VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
ŠVOČ
študentská vedecká  odborná činnosť
prevzatý článok k téme:
Ako napomôže dôsledné štúdium a aktivita v súťaži ŠVOČ k zahraničnému štipendiu... viac
Študentská vedecká a odborná činnosť

VŠBM Košice vyvíja vedecké a odborné povedomie aj v radoch svojich študentov. Škola  v tomto smere zapája študentov do riešenia niektorých vedecko-výskumných projektov a vypisuje každoročne okruhy tém pre Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ). V jarných mesiacoch v každom akademickom roku sa koná celoškolské súťažné kolo ŠVOČ, na ktorom študenti prezentujú výstupy svojej vedeckej a odbornej aktivity ŠVOČ najmä v oblasti bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, bezpečnosť v doprave a logistike, ekonomická bezpečnosť, bezpečnosť v informačných systémoch, environmentálna bezpečnosť a pod.
spoluorganizátor ŠVOČ 2018
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Dňa 26.04. 2018 sa konal už 11. ročník súťaže ŠVOČ - Študentská vedecká a odborná činnosť.
Celoškolského kola ŠVOČ 2018 sa zúčastnilo 12 študentov s jedenástimi súťažnými prácami, z toho 10 študentov Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach a 2 zo Žilinskej univerzity v Žiline. 


Práce študentov boli zaradené do spoločnej sekcie s názvom „Riadenie bezpečnostných systémov“. Študenti dokázali obhájiť svoje teoretické i praktické vedomosti z prezentovanej problematiky a na otázky hodnotiacej komisie zodpovedali v plnom rozsahu. V 11. ročníku ŠVOČ VŠBM v KE sa stretli študenti so súťažnými prácami s rôznych oblastí, škála prác bola veľmi pestrá.

Víťazné práce ŠVOČ VŠBM v KE  2018:
1. miesto: Bc. Dajana Farkašová, 2.roč. Ing. st. VŠBM v KE - Rizikové správanie vodičov vybranej organizácie a jeho vplyv na bezpečnosť, vedúca práce: Ing. Lucia Kováčová, PhD., MSc.
2. miesto: Šimon Slovinský, 1.roč. Bc. st. VŠBM v KE- Analýza technológie BCI, vedúci práce Ing. Norbert Naď, MSc.
3. miesto: Bc. Beáta Sobotová, 2.roč. Ing. st. VŠBM v KE - Návrh optimalizácie protipožiarnej ochrany vybraného bytového domu, vedúci práce Ing. Jozefína Drotárová, PhD.


Cenu Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti pri VŠBM v Košiciach získali:

Bc. Martin Gočál,
1.roč. Ing. st. - Zavedenie automatizovaného systému daktyloskopickej identifikácie osôb do Európskej únie, vedúci práce Ing. Peter Havaj, PhD.

Šimon Slovinský, 1.roč. Bc. st. VŠBM v KE- Analýza technológie BCI, vedúci práce Ing. Norbert Naď, MSc.
Víťazom blahoželáme!

Zároveň  Vás už teraz pozývame na ďalší ročník tejto významnej súťaže.

Info:
science@vsbm.sk <mailto:science@vsbm.sk>

Prihlasovací formulár (formát doc)

Titulný list práce (form
át docx)