Bakalárske štúdium v akademickom roku 2020 / 2021
Prijímacie konanie pre I. stupeň vzdelávania (Bc.) je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci príhlašky. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača na strednej škole.

Poplatok za prijímacie konanie 25,- €
je potrebné uhradiť šekovou poukážkou typu U na  adresu:

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťova 1, 040 01 Košice
a číslo účtu: 218 564 21 55/0200   VÚB Košice,
                    IBAN : SK 76 0200 0000 0021 8564 2155
bakalárske - denné              31.5.2020

bakalárske - externé            31.5.2020
Formy a dĺžka štúdia :
bakalárske - denné (DŠ)        3 roky

bakalárske - externé (EŠ)      4 roky
Termín podávania prihlášok do:
Prijímacie  konanie
Termíny
Výška školného pre akademický rok 2020/2021 (2 semestre) :
Školné
K prihláške musí byť doložené :

1. prihláška pre Bc. štúdium vytlačená z portalvs.sk , alebo jej pdf verzia : (formát pdf), vysvetlívky k
     tlačivu (formát pdf),
2. kópie vysvedčení z 1.- 4. ročníka strednej školy (Úplné stredoškolské vzdelanie; Complete general
    secondary education; Povna zagalna serednja osvita 15 - 18 rokov)
3. maturitné vysvedčenie overené notárom,
4. fotografie pasového formátu - 3 ks,
5. životopis - vlastnoručne písaný a podpísaný,
6. ústrižok o úhrade platby za prijímacie konanie v hodnote 25 €, 
7. uviesť mobilné telefónne číslo (alebo iný kontakt),
8. kópia Občianskeho preukazu

Poznámka:
- V prihláške je potrebné vypísať známky za všetky ročníky absolvovanej strednej školy s vypočítaním priemerov a taktiež uviesť dátum podania prihlášky s podpisom. U absolventov SOŠ PZ je nutné uviesť aj maturitné vysvedčenie z tejto školy.
Doklady  k  prihláške
Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti "PRE UCHÁDZAČOV"
Prehľad predmetov  študijného  programu
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
zrušené poplatky
www.mojestipendium.sk
Prihlášky môžete podávať cez portál :
Elektronická prihláška bola implementovaná v rámci riešenia rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 002VŠBM-2/2013 „Integrácia akademického informačného systému s Centrálnou elektronickou prihláškou (CEP)“
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Prihlášku (+doložené doklady ) na  vysokoškolské štúdium I. stupňa a II. stupňa  je potrebné  zaslať poštou na VŠBM v KE, Košťova 1, 040 01 Košice.
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Master of Business Administration
PREUKAZ
ODOBORNEJ
SPÔSOBILOSTI
denné štúdium externé štúdium
1. ročník Bc. štúdia 890 Eur
v prípade podania žiadosti o splátky :
prvá splátka do 15.6. - 450 Eur
druha splátka do 15.10. - 450 Eur
1155 Eur
v prípade podania žiadosti o splátky :
prvá splátka do 15.6. - 600 Eur
druha splátka do 15.10. - 600 Eur
2. ročník Bc. štúdia 890 Eur 1155 Eur
3. ročník Bc. štúdia 890 Eur 1155 Eur
Master of Laws