú šancu na trhu uspieť. kontakt priamo na ubytovacie zariadna
VŠBM v Košiciach ponúka v rámci akreditovaných štúdijných programov vysokoškolské štúdium pre výkon povolania podľa potrieb modernej spoločnosti a trhu práce :
- v bakalárskom štúdiu (Bc.) a inžinierskom štúdiu (Ing.)
- v dennej forme štúdia (975 Eur/rok) a v externej forme štúdia (1200 Eur/rok)
Možnosť voliteľnej profilácie Vášho manažérskeho vzdelania v prvom a druhom stupni štúdia, v študijnom programe RIADENIE BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV :
PROFILÁCIU SI ZABEZPEČÍTE VÝBEROM POVINNE-VOLITEĽNÝCH
PREDMETOV A TÉMOU ZÁVEREČNEJ PRÁCE
AKÉ SÚ OČAKÁVANÉ VÝSTUPY PO UKONČENÍ ŠTÚDIA ?

- vysokoškolský diplom - podľa akreditovaného študijného programu,

- diplom profil
ácie  :        - certifikát vzdelania v oblasti bezpečnosti finančných operácií, alebo
                                            - certifikát vzdelania v oblasti kybernetrickej bezpečnosti,alebo
                                            - certifikát vzdelania v oblasti bezpečnosti v doprave, alebo
                                            - certifik
át vzdelania v oblasti environmentálnej bezpečnosti.

- počas štúdia možnosť získania profesionálnych certifikátov podla národných a medzinárodných noriem s celosvetovou platnosťou,
- počas štúdia prax v prevádzkach našich partnerov - perspektívnych zamestnávateľov.
Podávanie prihlášok pre dennú a externú formu štúdia
je možné do 31.5.2022 !
                        
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košťová 1, 040 01 Košice
Pre ďalšie informácie volajte 0911 635 162 alebo píšte na studijne@vsbm.sk
UPLATNENIE ABSOLVENTOV :

- Risk manažér  - pre oblasť výroby, služieb, marketingu, verejnej správy a pod.,
- riadiaci pracovník - špecialista na základnom stupni riadenia v systéme polície a ďalších bezpečnostných služieb,
- riadiaci pracovník - špecialista v organizácii v oblasti ochrany ekonomických záujmov, ochrany informácií,  konkurenčného spravodajstva, bezpečnosti
  v doprave a logistike, v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti, v bezpečnostnom priemysle,
- riadiaci pracovník - špecialista v štátnej správe, miestnej samospráve a v organizáciách poskytujúcich ochranu osôb, majetku a
  zaistenie chránených záujmov,
- riadiaci pracovník (špecialista) na strednom a vyššom stupni riadenia v systéme polície, ďalších bezpečnostných služieb,
  štátnej správy a samosprávy, v privátnych organizáciách v oblasti ochrany ekonomických záujmov, ochrany informácií,
  konkurenčného spravodajstva,  bezpečnosti v doprave a logistike, v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti,
- bezpečnostný poradca / konzultant / manažér.
Priemerné mesačné platy pre vybrané profesie
Doplňujúce informácie o možnostiach štúdia
- Pôžička na vysokoškolské štúdium... (Korzár, príloha štúdium, 29.1.2014)

- Sedem rád ako si najlepšie vybrať vysokú školu (Korzár, príloha štúdium, 29.1.2014)
Výuka v dennej kombinovanej forme štúdia sa realizuje v piatok po 15.00 hod. a v sobotu. Klasické vyučovanie bolo doplnené aj o moderné prostriedky elektronického vzdelávani (e-learningu). 
Možnosti
ubytovania
študentov
www.mojestipendium.sk
Prihláškú môžete vyplniť cez portál www.prihlaskavs.sk .
Elektronická prihláška bola implementovaná v rámci riešenia rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 002VŠBM-2/2013 „Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP)“
Jej vytlacenú kópiu  aj s prílohami pre bakalárske alebo inžinierske štúdium zasielajte na adresu : 
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Názov
študijného programu
stupeň
štúdia
dĺžka
štúdia
Forma štúdia
Riadenie bezpečnostných systémov prvý
(Bc.)
3 / 4 roky denná, denná kombinovaná / externá
Riadenie bezpečnostných systémov druhý
(Ing.)
2 / 3 roky denná, denna kombinovaná / externá
Riadenie bezpečnostných systémov tretí
(PhD.)
3 / 4 roky denná / externá