Foreign Representative
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Dokumenty
  
Vnútorné predpisy vysokej školy :
Štatút vysokej školy
Dlhodobý zámer rozvoja školy  2020 - 2030
Politika kvality
Ciele kvality 2024
Procesné ukazovatele VSK
Etický kódex VŠBM
Štatút centra podpory študentov VŠBM
Štatút tútora
Zásady volieb do akademického senátu VŠBM
Register dokumentácie VSZK
Register smerníc a poriadkov VSK
Register formulárov VSK
(formuláre sú pre študentov a zamestnacov dostupné v systéme Moodle)
Smernice :
SM 01_Návrh, úprava a schvaľovanie ŠP
SM 02_Zabezpečovanie kvality vzdelávania
SM 03_Riadenie vedy a výskumu
SM 04_Medzinárodná spolupráca
SM 05_Programy ERASMUS
SM 06_Zadávanie a evidencia záverečných prác
SM 07_Riadenie zdrojov prevádzky školy
SM 08_Bibliografická registrácia
SM 09_Monitorovanie spokojnosti zainteresovaných strán
SM 10_Riadenie ľudských zdrojov (vrátane zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a funkčných miest profesorov a docentov)
SM 11_Podpora uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami
SM 12_Prevádzka informačných systémov
Poriadky :
POR 01_Organizačný poriadok
POR 02_Pracovný poriadok
POR 03_Rokovací poriadok (Akademického senátu, Vedeckej rady, Odborovej komisie a Disciplonárnej komisie)
POR 04_Disciplinárny poriadok
POR 05_Študijný poriadok
POR 06_Registratúrny poriadok
POR 07_Knižničný poriadok
POR 08_Štipendijný poriadok
Výročné správy o činnosti a hospodarení vysokej školy :
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2023
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2022
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2021
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2020
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2019
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2018
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2017
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2016
Výročná správa o činnosti a hospodarení vysokej školy za rok 2015
staršie výročné správy o činnosti a hospodarení vysokej školy
Copyright © 2024 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
  
Dokumenty pre akademický rok :
Akademický kalendár pre rok 2023/2024
Rozvrhy
Užitočné odkazy :
Centrum podpory študentov VŠBM
Vnútorný systém zabezpečovania kvality
program Erasmus+
Odporúčané študijné plány, opisy a informačné listy študijných programov Bc., Ing. a PhD. štúdia
Záverečné práce
študentské preukazy "ISIC" 
Sociálne a tehotenské štipendium :
aktualizované pre akad. rok 2023/2024 
Sociálne štipendium
Tehotenské štipendium
Žiadosť o sociálne štipendium (format pdf  ; format docx)
Žiadosť o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia
(formát pdf formát docx)
Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia
Zoznam dokumentov k žiadosti
Čestné vyhlásenie o dobrovoľnej nezamestnanosti
Čestné vyhlásenie o osobáchch žijúcich v spoločnej domácnosti so študentom
Čestné vyhlásenie o príjmoch v posledných 3 mesiacoch pred posudzovaním žiadosti o sociálne štipendium
Čestné vyhlásenie o výške výživného
Čestné vyhlásenie, že uvedené skutočnosti sa nezmenili
Potvrdenie zamestnávateľa o poskytnutí finančných náhrad a plnení
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
Zápisnica o vzdaní sa práva na odvolanie
Iné dokumenty :
Ochrana osobných údajov
Informacie poskytované dotknutej osobe-student
Informacie poskytované dotknutej osobe-zamestnanec
Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi
Cookies

English version of the

University Documents