vsbmprojekty.sk
Master of Business Administration
Master of Science
Master of Laws
Manažérstvo bezpečnostných vied
Manažérstvo bezpečnosti vo verejnom a privátnom sektore
Rozvrhy - portál MAIS
Copyright © 2011 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
STARŠIE  ČLÁNKY Z TITULKY
Vaše podnety adresujte na:  podnety(zavinac)vsbm.sk
Vážení uchádzači o štúdium na VŠBM v KE
Často kladená otázka: Aký je rozdiel medzi našou súkromnou vysokou školou a inou verejnoprávnou vysokou školou?
 
1. Naša škola má perspektívne študijné programy, ktoré nie sú na verejnoprávnych školách (súčasná bezpečnostná situácia vo svete).
2. Absolútna starostlivosť o študenta počas štúdia.
3. Okrem školného nie sú žiadne dodatočné poplatky, pritom školné na našej škole je najnižšie na Slovensku.
4. Študijná literatúra zadarmo, nič sa nekupuje - pozrite sa na verejnoprávnych školách.
5. V AR 2017/2018 externá forma stále v pôvodnej dĺžke, tzn. Bc. - 3 roky a Ing. - 2 roky.
6. Možnosť individuálnej formy, ktorá je personálne a organizačne zabezpečená pre všetky stupne štúdia.
7. Študijná literatúra je na našej škole 80% zabezpečená z vlastných zdrojov (publikujeme už 17 rokov). Je v dostatočnom počte pre každého študenta.
8. Individuálny prístup k pracujúcim študentom a študentom pôsobiacich v zahraničí podľa individuálnych plánov. Každému je pridelený odborný asistent, docent alebo profesor.
9. Zabezpečené duálne štúdium.
10. Našim cieľom je naučiť a nie skúšať (Učiace sa Slovensko).

Vysoká škola bezpečnostného manžérstva v Košiciach  si zaklada na zakladných principoch uvedených na obrazkoch.
Úvodné stretnutie k novému medzinárodnému projektu  FLOODRESC
Dňa 22.11.2017 sa na univerzite Egyetem v Miškovci uskutočnilo prvé stretnutie riešiteľov projektu FLOODRESC - Logistic support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád catchment (INTEREG-SKHU/1601/4.1/187) s účasťou zástupcov Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach, ktorá je partnerom na projekte spolu s fakultou BERG Technickej univerzity v Košiciach, Holocén Természetvédelmi Egyesület, Borsod-Abaúj-Zempén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Projekt bude mať trvanie 24 mesiacov.
H2020 na VŠBM
projekty EÚ
V dňoch 12. - 14. decembra 2017 navštívila delegácia VŠBM Ukrajinu a odprezentovala na viacerých stredných školách, ako aj na príslušných zastupiteľstvách kompetentných organov, možnosti štúdia na VŠBM pre ukrajinských uchádzačov. Uvedená aktivita sa stretla s veľkým ohlasom a teda ďalšie návštevy sú plánované na mesiac január 2018. Viac o pláne prezentácií, ako aj o možnostiach štúdia sa môžete dozvedieť na našom Ústave celoživotného vzdelávania
Návšteva delegácie VŠBM na Ukrajine
VIDEO z prezentácie odvysielane v ukrajinskej televízii
Dňa 28.2.2018 sa na pôde VŠBM v Košiciach uskutočnili obhajoby podiplomových prác v študijnom programe "Strategický manažment", ktorý je realizovaný v spolupráci s IPE Management School - Paris. Študenti prezentovali výsledky svojho výskumu pred komisiou, ktorej predsedal prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.
Prví absolventi podiplomového štúdia Master of Science (MSc.)
realizovaného v spolupráci s francúzskym partnerom
IPE Management School - Paris
 
Medzi členmi komisie nechýbal ani zástupca partnerskej organizácie Prof. Dr. Michael George Moulder. Ďalšími členmi boli Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD. (UNIPO); prof. Dr. hab. Jacek Dworzecki, PhD. (PL) a za domácu inštitúciu Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Klimo, CSc. Po otvorení obhajob prorektorom pre vzdelávanie Dr.h.c. mim. prof. JUDr. Stanislavom Križovským, PhD. MBA LL.M. sa jednotliví uchádzači o profesijný titul MSc. prezentovali s výsledkami svojej práce. Rozpravy k jednotlivým témam, ktoré sa viedli v slovenskom a anglickom jazyku, boli rôznorodo obsiahle a dosahovali pri niektorých prácach až jednu hodinu. Na konci dňa komisia konštatovala spokojnosť nad úrovňou a pestrosťou spracovaných podiplomových prác a uzniesla sa, že všetci 14 študenti podiplomového štúdia MSc. s úspechom ukončili svoje štúdium.
