vsbmprojekty.sk
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Rozvrhy - portál MAIS
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
Vaše podnety adresujte na:  podnety(zavinac)vsbm.sk
Vážení uchádzači o štúdium na VŠBM v KE
Často kladená otázka: Aký je rozdiel medzi našou súkromnou vysokou školou a inou verejnoprávnou vysokou školou?
 
1. Naša škola má perspektívne študijné programy, ktoré nie sú na verejnoprávnych školách (súčasná bezpečnostná situácia vo svete).
2. Absolútna starostlivosť o študenta počas štúdia.
3. Okrem školného nie sú žiadne dodatočné poplatky, pritom školné na našej škole je najnižšie na Slovensku.
4. Študijná literatúra zadarmo, nič sa nekupuje - pozrite sa na verejnoprávnych školách.
5. V AR 2017/2018 externá forma stále v pôvodnej dĺžke, tzn. Bc. - 3 roky a Ing. - 2 roky.
6. Možnosť individuálnej formy, ktorá je personálne a organizačne zabezpečená pre všetky stupne štúdia.
7. Študijná literatúra je na našej škole 80% zabezpečená z vlastných zdrojov (publikujeme už 17 rokov). Je v dostatočnom počte pre každého študenta.
8. Individuálny prístup k pracujúcim študentom a študentom pôsobiacich v zahraničí podľa individuálnych plánov. Každému je pridelený odborný asistent, docent alebo profesor.
9. Zabezpečené duálne štúdium.
10. Našim cieľom je naučiť a nie skúšať (Učiace sa Slovensko).

Vysoká škola bezpečnostného manžérstva v Košiciach  si zaklada na zakladných principoch uvedených na obrazkoch.
11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA
V dňoch 9.-10. novembra 2017 sa uskutočnil už v poradí jedenásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA. Nad konferenciou prevzal záštitu štátny tajomník ministerstva vnútra SR Ing. Rudolf Urbanovič. Medzi čestnými hosťami bola ústavná sudkyňa JUDr. Marianna Mochnáčová, osobnosť v oblasti bezpečnostných vied prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c.mult., dekanka Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD. a riaditeľka Úradu komisára pre deti JUDr. Daniela Lengyelová, PhD.
Hlavným zámerom tohto podujatia bolo vytvoriť priestor pre neformálnu diskusiu o bezpečnostných výzvach, ktoré je možné riešiť iba v rámci stabilného a jednotného bezpečnostného prostredia.
Diskusia bola vedená o rozličných prístupoch k bezpečnostným hrozbám, o ich vnímaní a spôsoboch riešenia v kontexte širšieho stredoeurópskeho regiónu. V poobedňajších hodinách prvého dňa konferencie sa pokračovalo odbornými vystúpeniami prednášajúcich v sekciách :
1 - Aktuálne otázky bezpečnosti SR a EÚ
2 - kriminologické  aspekty bezpečnosti občanov

