VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
K prihláške musí obsahovať :

1. prihláška pre PhD. štúdium vytlačená a vyplnená (formát pdf). Uchádzač sa prihlasuje na niektorú z vypísaných
    tém dizertačnej práce. Témy pre predmetný akademický rok nájdete vyššie.
2. notárom overený diplom z absolvovaného II. stupňa vysokoškolského štúdia,
3. notárom overené vysvedčenie o štátnej skúške,
4. fotografie pasového formátu - 3 ks,
5. výpis absolvovaných predmetov v štúdiu II. stupňa
6. životopis - vlastnoručne písaný a podpísaný,
7. ústrižok o úhrade platby za prijímacie konanie v hodnote 25 €,
8. uviesť mobilné telefónne číslo (alebo iný kontakt),
9. zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác
10. rámcový projekt k téme dizertačnej práce

Poznámka:
- V prihláške je potrebné uviesť dátum podania prihlášky s podpisom.
Formy a dĺžka štúdia :
doktorandské - denné          3 roky

doktorandské - externé        4 roky
Termín podávania prihlášok do:
Prijímacie konanie pre III. stupeň vzdelávania (PhD.) je realizované formou prijímacieho pohovoru a posudzovania podkladov predložených v rámci príhlašky.

Poplatok za prijímacie konanie 25,- €
je potrebné uhradiť šekovou poukážkou typu U na  adresu:

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťova 1, 040 01 Košice
a číslo účtu: IBAN : SK43 0200 0000 0037 7306 0359
Doktorandské štúdium v akademickom roku 2021 / 2022
Prijímacie  konanie
Termíny
Školné
Doklady  k  prihláške
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
zrušené poplatky
Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v časti "PRE UCHÁDZAČOV"
www.mojestipendium.sk
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Prihlášku (+doložené doklady ) na  vysokoškolské štúdium I., II. a III. stupňa  je potrebné zaslať poštou na VŠBM v KE, Košťova 1, 040 01 Košice.
doktorandské - denné            31.9.2021

doktorandské - externé          31.9.2021
Master of Business Administration
PREUKAZ
ODOBORNEJ
SPÔSOBILOSTI
Výška školného pre akademický rok 2020/2021 (2 semestre) :
denné štúdium externé štúdium
jeden ročník  PhD. štúdia 2000,- € 2500, - €
Témy  dizertačných  prác na  akademický  rok 2021/2022
Master of Laws