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH THE UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE
Kysak 13. apríla (TASR) - Budúci záchranári, študenti druhého a tretieho ročníka odboru urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove si v piatok v praxi vyskúšali, ako postupovať pri hromadnom postihnutí osôb. Modelová situácia navodila stav hromadnej dopravnej nehody štyroch osobných motorových vozidiel a dodávky prevážajúcej migrantov, pričom vypukol požiar a zranilo sa 20 osôb. Výsledkom boli zranené osoby s rôznym stupňom závažnosti poranenia. Na výcviku sa zúčastnilo 44 študentov. Vedúca Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti Danka Boguská uviedla, že ide o pilotný projekt, ktorý je súčasťou výučby v tomto odbore. Doteraz sa ich študenti zúčastňovali na taktických cvičeniach profesionálnych zložiek Integrovaného záchranného systému, kde záchranárom poslúžili ako figuranti. Cieľom tohto cvičenia bolo precvičiť manažérske schopnosti samotných študentov na veliteľských pozíciách.
Súčinnostné taktické cvičenie zložiek IZS vo Výcvikovom centre prežitia v sťažených podmienkach - VŠBM, Kysak
Taktické cvičenie sa konalo v lesnom prostredí v Kysaku. Výber miesta však nebol náhodný. Cvičenie prebiehalo v areáli výcvikového strediska Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach, ktorá s katedrou intenzívne spolupracuje. Záchranári, absolventi bakalárskeho stupňa v odbore urgentná zdravotná starostlivosť, hľadajú možnosti ďalšieho vzdelávania práve na tejto vysokej škole v Košiciach. V inžinierskom stupni im v odbore ochrana osôb a majetku škola poskytuje nadobudnutie manažérskych vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné najmä pre záchranárov v manažérskych pozíciách.
Na výcviku sa študenti stretli s ťažkou záchranárskou technikou. Akciu pripravili za účasti profesionálnych záchranných zložiek Integrovaného  záchranného systému: Poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby - Falck Záchrannej a Záchrannej služby Košice, Hasičského a záchranného zboru a Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby.
O udalosti v médiách:  Nový ČAS, TASR (teraz.sk),
Kým študenti druhých ročníkov poslúžili svojim starším spolužiakom ako figuranti, tretiaci už museli zvládnuť pozíciu zachraňujúcich zložiek, čiže veliteľské pozície, čo sa vyžaduje od skutočných záchranárov. Úlohou študentov bolo za pomoci profesionálov dostať zakliesnených ľudí z vozidiel. Všetkých zranených museli odniesť do bezpečia - hniezda záchrany a zhodnotiť ich zdravotný stav podľa závažnosti. Zlomeniny na mieste zafixovali. Tretiačka Renáta Zmijová konkretizovala, že stupeň závažnosti sa označuje farbou, pričom čierna znamená smrť, červená najzávažnejšie zranenie, žltá menej závažné a zelenou farbou sa označí chodiaci pacient. Jej úlohou bolo zapísať zistené informácie a zadeliť pacientov na transport do nemocnice.
VŠBM v Košiciach ponúka
úplné vysokoškolské vzdelanie
Bc.  Ing.  PhD.Bc.  Ing.  PhD.
Návšteva rektora Doneckého právneho inštitútu
Dňa 24.4.2018 nás navštívil rektor Doneckého právneho inštitútu prof. Viktor Beschastnyy, PhD.  a  pri tej príležitosti popísal s našou vysokú školu zmluvu o spolupráci. Donecký právny inštitút, ako vzdelávacia inštitúcia podliehajúca Ministerstvu vnútra Ukrajiny, sa v širokej miere venuje príprave bezpečnostných zložiek Ukrajiny. V neľahkom období spoločenských zmien a ozbrojených konfliktov v Donecku sa inštitút nanovo kreuje, k čomu patrí aj rozvoj zahraničnej spolupráce v rôznych oblastiach. 
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 2018
Dňa 26.04. 2018 sa konal už 11. ročník súťaže ŠVOČ - Študentská vedecká a odborná činnosť. Celoškolského kola ŠVOČ 2018 sa zúčastnilo 12 študentov s jedenástimi súťažnými prácami, z toho 10 študentov Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach a 2 zo Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty bezpečnostného inžinierstva.  Práce študentov boli zaradené do spoločnej sekcie s názvom „Riadenie bezpečnostných systémov“. Študenti dokázali obhájiť svoje teoretické i praktické vedomosti z prezentovanej problematiky a na otázky hodnotiacej komisie zodpovedali v plnom rozsahu. Viac informácií nájdete na podstránke ŠVOČ.