Konferencie sa zúčastnilo mnoho zástupcov akademickej obce a bezpečnostnej praxe, pričom už pravidelnosťou je veľký záujem účastníkov z krajín V4 a Ukrajiny. Takéto zoskupenie odborníkov dáva priestor pre konštruktívne jednania s cieľom jednotného rozvoja stredoeurópskej bezpečnosti ako celku.
Úvodné stretnutie k novému medzinárodnému projektu  FLOODRESC
Dňa 22.11.2017 sa na univerzite Egyetem v Miškovci uskutočnilo prvé stretnutie riešiteľov projektu FLOODRESC - Logistic support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád catchment (INTEREG-SKHU/1601/4.1/187) s účasťou zástupcov Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach, ktorá je partnerom na projekte spolu s fakultou BERG Technickej univerzity v Košiciach, Holocén Természetvédelmi Egyesület, Borsod-Abaúj-Zempén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Projekt bude mať trvanie 24 mesiacov.
H2020 na VŠBM
projekty EÚ
Vážení uchádzači,
viac informácií o Vašom budúcom manažérskom vzdelaní v študijnom programe "Riadenie bezpečnostných systémov" sa môžete dozvedieť na podstránke  MOŽNOSTI ŠTÚDIA
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Rokovanie s predsedom Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť
Dňa 14.12.2017 v Bratislave sa uskutočnilo rokovanie delegácie VŠBM s predsedom Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť PhDr. Antonom Hrnkom, CSc.  Predmetom rokovania boli otázky bezpečnosti štátu, a s tým súvisiace systematické vzdelávanie v oblasti bezpečnosti. Táto rozprava nadväzovala na obsah rokovaní počas 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA, ktorá sa konala v dňoch 09. - 10. 11. 2017 na pôde VŠBM v Košiciach. Delegácia VŠBM počas návštevy na znak ocenenia prínosu pána predsedu v oblasti bezpečnosti mu odovzdala pamätnú medailu školy. 
Návšteva atašé Veľvyslanectva
Ruskej Federácie v SR na VŠBM
Dňa 29.12.2017 sa na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach uskutočnilo rokovanie zástupcu Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej Republike a vedenia VŠBM v Košiciach. Cieľom návštevy bolo hľadanie možných foriem spolupráce s koncentráciou na oblasť vzdelávania. Atašé pre vzdelávanie, kultúru a šport Nikita GRIŠČENKO mal možnosť sa v krátkosti oboznámiť s činnosťou VŠBM a ďalšími našim smerovaním v oblasti vzdelávania, a to aj zahraničných študentov. Rokovanie, ktoré sa viedlo v družnej a konštruktívnej atmosfére bolo ukončené prehliadkou priestorov hlavnej budovy VŠBM - Košťova 1. Otvorené otázky ďalšej potenciálnej spolupráce s Ruskou federáciou budú predmetom budúcich rokovaní.
progeCAD logo
Prijímanie prihlášok na Bc. a Ing. štúdium je do 31.5.2018 s prípadnou možnosťou vyhlásenia dodatočného kola podávania prihlášok. Do konca augusta je možné podávať prihlášky na podiplomové štúdia a na individuálnu formu vysokoškolského štúdia.
V dňoch 12. - 14. decembra 2017 navštívila delegácia VŠBM Ukrajinu a odprezentovala na viacerých stredných školách, ako aj na príslušných zastupiteľstvách kompetentných organov, možnosti štúdia na VŠBM pre ukrajinských uchádzačov. Uvedená aktivita sa stretla s veľkým ohlasom a teda ďalšie návštevy sú plánované na mesiac január 2018. Viac o pláne prezentácií, ako aj o možnostiach štúdia sa môžete dozvedieť na našom Ústave celoživotného vzdelávania
Návšteva delegácie VŠBM na Ukrajine
VIDEO z prezentácie odvysielane v ukrajinskej televízii
Prví absolventi podiplomového
štúdia Master of Science (MSc.)
realizovaného v spolupráci
s francúzskym partnerom
IPE Management School - Paris
Dňa 28.2.2018 sa na pôde VŠBM v Košiciach uskutočnili obhajoby podiplomových prác v študijnom programe "Strategický manažment", ktorý je realizovaný v spolupráci s IPE Management School - Paris. Študenti prezentovali výsledky svojho výskumu pred komisiou, ktorej predsedal prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. Medzi členmi komisie nechýbal ani zástupca partnerskej organizácie Prof. Dr. Michael George Moulder. Ďalšími členmi boli Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD. (UNIPO); prof. Dr. hab. Jacek Dworzecki, PhD. (PL) a za domácu inštitúciu Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc. Po otvorení obhajob prorektorom pre vzdelávanie Dr.h.c. mim. prof. JUDr. Stanislavom Križovským, PhD. MBA LL.M. sa jednotliví uchádzači o profesijný titul MSc. prezentovali s výsledkami svojej práce. Rozpravy k jednotlivým témam, ktoré sa viedli v slovenskom a anglickom jazyku, boli rôznorodo obsiahle a dosahovali pri niektorých prácach až jednu hodinu. Na konci dňa komisia konštatovala spokojnosť nad úrovňou a pestrosťou spracovaných podiplomových prác a uzniesla sa, že všetci 14 študenti podiplomového štúdia MSc. s úspechom ukončili svoje štúdium.
Pripravovaný seminár  "Úlohy a povinnosti obce pri prevencii pred požiarmi"
Dňa 23.3.2018 so začiatkom o 9.00 hod. sa pod patronátom VŠBM uskutoční odborný seminár na tému „Úlohy a povinnosti obce pri prevencii pred požiarmi“, ktorého náplňou budú prednášky odborníkov zamerané na prevenciu pred požiarmi v bytových a nebytových priestoroch. Garantom podujatia bude Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA  LL.M. MSc. Účasť prisľúbili aj najvyšší predstavitelia HaZZ SR, DPO SR. Taktiež u nás privítame zástupcov HZZ ČR, OSH Čiech, Moravy a Sliezka so sídlom v Pardubiciach a taktiež kolegov z Maďarskej republiky, ktorý sa s nami podelia o dlhoročné skúsenosti v prevencii pred požiarmi.

Pozývame všetkých, ktorých daná tematika zaujíma a majú potrebu rozš
íriť si odborné poznanie v danej oblasti. 
zasadnutie
pripravného výboru
DHZ VŠBM
v Košiciach
Rokovanie o spolupráci s Univerzitou Pardubice
Vedenie VŠBM sa dňa 9.3.2018 stretlo na našej pôde s delegáciou Dopravnej fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Cieľom tohoto stretnutia bolo rokovanie o možnej spolupráci našich vysokých škôl v oblasti vzdelávania a výskumu so zameraním na dopravnú bezpečnosť. Milým prekvapením bolo ocenenie Univerzity Pardubice vo forme pamätnej medaile adresovanej vedeniu našej školy, za ktoré ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu plodnú spoluprácu.