Prorektor pre vzdelávanie :
Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD.
MBA, LL.M.
mimoriadny prof.


Košťova 1, 040 01 Košice,
Tel. č.: 055 /
727 43 11
e-mail: stanislav.krizovsky(zavinac)vsbm.sk

Prorektor pre informatiku a rozvoj :
Ing. Peter Lošonczi, PhD.  MBA MSc.

Kukučínova 17, 040 01 Košice
Tel. č.: 055 / 727 43 21
e-mail: peter.losonczi(zavinac)vsbm.sk
Vedenie akademickej časti vysokej školy
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Prezident VŠBM v KE - poverený rektor:
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing.
Marián Mesároš, DrSc. DBA  MSc. MBA LL.M.
Kukučínova 17, 040 01 Košice
Tel. č.: 055 / 720 10 71
e-mail: vsbm(zavinac)vsbm.sk


Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Prorektor pre vedu a výskum:


Košťova 1, Košice,
Tel. č.:
e-mail:
Kvestor:
Ing. Gabriel Hrubý, DBA
Tel. č. 055 / 727 43 16,
e-mail: gabriel.hruby(zavinac)vsbm.sk