VŠBM ZÍSKALA OCENENIE V OBLASTI KVALITY
Naša inštitúcia už dlhoročne implementuje do svojich procesov fungovania princípy "Total Quality Management" na základe čoho sme už od roku 2012 certifikovaný v oblasti kvality štandardom ISO 9001. VŠBM za uplynulé roky prešla mnohými dohľadovými a certifikačnými auditmi v spolupráci so spoločnosťou Quality Austria, ktorá aj v tomto roku po úspešnom audite udelila našej škole certifikát ISO 9001:2015 a IWA 2/2007. Druha spomínaná, na pôde VŠBM certifikovaná smernica IWA 2/2007 je orientovaná na implementáciu princípov ISO 9001 do vzdelávania. Takéto dlhoročne normalizované riadenie kvality orientované na vzdelávanie a jej monitoring certifikačnou autoritou Quality Austria, sa podpísalo pod ocenenie kvality, ktoré od asociácie "OthersWays" VŠBM získala, vo voľnom preklade "Platinové ocenenie v oblasti technológie za kvalitu a najlepšie obchodné meno"  (The Platinum Technology Award for Quality & Best Trade Name). Toto ocenenie sa udeľuje francúzskou spoločnosťou raz za 3 roky a súčasťou ocenenia je aj certifikát o implementácii TQM v rámci našej spoločnosti. VŠBM ho získala 28. apríla 2018 v Berlíne.
Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com
PROGRAM ERASMUS+ DÁVA MOŽNOSŤ NAVŠTÍVIŤ VZDIALENÉ KRAJINY, ALE AJ SPOZNAŤ SLOVENSKO
Program Erasmus+, v ktorom je zapojená aj naša inštitúcia, dáva študentom a absolventom priestor spoznať v rámci štúdia a pracovných stáží iné krajiny a rozdielne kultúry. VŠBM v Košiciach dáva svojim študentom možnosť nabrať nové skúsenosti u viac ako 40 partnerov, s ktorými máme podpísané bilaterálne dohody.
Rovnako radi čoraz častejšie vítame u nás študentov zo zahraničia, ktorí na Slovensku absolvujú pobyt z pravidla min. na 3 mesiace. Aktuálne sme mali možnosť sa rozlúčiť s dvoma stážistami z Francúzska, konkrétne z Univerzity of Angers a to s Adrien Lagrue a Julie Chaty. VŠBM v Košiciach im vytvorila priestor a možnosti efektívne pracovať na svojich absolventských prácach v kooperácii s našimi kolegami. V rámci rozlúčky stážisti obdŕžali od rektora VŠBM a vedenia školy pamätné medaily.
OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2018 / 2019
Dňa 24.9.2018 sa v aule akademika Milana Čiča uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019.. Medzi čestnými hosťami sme privítali spoluzakladateľku VŠBM a v súčasnosti sudkyňu ústavného súdu JUDr. Mariannu Mochnáčovú, PhD. LL.M  a člena správnej rady Ing. Františka Kolibára, DBA MBA. Poverený rektor VŠBM a predseda správnej rady Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marian Mesároš, DrSc. DBA MBA LL.M. MSc. vo svojom príhovore privítal v začínajúcom akademickom roku ako nových študentov, tak aj študentov postupových ročníkov dennej formy štúdia. V krátkosti informoval o ukončení komplexnej akreditácie VŠBM a o spôsobilosti VŠBM ponúkať úplné vysokoškolské vzdelanie. Pravé ukončenou akreditáciu bola potvrdená spôsobilosť VŠBM realizovať bakalárske a inžinierske štúdium, ku ktorej pribudli aj akreditácie pre dennú a externú formu štúdia III. stupňa - PhD.
Dôležitou bola aj informácia, že vzhľadom na lehotu ukončenia akreditácie a pravidla pre overenie štúdií v procese akreditácie, ktoré udáva vysokoškolský zákon, má VŠBM možnosť v akad. roku 2018/2019 otvoriť ešte posledný krát externé štúdium v pôvodnej dĺžke bez predlžovania o jeden rok. Túto skutočnosť s radosťou uvítali práve študenti prvých ročníkov externej formy, ktorých výuka začína 28.9.2018 v pozmenenom čase a to až o 16.00 hod. Uvedený posun začiatku piatkovej výuky umožňuje komfortnejší presun externých študentov z prace za svojim štúdiom. Záver slávnosti bol spestrený udelením ocenenia "najlepší študent"  našej absolventke Ing. Dajane Farkašovej, MBA.
ZNÍŽENIE ŠKOLNÉHO U PODIPLOMOVÉHO ŠTÚDIA - DBA, MBA A LL.M
Vážení uchádzači o podiplomové štúdium v akad. roku 2018/2019. Vzhľadom k tomu, že sa začínajú objavovať rôzne nehodné organizácie, ktoré ponúkajú podiplomové štúdia, pričom dopredu je jasné, že úroveň bude veľmi nízka, rozhodli sme sa z dôvodu vyčistenia trhu s podiplomovým štúdiom na Slovensku, znížiť cenu za MBA, LL.M, DBA na 2800 Euro. Cena je konečná, s možnosťou dvoch splátok, pričom prvá splátka je splatná pri zápise do 26. októbra 2018, a druhá do 1. marca 2019. Zároveň vám prikladáme článok prof. Czarneckého z Varšavy, ktorý píše o potrebe zachovania úrovne tohto štúdia u nás a v zahraničí.
NÁVŠTEVA VEĽVYSLANCA HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA NA SLOVENSKU
Dňa 16.10.2018 sme mali tú česť na pôde VŠBM v KE privítať jeho excelenciu veľvyslanca Holandského kráľovstva na Slovensku Henka Cor van der Kwasta, v doprovode svojej manželky Eline a ďalších členov diplomatického zboru. Po úvodnom rokovaní s vedením VŠBM a odovzdaní pamätnej medaile z rúk Prezidenta VŠBM prof. Mariána Mesároša, sa celá delegácia presunula do Auly Milana Čiča, kde nasledovala odborná prednáška nášho cteného hosťa pred auditóriom študentov denného štúdia. Jeho excelencia prezentovala činnosť svojej diplomacie, pričom sa venovala aj aktuálnym témam bezpečnosti v medzinárodnom kontexte. Vystúpenie bolo doplnené následnou rozpravou so študentami na aktuálne otázky.
PROGRAM ERASMUS+ A JEHO ĎALŠÍ ROZVOJ NA VŠBM
Zástupcovia VŠBM privítali dňa 15.11.2018 na našej pôde delegáciu Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu - SAAIC, ktorá zastrešuje program Erasmus+ pre Slovenskú republiku. Predmetom stretnutia, ktoré sa s pravidelnosťou realizuje na jednotlivých školach zapojených do projektu, bolo bližšie špecifikovať aktuálny priebeh realizácie programu Erasmus+ u nás, ozrejmiť si klady, zápory a potreby, s ktorými sa stretávame, a oboznámiť sa ďalšími možnosťami spolupráce, napr. zastrešovanie podobných študijných pobytov a pracovných stáží s inštitúciami z tretích krajín cez ďalšie projekty realozvané touto agentúrou.  Toto osobné stretnutie prinieslo mnoho pozitívnych podnetov pre ďalší rozvoj našej školy v tejto oblasti.
NÁVŠTEVA Z POLICAJNEJ AKADÉMIE V ČIERNEJ HORE
Dňa 15.11.2018 sa na pôde VŠBM v Košiciach uskutočnilo stretnutie riaditeľa Policajnej akadémie v Danilovgrade (Čierna Hora), Bobana Šaranovića so zástupcami našej inštitúcie pod vedením prof. Mariana Mesároša. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia našej partnerskej Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov  UMB v Banskej Bystrici v osobe je dekana  doc. PhDr. Branislava Kováčika, PhD., MBA a vedúceho Katedry bezpečnostných štúdií  doc. PhDr. Rastislava Kazanského, PhD., MBA. Predmetom stretnutia bolo sa vzájomne oboznámiť s činnosťou Policajnej akadémie a VŠBM,  a hľadanie možných foriem spolupráce. Vzácna návšteva si okrem rokovania prezrela priestory našej školy a bola oboznámená s našimi aktivitami v oblasti bezpečnosti.
Novinka
Uchádzači o externé štúdium pozor !!

Na základe úspešnej akreditácie, ktorá bola ukončená 17.9.2018 máte možnosť poslednýkrát študovať v nepredĺženej
dĺžke štúdia aj v akad. roku 2019/2020
a to v trvaní :
Bc. - len 3 roky
a
Ing. - len 2 roky
Viac informácií vám poskytneme na tel. číslach 055/727 43 20, 055/727 43 22, 0911 635 162, 0911 635 161.